Bare Jesus og Ham korsfestet

Hva mente Paulus med sin uttalelse i korinterbrevet?

 Vi har ofte hørt budskapet i 1.Kor. 2:2 anvendt som et forsøk på å begrense evangeliet til troen på Jesu korsdød. I omtalte tekst står det; «For jeg var fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe blant dere uten Jesus Kristus og Ham korsfestet.» 

Verset er som regel tolket dit hen at bibelens massive vekt-legging av hva Kristi kors egentlig kan gjøre i et menneskes liv blir nedtonet. Skriften sier ikke bare ”at” Jesu korsdød har en dyptgripende effekt i våre liv når vi tror og slipper denne hendelsen inn i vår mentalitet, men viser oss detaljene i ”hvordan” korsets kraft endrer menneskers liv. 
Vi opplever det trist når nevnte tekst brukes for å ta fokus bort fra et endret liv, seier, profetiene som åpenbarer Guds plan med sitt folk, samt Skriftens mange advarsler mot falsk lære. Det blir hevdet at disse temaene er uvesentlig, siden bare forkynnelse om Jesus død på korset er av betydning. De som resonnerer, slik forstår ikke at samtlige av disse viktige sannhetene nettopp henter betydning i Jesu kors. 
Hva mener da egentlig Paulus med formuleringen ”ikke .. noe blant dere uten Jesus Kristus og Ham korsfestet?” Vi behøver heldigvis ikke gjette, siden Paulus selv og resten av Guds Ord gir oss en fullgod forklaring.
 

Korsfestet med Ham

Jesu død på korset gjør det mulig for deg og meg å erfare at all synd vi oppriktig angrer og ber om tilgivelse for, virkelig blir tilgitt. Jesu død gjør det videre mulig at «Vårt gamle menneske» kan bli «korsfestet med ham,» Rom. 6:6. Hva vil en slik erfaring lede til? Jo, til at «syndelegemet» blir «fratatt sin makt,» Rom.6:6. Det vil igjen forårsake at vi ikke lenger er «treller under synden,» (samme vers.) Jesus Kristus og Ham korsfestet innebærer altså at du og jeg kan bli fri fra all synd, både dens skyld og dens makt. Dette er mulig på grunn av blodet som rant på Golgatas kors. Ser du hvorfor påstanden og holdningen at «bare korset» skulle utelukker fokusering på hva korset gjør i våre liv, er lite balansert?
Jesu korsdød gjør det mulig at "vårt gamle menneske" kan bli "korsfestet med Ham". Rom 6:6

Å være i Kristus

Jesu korsdød tilbyr oss å bli korsfestet med ham, Gal. 2:20. Det innebærer at selvet dør, og at Kristus lever i oss, skriver Paulus. Her er det snakk om et forhold og en relasjon mellom et menneske og Frelseren som er nært og inderlig. Selve begrepet at Kristus skulle leve ”i oss” er vanskelig å fatte. Bibelen benytter også uttrykket å ”være i Kristus.” Når Jesus lover å leve i oss (inni oss), innebærer det at Den Hellige Ånd påvirker tanker, holdninger, meninger, følelser og atferd. Samtlige av disse nøkkelordene omtaler prosesser som begynner og styres innenfra. Og det er nettopp på dette nivået Jesus ønsker å uttrykke sitt nærvær. 

Dette er en dramatisk, dyp og altomfattende prosess, og det er Jesu korsdød som gjør det mulig. 

Ved sitt offer vant Kristus retten til å gripe inn som respons på et menneskes bønn. Hans død gjør det derfor mulig for oss å korsfeste kjødet med all sin synd. Med Jesus boende ved sin Ånd i våre sinn, er ”kjødet” (den falne naturen) sjanseløs når den prøver å lede oss til å falle. 
    Fortsetter fra forrige side
 

Syndenaturen kan lammes

Våre nederlag kommer ikke når Jesus bor i oss og er Herre, men når vi selv tar over kontrollen og slipper Frelserens hånd. Korsets mulighet må derfor anvendes og overføres i våre liv daglig, ved at vi på nytt overgir oss bevisst til Gud og samtykker i at han skal styre våre liv. I Gal. 5:24 påstår den samme apostelen at de som på denne måten tilhører Kristus, «Har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.» I anmerkningen under dette verset er «kjødet» i samsvar med grunnteksten definert som «syndenaturen.» Hva kan «bare Jesus og Ham korsfestet» gjøre for deg? Jo, din syndige natur kan dø og forbli død. All din synd kan tilgis og alle dine syndige lidenskaper, lyster, tendenser og legninger kan settes ut av kraft på grunn av det som skjedde på korset! Det er aldeles ikke noe merkelig at Paulus skriver at han ikke vil vite noe annet blant de troene enn dette budskapet og kraften i det. Hva mer er nødvendig for å leve et liv til Guds ære?
 

