Kollektiv tenkning

En av djevelens mest effektive angrep på Guds menighet.


 Det var svært viktig for Gud at Israels barn ikke glemte det han hadde gjort for dem. De skulle minnes hans ledelse og hans lover og alle foreldre skulle fortelle sine barn om Guds inngripen i deres liv. De bygde altere og reiste minnesteiner, slik at fortiden kunne huskes. Det skal ikke mer enn ett slektsledd til og kunnskap som ikke er ført videre forsvinner. 
Mange kristne bevegelser opplever nå at en ny generasjon er vokst opp som ikke lenger kjenner rammen og fundamentet for en bibelsk protestantisk tro. Det samme er tilfelle med bevegelsen vi tilhører. Mange unge medlemmer tror vi bare er ett av mange kristne samfunn og at det viktigste er det vi alle har felles. De vet ikke at verden nå i endetiden ikke kan klare seg uten det budskapet vi fikk å fortelle videre. De vet ikke at reformasjonens videreføring er like viktig som dens begynnelse. De vet ikke at adventbudskapet har en sentral plass i Guds Ord. De vet  ikke at ordene evangelium, frelse, tro, forsoning, tilbedelse, synd og nåde er endret i dagens populære forkynnelse og ikke lenger betyr det samme som disse ordene gjør i bibelen.  De vet ikke at nåtidens mest synlige kristendom ikke lenger er kristendom men en ny religion. Men ordene og begrepene som brukes er de samme.

 
'Hva kommer det av at vi ikke har maktet å formidle videre til generasjone som fulgte oss noe av det viktigste?'

En ny generasjon.

Hva kommer det av at vi ikke har maktet å formidle videre til generasjonen som fulgte oss noe av det viktigste? Hvorfor forstår ikke mange unge at vi skulle sluttføre reformasjon tilbake til den opprinnelige kristendommen som gikk tapt gjennom det katolske frafallet? Ikke nok med at vi forsømte å gi kallet og mandatet til neste generasjon. Mange i vår egen generasjon mistet også fotfestet i et forsøk på å bli akseptert av andre kirkesamfunn. Resultatet er at mange av de fantastiske sannhetene vi engang forkynte med stolthet, glede og iver, tør vi ikke lenger hviske. 

Vedvarende frafall.

I Dommernes bok 2:10-12. leser vi; “Da hele dette slektsleddet var forenet med sine fedre, vokste det opp et annet slektsledd etter dem. De kjente verken Herren eller de gjerninger han hadde gjort for Israel. Da gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne... De forlot Herren, sine fedres Gud, som hadde ført dem ut av landet Egypt. De fulgte andre guder blant gudene til de folkene som bodde rundt dem...”

Prøv å les gjennom Dommernes bok og se hvordan det samme skjer om og om igjen. 
3:7.    “Så gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne.”
3:12.   “Igjen gjorde Israels barn det som var ondt.” 
4:1    “Etter at Ehud var død gjorde Israels barn etc ..”
6:1    “så gjorde Israels barn det som var ondt.”

Men det var noen, i hver situasjon og i hvert slektsledd, som ikke fulgte majoriteten. Som ikke valgte den letteste og bredeste veien. Som simpelt hen bestemte seg for å lyde Gud, uansett konsekvenser. Som husket hva Gud hadde gjort for dem. Som tok vare på budskap, kall og mandat. Og igjen kan vi stille spørsmålet hvorfor? Og hvordan?

Hvis du studerer Israels folks historie, vil du legge merke til at problemstillingen jeg nevner her er en gjenganger i deres erfaring. Det dreier seg om to grunnleggende feilgrep de gjorde gang på gang og som alltid ledet dem til å komme i konflikt med sin Gud. Djevelen ga aldri opp med å benytte den samme fristelsen og den samme metoden, siden den ga full uttelling nesten hver eneste gang. Det er å forvente at djevelen, Guds fiende, finner de samme framgangsmåtene like effektive i dag. Han er smart nok til ikke å endre en god oppskrift.

