Svar på anklager

vedrørende 

arkeologiske funn

DEL 1.
 De bibelbekreftende arkeologiske funnene avdøde Ron Wyatt har vært sentral i å synliggjøre, har vi fra tid til annen omtalt i våre nyhetsbrev. Dagene 7. og 8. januar i år var en kristen amerikansk arkeolog  invitert fra et universitetet i USA til Oslo, for å tale imot nevnte funn. Mye uvitenhet ble åpenbart av taleren på dette seminaret, og en god del usannhet og feilinformasjon formidlet. Siden enkelte av seminardeltakerne også er lesere av vårt nyhetsbrev, finner vi det rimelig at arrangementets uriktige informasjon blir påpekt. 

På grunn av at bibelsk arkeologi er en ganske begrenset interessenisje, hadde tydeligvis flere som kom for å lytte til den amerikanske arkeologen, aldri tidligere hørt om personen Ron Wyatt. De ble i annonseringen av seminaret forespeilet informasjon om arkeologiske funn knyttet til både Noas Ark, Sodoma og Gomorra og Paktens Ark. Skuffelsen var stor hos en del da det viste seg at taleren kun var blitt bedt om å fortelle hvor han mente nevnte gjenstander og steder ikke er å finne. Her i «MVV» redaksjonen har vi mottatt mye respons etter denne weekenden fra personer som nå finner Ron Wyatts funn lang mer troverdige enn tidligere. Når det de fikk lytte til disse to dagene er alt høytstående arkeologer har å stille opp med som motforestillinger, oppleves dokumentasjonen de alt kjenner til betydelig mer troverdig.

De fleste merket seg også at den inviterte arkeologen klart informerte forsamlingen om at mye av kritikken han kom med var hentet fra forskere i den evolusjonistiske leiren. Gang på gang, både under spørsmålsrundene og i pauser, når de tilstedeværende hadde betydelig mer kunnskap om funnenes fakta enn taleren selv, måtte han beklage og si; «da har jeg blitt feilinformert.» Å videreformidle det Ron Wyatts motstandere sier og skriver. Vi fant imidlertid taleren langt mer ydmyk og oppriktig i sin grunnholdning enn enkelte som tidligere har benyttet media og møter til å angripe disse funnene. Å erkjenne uvitenhet og åpent innrømme at han var blitt bedt om å si det han sa uten selv å ha forsket i nevnte tema, bør betraktes som solid innstilling når man tross alt bekjenner et kristent livssyn. Med en viss respekt for den vitenskapelige metodes rammebetingelser, bør informasjon og fakta foreligge før man gjør seg opp meninger.

 Obsidion (naturlig glass) funnet i områdene, vitner også om den svært høye varmen det en gang var her. i områdene, vitner også om den svært høye varmen det en gang var her. 
Vi ønsker i dette innlegget å gi informasjon knyttet til noen av de styggeste usannhetene som ble kommunisert på seminaret. La oss først gjøre det helt klart at for oss selv, og sannsynligvis for alle andre som regner seg som bibeltroende personlige kristne, betyr det selvfølgelig ingen ting om Sodoma ligger på den ene eller andre siden av Dødehavet. Vi tror det som står i bibelen og plassen er i seg selv ikke vesentlig. Det samme gjelder naturlig nok hvor Israels barn krysset Rødehavet eller hvor Noas ark er eller ikke er. Vi har benyttet nevnte funn til å hjelpe mennesker som ikke klarte å ha tillit til Guds Ord, slik at de forstår at det er en Skaper og at han vil noe med oss mennesker. Mange er hjernevasket av evolusjonslæren og av liberale teologer som benekter bibelens mirakler. Derfor har det gledet oss å se flere som har funnet Kristus og det viktige budskapet for den siste tid gjennom denne bibelske arkeologien. Få er istaend til å lede så mange mennesker til Kristus som Ron Wyatt gjorde hvert eneste år ved å vise mennesker at bibelen er sann. Funnene fortsetter denne sjelevinnende virkesomheten etter Rons bortgang. 

Vi har i dette innlegget tatt med kun 10 av arkeologens uriktige påstander vedrørende Sodoma og Gomorra. Enda 24 uriktige påstander om Ron Wyatts funn får vi komme tilbake til i senere utgaver av MVV. Lesere som ønsker alle våre kommentarer (hvor vi påpeker samtlige av arkeologens 35 uriktige påstander), kan henvende seg til redaksjonen. Videofilmer av arkeologens mange innlegg på seminaret 7-8 januar er gjennomgått for å sikre at talerens anklager mot Ron Wyatts funn er korrekt gjengitt.