Korset tilgir og renser

Paulus skriver også i Gal. 6:14; «Ved Ham (det henvises her til «vår Herre Jesu Kristi kors») er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden.» Legg merke til at alle skriftstedene som hittil er nevnt, knytter korset og Jesu død til vår seier og rene liv. Ingen må derfor beskylde Paulus for ikke å se betydningen av tilgivelse for begåtte synder. Apostelen forkynner et himmelsk ”både og” tilbud. Han har i sine brev ingen respekt for den populære ”enten eller” teologien med hensyn til elementene nåde og kraft. Det er en fremmed tanke for Paulus at nåden som tilgir, er isolert fra nåden som gir kraft til at korsets effekt endrer liv. Hvis denne talekjære apostelen hadde levd i vår tid, ville han klart og sterkt ha advart mot en teologi som løsrev seier og karakterendring fra Jesu korsdød. Han ville fått mye å gjøre, siden nettopp det er innholdet i svært mye av dagens kristne forkynnelse. Ser du hvor ubibelsk det er å begrense betydningen av korset kun til tilgivelse for fortidens synd? Guds nåde er da mye, mye større og dypere enn det. Hvorfor ser ikke flere kristne at det er av nåde Gud gir oss kraft til ikke å måtte påføre oss selv og andre smerte ved stadige fall i synd? Hvorfor isoleres nådebegrepet til kun en liten del av forsoningsplanen?

Det er farlig på denne måten å frata korset sin kraft. Ja, i Filipperbrevets kap. 3;14-19, kaller Paulus dem som ikke ser at budskapet i Jesu kors forvandler livet for «fiender av Kristi kors.» Det er faktisk den forvandlende korskraften Jesus selv har i tanke når han sier at vi må ta korset opp og følge ham, Matt. 10:38. Det er også derfor han sier at det å ta korset opp og følge ham betyr å «fornedre oss selv,» Matt. 16;24 og Mark. 8:34. I Luk. 9:23 legger Jesus til at erfaringen på denne måten å bære hans kors, må være en daglig opplevelse. Vi må hver dag dø fra oss selv og la Den Hellige Ånd holde den falne naturen i sjakk. Jesus sier faktisk i Luk. 14:27 at hvis frelsen på denne måten ikke fornyes hver dag, kan vi ikke kalles hans disipler.
 

Løfter om seier

Når dette er sagt, er det alltid noen som av en eller annen grunn klarer å knytte denne nådens forandring av livet til krav. De føler at Gud krever og forlanger noe de absolutt ikke makter å leve opp til. Skulle du som leser dette ha slike assosiasjoner, er det viktig at du ikke gir Gud, bibelen eller apostelen Paulus skylden for dine refleksjoner. Nesten alltid finner vi at når Jesu tilbud om tilgivelse og endring skaper motløshet, kommer det av at vi har lyttet til forkynnelse som nettopp skiller tilgivelse og endringskraft. Nåde blir knyttet til tilgivelsen og egne anstrengelser til seier og karakterendring. Dette er et falskt, men uhyre populært evangelium, og vi må ikke tillate at slike tanker får fotfeste i våre sinn. Det må gå opp for oss at Jesu død på korset gjør det mulig for Gud å møte oss svake mennesker med en rekke fantastiske løfter. Alle nedarvede og tilegnede tilbøyeligheter til synd kan temmes av Jesu blod. Alle våre syndige vaner og karaktertrekk kan legges i støvet og begynne å fortone seg motbydelige for oss, på grunn av Jesu blod. Alle våre svakheter enten det er et ukontrollert temperament, feighet eller stolthet kan tilintetgjøres av Jesu blod. Alle Åndens karakterfrukter kan komme til syne i våre liv på grunn av Jesu blod. 

La oss en gang for alle slutte å begrense budskapet om Jesus Kristus og Ham korsfestet til kun oppgjør med fortidens nederlag. La den rensende og forvandlende kraften i Jesu blod virkelig frelse oss fra syndens skyld og makt. Bare da forkynner vi effekten, resultatet og konsekvensene av å ta imot Jesu død på korset. 
                                                                                                                                     JB.opp
topp

 
 
 
Mens Vi Venter - Nr. 27 (8. årgang 1/2000)
http://www.barukmedia.com/mvv