Frelsesplanen på stjernehimmelen

Stjernene forteller om Jesu komme, om offeret for våre synder, og det livet vi blir tilbudt å kunne leve i Hans kraft.

Bibelen indikerer at Gud selv ga stjernebildene navn. Både ”Syvstjernen, Orion, Store bjørn” og stjernebildene i ”dyrekretsen,” er nevnt i Guds Ord, Job. 38:31.32. Å la stjernehimmelen, på en symbolsk måte, åpenbare frelsesplanen, er en genial plan som lar evige sannheter og fremtidige begivenheter bli synlige for alle generasjoner til alle tider på alle steder. Hedenske religioner har senere forfalsket stjernebildenes betydning og budskap. Det ligner djevelen å forfalske Guds forkynnelse, også den på himmelhvelvingen. I dag tror mange at de hedenske kopiene er originalen. Det er ikke tilfelle. 

I tidligere utgaver av MVV (kan bestilles), har vi omtalt stjerne–navnenes opprinnelige betydning og hvordan hele planen for menneskehetens frelse er å finne i de eldgamle og originale navnene på stjerner og konstellasjoner (stjernebilder.) Gud brukte ofte naturen for å beskrive sitt rike og sin frelse. Dette gjenspeiler seg også i de stjernebildene vi skal beskrive i denne artikkelen. Vi skal belyse 8 ulike konstellasjoner med stjernenavnenes eldgamle betyd–ning.

Fra død til liv.
Det første stjernebildet heter ”Capricorn.” Det norske navnet er ”steinbukken.” Steinbukken er i de gamle planetariene avbildet som en geitebukk med fiskehale. Bukken bøyer hodet. Ei geit er som kjent et offerdyr i bibelsk betydning. ”Den bukken som ved loddkasting er tilfalt Herren, skal Aron føre fram og ofre til syndoffer.” 3. Mos. 16:9.

Det latinske navnet ”Capricornus,” bærer i seg den originale betyd–ningen. Det koptiske navnet på konstellasjonen er ”Bærende” eller ”Den som bærer.” Dette er ikke bare ei vanlig geit, men et dyr som er ment for forsoning, som ”bøyer seg for døden.” Ett av stjerne–navnene er; ”Dabih,” som betyr ”offeret som er slaktet.” Et annet navn er ”Deneb Algedi,” som betyr ”Offeret kommer” og ”Al–gedi,” som har betydningen ”Skåret av,” eller ”Slaktet.” Gedi er også et hebraisk ord for geit. Men det utrolige med dette stjerne–bildet, er at bakerst på den døende geitebukken ser vi halen av en levende fisk. Den levende fisken kommer altså ut av den døende geita.

Mange menneskelagde guder er inspirert fra fiskesymboler, men de er gitt en helt annen  betydning. Fiskeguden Dagon, som filisterne tilbad, er et eksempel. Fisken er i Bibelen et symbol på Guds folk eller Guds barn. ”Atter er himlenes rike likt en not som kastes ut i havet og samler fisk av alle slag. Når den er full drar fiskerne den opp på stranden. De setter seg ned og samler de gode fiskene i kar, men kaster ut de dårlige,” Matt. 13:47.50. 
Den fysiske død for et individ (geita), blir til åndelig liv for andre. Jesus døde en reell død for oss på korset og de som følger Ham vil dø fra det gamle livet, og ved Hans kraft vandre i et nytt åndelig liv hvor synden ikke dominerer.

Tre andre konstallasjoner utdyper også ulike temaer fra Capricornus. ”Sagitta” eller ”pilen” på norsk, er en av dem. En pil er som oftest et dødelig våpen, som skytes ut fra en bue. Den som drepes her er geite–bukken, som slaktes. Den ene som tok på seg våre synder. Han ble gjennomstunget, og ”såret for våre overtredelser,” Jes 53.5. ”For dine piler har rammet meg og din hånd ligger tungt på meg,” Sal. 38:3. ”For den allmektiges piler sitter i meg, og min ånd drikker deres gift», Job 6:4. . På hebraisk het pilen ”Sagitta,” som betyr ”Ødelegger.”