Vedrørende Sodoma og Gomorra.
1. Taleren påsto: At Ron Wyatt trodde de dype dalsøkkene (wadiene) som kutter gjennom området fra fjellene ovenfor og mot Dødehavet, var der også på Abrahams tid da byene brant. 

Påstanden er usann. Alle - og i særdeleshet Ron Watt, som har reist i dette området i 20 år og i all slags vær til ulike årstider, ser, vet og har selvfølgelig ofte skrevet og sagt at wadiene, slik de framstår i dag, er gravd ut av vann fra fjellene. Slike «flash floods» har både han og andre av oss opplevd der nede. Det jo nettopp strukturene oppe på slettelandet (de flate områdene) som representerer det som kan være restene av de ødelagte byene. Fra de flate og høye områdene og er det mulig å indikere hvor strukturene slutter og hvor et veisystem kan ha vært i forhold til strukturrestene.
 


Bare i disse utrolige formasjonene (5 avgrensede områder) finnes det svovelkuler.
Å tillegge Ron meninger han aldri har hatt for så å rive dem ned og påvise at de er gale, kalles en «stråmann debatt.» Det er sagt at de som kjemper mot «stråmenn» kun nedkjemper seg selv. Dette er under verdighet for en person som bekjenner seg til både et kristent livssyn og har kjennskap til den oppriktighet og logiske tenkning knyttet til den vitenskapelige metode. Dette fenomenet opplever vi gang på gang når det gjelder disse funnene. Vårt inntrykk er at han hadde satt seg lite inn i funnene. Hvem som helst kan dermed synse, lyve og finne på ting, for hensikten helliger midlet. Alt er tillatt. Noen av oss har problemer med slike holdninger. Hva mer liberale halv-verdslige og situasjonsetiske «kristne» vinklinger tillater seg av mentalitet eller framgangsmåter, er det ikke så interessant å forholde seg til. 

Når det gjelder temaet som kommenteres i dette avsnittet, sier altså nevnte arkeolog og R. Wyatt det samme. Hvorfor gir da arkeologen inntrykk av at han overprøver og korrigerer Ron? Vi setter lite pris på slike metoder. 
 

2. Taleren påsto: Ron har ikke undersøkt alle områdene rundt Rødehavet og opp mot Genesaret sjøen. Om han hadde gjort det ville han ha sett at både formasjoner og geologisk materiale var likt hele veien, blant annet i området der Dødehavsrullene ble funnet. Ron har bare reist til steder hvor han kunne kjøre bil slik at han slapp å gå langt for å undersøke.

Påstanden er usann, nedlatende og nærmest hånlig. I mange år  finkjemmet Ron begge sider av Rødehavet og områdene ned mot Eilat samt opp mot Genesaret sjøen. Det faktum at han bare fant det størknede pulveraktige materialet i de fem områdene hvor det også ble påvist innkapslede svovelkuler, var en av mange observasjonene som var med til å forme hans tro på at dette var restene etter byene Gud brant. Rons litteratur bekrefter denne forklaringen. Mange av oss har selv sjekket at alle de andre områdene har småkornet sandkorn i strukturmassen. I områdene vi tror Sodoma, Gomorra og de andre tre byene lå som Herren ødela med ild, består strukturene av aske fra brent sandstein uten sandkorn. Når et hull lages i den harde og soltørkede overflaten, er den indre massen som talkumpudder i konsistens. 

Erosjonen kan selvfølgelig være lik i disse områdene, siden de har vært påvirket av de samme klimatiske forhold. Men askefunnene er bare å observere i Soar-Sodoma området sydvest for Dødehavet. Neste område finnes like nedenfor Masada. Dette området strekker seg over til den andre siden av Dødehavet (som ikke var der på Abrahams tid i følge Bibelen. Der lå nemlig Siddim dalen.) I det nordlige området av Dødehavet.finnes et annet område, og det siste og femte finnes et spesielt sted mellom Israel og Jordan et stykke opp mot Galilea. Områdene er helt klart avgrenset. Den siste byen som er nevnt i forbindelse med Kanaans lands grenser er Seboim, den femte byen som ble brent. Dette området fortsatte å hete Seboim lenge etter at byene ble ødelagt (på samme måte som Sodoma.) Stedet er referert til i 1.Sam. 13:16-18. Kun 5 askebyer er funnet. 