To framgangsmåter:

1. For det første, det som innen psykologien  kalles “kollektiv vurdering.” eller “gruppe resonnering.” Altså en gruppe-tenkning hvor intern enighet og samhold oppleves å være viktigere enn objektiv virkelighet.

2. Og for det andre. Holdningen som gjør det lett å prioritere det som oppleves behagelig og lettvint. Det som “smaker godt,” og skaper minst arbeid og gir færrest problemer. Et slikt valg kommer ofte i konflikt med det som er objektivt rett og sant.

7. Des. 1941.

La meg minne deg på hva denne mentaliteten eller tenkemåten kan forårsake.
Kl. 07:55 søndagen den 7. desember 1941 skjedde det noe som har satt dype spor i verdenshistorien. I løpet av noen få grusomme minutter ble 2.403 mennesker drept og 1.178 skadd. Mange av de skadde gikk senere gjennom livet med alvorlige handikap. 181 fly ble ødelagt før de kunne komme på vingene og 18 skip ble senket eller ødelagt. De av våre lesere som kan litt historie, vil forstå at jeg omtaler Japans angrep på den amerikanske basen Pearl Harbor. Denne episoden ga jo den siste verdenskrigen en helt ny vinkling og ledet til slutt til atombombene over Hiroshima og Nagasaki.

I ettertid viste det seg at japanernes lynangrep på den amerikanske basen aldeles ikke var verken overraskende eller uventet. Et helt batteri av signaler og indikasjoner fortalte hva som kom til å skje, men ingen var villige til å stikke hodet fram og ta alle indisiene på alvor. Mange bøker og avhandlinger er senere skrevet hvor den samme dokumentasjonen er samlet, som var tilgjengelig for amerikanerne i tiden før det skjedde. Og det er til dags dato et mysterium at ingen reagerte før det var for sent.

Helt opp til angrepet fortsatte amerikanerne å sende stål og teknologi til Japan. Alt ble brukt til å bygge opp krigsflåten som skulle angripe de som ga dem hjelpen. Rapport etter rapport med advarsler kom inn til Utenriksdepartementet og Det hvite hus, men ingen tok det på alvor. Dagene før angrepet kom det meldinger om at japanerne stengte sine ambassader i alle land man antok ville være allierte med USA. FBI observerte at de japanske ambassadene brant sine dokumenter, men ingen var villige til å trekke konklusjonene. Selv da krigsflåten med hangarskipene var på vei, ville ikke ledelsen tro at det var farlig. Før Pearl Harbor tragedien hadde amerikanerne klart å knekke japanernes hemmelige kodesystem og de kunne lytte til og lese meldingene som ble sendt fra hovedkvarteret til skipene. Til og med da det ble sendt ut informasjon om alle amerikanske skips plassering, mannskapsantall og slagstyrke til alle japanske skip, trodde amerikanerne at det dreide seg om en øvelse. Det til tross for at nesten all informasjon som ble formidlet var stemplet hemmelig i det amerikanske systemet.
 
 Da hundrevis av fientlige fly dukket opp på radarskjermen, ble det konstatert at det var en stor flokk trekkfugler. Da de forsto at det var fly, tolket de det dit hen at det var amerikanske fly fra en annen base som var på trening, enda regelverket tilsa at alle slike flyoperasjoner skulle rapporteres alle baser i forveien. Da de første bombene og torpedoene smalt, tolket hovedkvarteret på Pearl Harbor det slik at noen holdt på med en kraftig bursdagsfeiring kl. 07:00 om morgenen. Noen trodde smellene var en ny måte å få soldatene opp av sengene på, slik at de kunne komme tids nok til kirken, siden det var søndag morgen. Alt som kunne gå galt for de amerikanske styrkene, gikk galt. Hvorfor?
Bombingen av Pearl Harbour, Hawaii, USA.
Under etterforskningen som fulgte Pearl Harbor tragedien, kom det fram at hver gang en alarmerende rapport nådde enten Det hvite hus, forsvarsdepartementet, utenriksavdelingen eller basen på Pearl Harbor, spurte disse fire instansene alltid hverandre om råd. 
Alle ga hverandre standard svaret at japanerne ikke hadde stor nok militærmakt til å angripe USA. Dette ble etterhvert en objektiv sannhet som levde sitt eget liv. Denne vurderingen var løsrevet fra det reelle. Ingen angriper uten først å erklære krig, sa de. Enda enhver skole-ungdom kunne lese i sine historiebøker at Japan aldri har erklært krig før de slår til. De gjorde det heller ikke da de angrep Kina. Det var ikke lenger nødvendig å konsultere virkeligheten, for “ekspertene” har selvfølgelig rett og de var alle enige. De klødde hverandres rygger og hadde det fint. Det var enhet, samhold, fred og fordragelighet blant dem. På en lettvint måte avvæpnet de enhver som hadde andre vurderinger. Vi har blitt enige om at det skal være slik, for det passet best. Det var mange minoritetsgrupper som lot sine synspunkter bli hørt. Men man behøvde ikke ta hensyn til dem, for de var ikke med i det store og gode meningsfellesskapet.