”Aqulia” er den neste konstel–lasjonen i denne gruppen. Nå ser vi en ørn, den er såret og faller mot jorden. Hovedstjernen i bildet er ”Al Tair” og er lokalisert på halsen av ørnen. Navnet betyr ”Såret.” Andre stjernenavn i dette bildet er ”Tarared, Torn” og ”Alcair”. Det siste navnet betyr ”Gjennom–stunget”. Andre stjerner er ”Alshain,” som betyr ”Lyse rødt” (som blod,) og ”Alokal,” som betyr ”Såret i helen.”

Den kongelige fugl, ørnen, er en naturlig fiende av slangen. Ørnen viser oss offerets kongelige og opphøyede posisjon, før den ble slaktet og såret. Ørnen er flere ganger i Bibelen benyttet for å vise hvem Gud er. ”Dere har selv sett hva jeg har gjort med egypterne, og hvordan jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere til meg,” 2, Mos. 19:4. Et annet eksempel er 5. Mos. 32:11-12. ”Som en ørn virvler opp sitt reir, svever over sine unger, brer ut sine vinger og tar imot dem og bærer dem på sine vingefjær, slik var det Herren alene som ledet Ham, (hans folk, Jacobs etterkommere), og ingen fremmed gud fantes hos ham.”

Det neste bildet viser en delfin. Dette dyret er på vei opp av havet. Frisk, reddet og oppstanden til et nytt liv. Opp fra dåpens vann stiger Guds barn til ett nytt liv. 
”Siden barna har del i kjøtt og blod, fikk Han selv del i det på samme måte, for at Han ved døden skulle ta makten fra ham som hadde dødens makt – det er djevelen – for å befri dem som av frykt for døden hadde vært i trelldom hele sitt liv,” Heb. 2:14-15. 
”Våkn opp slik som rett er og synd ikke! For noen mangler kunnskap om Gud. Jeg sier dette til skam for dere,” 1. Kor. 15:34. ”Og de sang en ny sang og sa: Du er verdig til å ta bokrullen og åpne seglene på den. For Du ble slaktet og har frikjøpt oss til Gud med Ditt blod fra hver stamme og tungemål og folk og folkeslag,” Åp. 5:9.

Levende vann.
”Aquarius” heter vannmannen på norsk. Andre gamle navn på denne konstellasjonen er ”Deli” eller ”Delu,” og betyr; ”Den som heller ut vann” eller ”Vannkrukken.” Bildet i de gamle planetariene fra oldtiden viser alltid en mann med en stor krukke under armen. Ut fra krukken kommer det mye vann, som strømmer som blir til en elv. Vannstrømmen forsvinner inn i munnen på en fisk. Stjernenavnene forklarer bildet. Den ene stjernen er ”Sadalsuud.” Betydningen er ”Han som heller ut (vann.)” En annen stjerne er ”Sadalmelik,” som betyr ”Oppsamlingen” eller ”Beholderen til den som heller ut.” Enda en stjerne identifiserer personen bildet omtaler. Navnet er ”Schest,” og betyr ”Han som drar og kommer tilbake.” Mange andre store stjerner kjenner vi desverre ikke navnene på. En av de store stjernen i fiskens munn, heter imidlertid ”Fomalhaut,”  som ganske enkelt betyr ”Fiskens munn.”

I gammel mytologi ble mannen i dette stjernebildet kalt ”Gamymedes.” Noen myter om denne vann–mannen er bevart. De forteller at han døde på jorden men ble herliggjort  og utvalgt krukkebærer for Den Høyeste Gud.
 Historien sier også at han var en vidunderlig mann, den spesielle følgesvenn til Den evige Far.

I Bibelen er Guds spesielle gave som Jesus ville utgyde til sitt folk, nettopp symbolisert med vann, regn eller elver.
Til kvinnen ved brønnen sa Jesus. ”Men han som drik–ker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv,” John. 4:14. ”På den siste store dag i høytiden sto Jesus fram og ropte ut: Om noen tørster han skal komme til Meg og drikke. Den tror på Meg, som skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann, Joh.7:28-29.
Paulus forklarer også den symbolske betydningen av vannet som strømmet ut av klippen Horeb, som gjorde at Israels barn fikk vann å drikke. Moses skulle slå på klippen, så ville vannet komme. ”Og de drakk alle den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kris–tus,” 1. Kor. 10:4.
Etter Jesu himmel–fart, ga Han en spesiell utgytelse av Ånden til sine disipler, for å gjøre dem utrustet til tjeneste. I Jesaja 44:3 kan vi lese denne profetien. ”For jeg skal øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utøse Min Ånd over din ætt.” I 4: Mos. 24:7 leser vi; ”Vann strømmer fra hans vannkar, og hans ætt skal bli som mange vann.” 