Formasjonene der dødehavsrullene er funnet, er overhode ikke lik askeformasjonene omtalt. Det kan enhver turist finne ut. Substansen på det geologiske materialet er også meget forskjellig. Der de fem byene lå finner vi som alt nevnt pudderaktig aske fra brent kalkstein. Alle andre steder finner vi oppsmuldret sandstein hvor sandkornene er lette og se og kjenne ved berøring. 
Arkeologens insinuering vedrørende Rons manglende motivasjon til å undersøke grundig, er lite fin når tilgjengelige fakta skal konsulteres. Samtidig er hans påstand om substansens likhet ikke korrekt og lett å motbevise. Vi beklager at forskeren igjen lot seg friste til å demonstrere et lite attraktivt personlighetstrekk ved påstanden om Rons arbeidsmåte, og vi beklager også at hans informasjon angående den geologiske substansen er uriktig. 

3.Taleren påsto: Ron trodde at de innkapslede svovelkulene hadde kommet fra himmelen siden de bare lå på overflaten og ikke inne i strukturene.

Igjen en alvorlig usannhet. Videoene, litteraturen og Rons egne foredrag legger stor vekt på at svovelkulene nettopp ligger dypt inne i strukturmassen. Dette blir både demonstrert og vist på videoene. Alle som selv går inn i disse områdene kan jo se at det er slik. Arkeologen påsto at han hadde lest Rons litteratur og sett videoene, og selvfølgelig må han ha gjort det for å kunne ha noe å si om teoriene. Ingen som kaller seg forsker prøver å forklare eller motbevise noe de ikke har studert. Likevel velger han å si det stikk motsatte av det Ron poengterer og demonstrerer i sitt materiale. Vi kan ikke gi noen fornuftig forklaring på hvorfor forskeren velger å gå fram på den måten. Han sier med dette i hvert fall ikke noe om Ron, siden denne personen ikke på noen måte sto for det han her beskyldes for. Den eneste arkeologen da kan si noe om ved denne usanne påstanden, er seg selv. Det er trist, men kan ikke bortforklares. Det er ganske umulig at arkeologen skulle huske det motsatte av det han leste og så på videoene når han faktisk trengte denne informasjonen for selv å kunne komme med sin påstand. 

Vi har rimelig grunn til å tro at forskeren ikke var oppmerksom på at det var mange personer til stede ved seminaret som faktisk hadde studert disse funnene meget nøye. 
 Mange andre lot seg sikkert lure, for det var det de ønsket å høre. Det finnes alternativer til slike holdninger og de anbefales. Å ønske sannhet er faktisk en bibelsk nødvendighet for å kunne finne den. Den lar seg finne av de som elsker den. Den holder seg skjult for de som ikke i forveien alt elsker den. Derfor er det umulig å bestemme seg for hva som er sant før man innhenter informasjon og fakta som skal danne grunnlaget for en evaluering. 

4. Taleren påsto: Lagdelingen vi ser i området hvor Ron tror restene av de brente byene er, viser at dette ble til da vannet sank etter vannflommen.

Arkeologen bekjenner seg til å tro på bibelen og skapelsesberetningen. Men han innrømmet både som svar på spørsmål, og i samtaler i pausene at han hentet mye av sin argumentasjon mot Rons påstander fra evolusjonistenes leir. Disse forskerne sier at lagene rundt Dødehavet ble formet for 26.000 til 60.000 år siden. De som tror på skapelseshistorien knytter lagene til vannflommen, men før Sodoma og Gomorra ble ødelagt.
 
 


Svovelet har en svært lys farge i motsetning til svovel. I følge geologer kommer det av at de har vært omvarmet.
 Problemet er bare at Bibelen sier noe om hvordan dette området så ut etter vannflommen og før ødeleggelsen med ild. Vi leser; «Lot løftet blikket og så hele Jordansletten, og han så at det var godt med vann der. Dette var før Herren ødela Sodoma og Gomorra. Da var det som Herrens hage, som landet Egypt, helt bort til Soar,» 1.Mos. 13:10. Hvordan kan vannflommen ha produsert dette ødelandet når hele området var frodig som Herrens hage etter vannflommen? Vi finner ikke at denne halv-evolusjonistiske ideen passer med Guds Ord. Når det blir konflikt mellom Ordet og vitenskapen har vi ingen problemer med å vite hva vi skal holde oss til. Vi finner derfor arkeologens forklaring misvisende.

5. Taleren påsto: En av årsakene til at områdene Ron Wyatt pekte ut ikke kan være de rette med tanke på lokaliseringen av Sodoma og Gomorra etc., er at ingen rester av gjenstander eller bebyggelse fra Abrahams tid er funnet der. Nei, det ville vært merkelig om så var tilfelle. 