Tre andre stjernebilder beskriver alt dette nærmere.
Det første er selvfølgelig fisken: ”Pisces Australis” eller ”Syd–fisken” som drikker fra ”Det levende vannet som kommer.” Vannet fra Messias fornyer, renser og gir kraft. Det gjør at du ikke lenger tørster, (dvs. lengter etter noe annet.) ”Salig er de som.. tørster,” sa Jesus, Matt. 5:6. Den som ikke tørster, kommer heller ikke til Ham for å få dette vannet. De som kommer vil ”spire opp mellom gresset, som popler ved vannbekker,» Jes. 44:4.

«Lik daler som folder seg ut, lik hager ved elvebredden, lik aloë-trær plantet av Herren, lik sedrer som vokser ved vann. Vann strømmer fra hans vannkar og hans ætt skal bli som mange vann,” 4. Mos.24:6.7. Alle ekte disipler av Jesus er mennesker som er for-
andret. De får velsignelse og deler den med andre.

Det neste stjernebildet er Pegasus.
Pegasus er en løpende hest med vinger. Slik er den tegnet i de gamle planetariene. Navnet betyr høvding eller mester (leder). Den kommer med gode nyheter og velsignelser.

Navnene på den største stjernen i bildet er ”Matar,” som betyr ”Den som gir overflod og glede.” En annen stjerne er ”Scheat,” og betyr ”Den som går og kommer igjen,” Stjernen ”Errif” forteller hvem Han er, og betyr ”Rotskuddet” eller ”Kvisten.” Stjernen ”Markab” betyr ”Kommer tilbake fra det fjerne.” Andre navn i dette bildet er ”Den som bærer” og ”Flokken.”

I gamle myter om denne hesten får vi vite at han fikk et smertefullt sår i foten (helen).

Dette bildet symboliserer spred–ningen av de gode nyheter som bringer glede og frelse  til alle som hører, aksepterer og tar imot. Hesten symboliserer kraften og farten, og er et arbeidsdyr. Den kjennetegner de som tar imot Jesu hjelp til å evangelisere verden sammen med sin Messias. Slik gikk også den hvite hesten fram i Åp. 6:2. ”Og jeg så, og se, en hvit hest. Han som satt på den hadde en bue. Og det ble gitt ham en krone, og han dro ut seirende for å seire.”

Det siste bildet i denne serien er ”Cygnus” eller ”Svanen.” Navnet betyr ”Sirkulerer og kommer tilbake.” Et annet navn på denne konstellasjonen fra Denderah i Egypt er: ”Tesark,” og betyr ”Kommer fra,” Likesom Pegasus er svanen et fantastisk skue på stjerne–himmelen. Noen av stjerne–navnene betyr, ”Herren” eller ”Dom–meren som kommer,” Et annet navn er ”Han skal komme ned” og ”Han som går og kommer igjen.”Som vår Frelser er svanen elegant, hvit, ren og full av nåde. 

Gjennom bilder og symboler som knytter Bibelen og stjerne–himmelen sammen, har vi sett konstellasjoner som forteller om en Messias som skulle lide og dø for derved å gi oss et nytt liv i Ham. Vi har sett at Han dro opp til sin Far, og at Han vil gi oss det livgivende vann og velsignelser i vårt nye liv, som vi igjen ved Hans hjelp og kraft skal gi videre til andre.

«Himlene forkynner Guds herlighet. Og hvelvingen viser hans henders verk,” Sal. 19:1.

I neste nummer av MVV skal vi se mer på beskrivelsen av stjerne–bildet fiskene. Guds budskap til oss i dette bildet er himmelens tilbud til Guds barn. Fra slave til frihet. Fra fange til brud. 
                                                                                                                                           EHB.
 opp
topp

 
 
 
Mens Vi Venter - Nr. 29 (9 årgang 1/2001)
http://www.barukmedia.com/mvv