Sier ikke Bibelen at straffen som rammet disse byene skulle være permanent? Landet skulle bli en «ødemark for evig,» Sef. 2:9. Bare «neslekratt og saltgruver» skulle bli igjen sier den samme teksten. Alt skulle ødelegges, inkludert «hele sletten» og «alt som vokste på marken,» 1.Mos. 19:25. Det står også at landet skal være forbrent «med svovel og salt,» og at det ikke lenger skulle kunne bli «tilsådd» og at «ingenting spirer,» 5.Mos. 29:23. Jorden brant og alt ble ødelagt av ilden fra Gud. Hvor mye ville en bibeltro kristen regne med å finne av rester fra bebyggelse om Bibelen skal tas på alvor? Absolutt ingenting! Og det er nettopp hva som er tilfellet. Når en nøyaktig bibeloppfyllelse benyttes av en kristen forsker for å motbevise bibelen, da melder vi pass. Det blir lite mer å si.

6. Taleren påsto: Det er langt mer sannsynlig at restene etter Sodoma og Gomorra ligger på Jordan siden av Dødehavet. 

Forskeren henviser her til områdene Bab el dhra og Nuweira (ikke Nuweiba). Hvorfor denne påstanden? Jo, sa arkeologen, for der har man funnet restene etter i hvert fall tre byer som en gang ble ødelagt av brann. Vi har selv vært ved ett av disse stedene. Man finner en mengde rester av bebyggelse, potteskår og brent og halvbrent treverk. Dette stemmer med det man vanligvis finner når man graver fram byer som ble ødelagt i krig eller brant av andre grunner. Disse alternative byene ble bygd opp igjen og man finner mange byer i lag over hverandre, slik det ofte var når en by ble lagt i ruiner. Byen ble da gjenbygd på toppen av ruinene av den gamle byen. Byene er ikke fullstendig brent opp slik bibelen sa. Syns du dette passer med Guds Ords beskrivelse av hvordan Herren ødela de fem byene? Klarte ikke Guds egen ild fra himmelen å gjøre mer skade enn det vi ser når mennesker tenner på en by? Vi tror derimot at de store gravfeltene som arkeologer fra Sverige har gravd ut (flere hunder tusen graver) som ligger på Jordansk side av Dødehavet, kan være gravene til Sodoma og Gomorra. Byene lå på østsiden av elven og de gravla sine døde på den andre siden. Slik finner vi det mange steder i oldtiden, også i Egypt. Husk at Dødehavet ikke var der på den tiden og at dalen var frodig som Guds hage, (Edens hage.) Og da passer det at byene lå der Ron Wyatt mener de må ha vært. 

En annen faktor er at i disse områdene på Jordan-siden dyrkes jorden, og alt synes å være som det alltid har vært. Guds Ord sa at dette området ikke mer skulle dyrkes eller bli bebodd. Også vedrørende dette spørsmålet holder vi en knapp på bibelen i stedet for å bli altfor imponert av en verdslig tolkning. Vi kan ikke annet enn å finne arkeologens forklaring «for lett» og ikke i samsvar med Skriften.
 
 

Den sterke ioniseringsprossesen skaper ikke bare lagdelte formasjoner, men det bukter og snor seg. Til venstre  fra Gomorra. Bildet til høyre er aske fra utsiden av en japansk vulkan. Ved Dødehavet finnes det derimot ingen vulkaner.


7. Taleren påsto: Ron sier at det er funnet rester av pyramider i de såkalte ruinene etter Gomorra. Den amerikanske arkeologen hevder at dette i så fall ville vært en arkeologisk sensasjon, siden egyptiske pyramider og Ziggurater aldri noe sted på kloden er funnet bygd samtidig.

Her legges igjen meninger i Rons munn og penn som ikke er i samsvar med virkeligheten. Ingen har påstått, ei heller Ron, at det er rester av egyptiske pyramider i Gomorra. Ziggurater, ja, men pyramider er aldri nevnt. For ordens skyld kan det jo også nevnes at vitenskapens datering av pyramidene i Egypt spriker voldsomt. Flere egyptologer mener de faktisk ble bygget før vannflommen. Den vanlige dateringen av de egyptiske kongerekkene regner nemlig ikke med en vannflom. Men Ron har altså ikke sagt eller skrevet det arkeologen sier. Påstanden er ikke holdbar. Vi er så lei av at personer som blir sett opp til, hørt og lagt merke til i systemene, gang på gang sier det som umiddelbart passer å si for å gi inntrykk av at de selv har kunnskap og bør respekteres og aktes, men sannhetsgehalten er uvesentlig. Hvorfor og hvordan har vi tillatt at slike holdninger bli vanlige blant oss? Metoden kan virke effektivt og hensiktsmessig når få mennesker i en forsamling kjenner sannheten, men den er ikke å anbefale. Nøkkelordet «forskning» bør ha et renere innhold når det er kombinert med en bibelkristen bekjennelse.

8. Taleren påsto: Svovelkulene som finnes på de aktuelle stedene er rester fra sjøen som tidligere dekket områdene.

Dette stemmer aldeles ikke med virkeligheten. Svovel som finnes i avleiringer (sedimenter) eksisterer ikke i den form vi finner dem i f.eks Gomorra. Ingen som hevder det arkeologen her sier har vært i stand til å føre noe som helst bevis for påstanden. Derimot kan man finne svovel i andre former, ofte krystallinsk, men ikke som kuler. Svovel i nærheten av vulkaner ligner mest på Gomorra-svovelet, men det ligger ikke innkapslet. Mange prøver er tatt av svovelkulene og vi sitter med data fra en av testene gjort ved New Zealand av Spectrachem Analytical Ltd of Wellington den 25. oktober 1994. Denne testen viser at prøven fra Gomorra besto av 98.4% rent svovel, samt små mengder av andre mineraler. Laboratoriets ansatte sa at de aldri hadde sett så rent svovel noen gang.

9. Taleren påsto: Dersom svovelet hadde kommet fra himmelen ville det vært flatere og ikke i kuleform.

Dette vet vel ingen av oss noe om. Bibelen sier at Gud sendte ild og svovel fra himmelen og ingen vitner til hendelsen lever lenger. Svovelets form og størrelse blir ren spekulasjon. Vi kan kun forholde oss til det som er å se i dag. Forskeren sa imidlertid at noen av kulene var ovale eller relativt flate, men alle var ikke det. Selv om omtalte arkeolog ikke påsto det følgende, kjenner vi en pastor som, for å argumentere mot Ron Wyatts ideer, hevder at svovel fra himmelen ville brent opp i atmosfæren på samme måte som en meteor og derfor ikke nådd fram til jorden. Det må være lit flaut å kalle seg predikant og samtidig komme med en slik påstand. Bibelen sier faktisk at svovelet kom ovenfra og at byene brant opp. Det oppleves underlig å lytte til smart resonnering som motbeviser Guds Ord når man gjør det for å bevise Guds Ord.

10. Taleren påsto: Den jevne og uniforme lagdelingen i området noen mener er restene etter Gomorra, viser at lagene ble dannet i vann. (Her mener forskeren at lagene ble formet under vannflommen og da vannet etter storflommen sank.) Det ble påstått at mineralene gjør at lagene framtrer som vekselvis mørke og lyse.

Fakta er imidlertid at lagene som kan observeres her nettopp ikke er uniforme og jevne. Teorien som baserer seg på at alt ble formet i vann sier at det skulle være slik, men det er bare ikke slik. Ofte bukter og krøller lagene seg i kruseduller og i svært varierte mønstre. Til og med ringer og spiraler som bukter seg rundt seg selv kan observeres. Disse voldsomme ustrukturerte mønstrene er et naturlig resultat av en forbrenningsprosess som kalles «thermal ionizering.» Det samme fenomenet med buktende og kaotisk lagdeling er ofte å se ved aktive vulkaner. Vi har leksika fotografier av nøyaktig denne prosessen der asken ved vulkaner framviser fenomenet. Det er ingen mulighet for at materie som synker rett ned, selv under sterk strøm, kan forbli i en slik form når vannet er borte. Kun ekstrem varme lager disse mønstrene. Arkeologens påstand holder ikke selv om det er evolusjonistenes eneste forklaring.

Den amerikanske arkeologen kom med enda 11 uriktige påstander om Sodoma og Gomorra. Disse vil vi, for sannhetens skyld, imøtegå i neste utgave av MVV. I tillegg vil vi da også påpeke nye 12 uriktige påstander arkeologen kom med, vedrørende andre funn knyttet til Ron Wyatt. Til sammen vil vi derfor uttale oss om 35 gale påstander som ble uttalt på seminaret weekenden 7-8 januar 2000. Lesere som ønsker å motta alle 35 observasjonene med en gang, kan henvende seg til redaksjonen.
                              
EHB/JB.

Vil du vite mer om aktelle arkeologiske funn beskrevet andre steder i dette Mens Vi venter?
Ring eller skriv oss og få dette heftet gratis tilsendt.
Tema:
*Årringer før vannflommen?
*Jesu kromosomer
*Undervannsbroen kartlegges på ny
*Guds måte å gjøre ting på
*Stedet for korsfestelsen.opp
topp

 
 
 
Mens Vi Venter - Nr. 27 (8. årgang 1/2000)
http://www.barukmedia.com/mvv