Prinsippet om den kollektive vurderingen virker slik at når en idè skal framholdes eller en beslutning tas, er det alltid reaksjonene, meningene og preferansene til de som er med i den kollektive gruppa som avgjør om planen eller ideen skal aksepteres eller forkastes. Det betyr at prioritering kun gis til intern tilbakemelding.

Demokrati eller sannhet?

I verdslige, politiske og sosiale sammenheng tenker vi ofte langs aksen demokrati - diktatur. Alle er naturligvis for demokrati i et forsøk på å skape mest mulig avstand til despoter og maktutøvere. Selv om det er ufattelig banalt og ubeskrivelig lite reflektert, ser vi at det er helt vanlig at denne måten å tenke på trekkes inn i Guds menighet. En demokratisk avstemning hvor flertallets mening i en komite eller et kirkemøte automatisk blir sannhet, har produsert mye falsk lære. De ideologiske dørene blir åpnet på vidt gap og all verdens hedenske og okkulte ideer ble sugd inn i tro og lære ene og alene fordi demokratiet fungerte. I møte med Guds ord og et “så sier Herren,” er demokratiske vurderinger en djevelsk oppfinnelse for å frata mennesker evig liv. Det triste er at så mange kirkeledere samarbeider med Guds fiende i så måte. Når Gud uttaler seg, går ikke aksen fra demokrati til diktatur, men fra lydighet til ulydighet.

Bibelens eksempler.

I evangeliene og Apostlenes gjerninger finner du mange eksempler på at de jødiske religiøse lederne fungerte i samsvar med prinsippet om kollektiv vurdering. Det samme skjer i dag. De som velger å stå på Guds side vil ofte møte et flertall som har sterke meninger og som støtter hverandre, men som aldeles ikke føler behov for å justere sin oppfatning i samsvar med det reelle. Hvis du tar for deg kirkehistorien fra apostlenes dager opp til i dag, og prøver å kartlegge når og på hvilke områder flertallet sto for sannheten i Guds Ord, vil du bli overrasket. 
Se for deg situasjonen på Jesu tid, i romertiden, pavekirkens tidlige utvikling, debatten om hviledagen, den mørke middelalder, reformasjonstiden og i dag. 

Jeg tror ikke Gud har noe imot at hans folk skal lære av det som skjedde. Det som er skrevet i Guds Ord er faktisk skrevet av mennesker ledet av Den Hellige Ånd, slik at du og jeg skal kunne foreta riktige valg i våre egne liv. Det er absolutt vitalt at en kristen alltid forholder seg til Guds Ord. Vi har alle et alvorlig ansvar for å være sikre på at vi ikke følger mennesker eller tradisjoner.

Hvem vi enn er, har vi lov, rett og plikt til å stå ved bibelens sannheter, uten å ta hensyn til om vår overbevisning er populær eller tilhører flertallet.

Prester for Gud.

I Johannes Åpenbaring 20:6 fortelles vi at de frelste skal være prester for Gud i himmelen i de tusen årene denne kloden ligger øde og tom. Men rollen som prester for Herren begynner ikke da. Det er et grunnleggende nytestamentlig prinsipp som sier at de som står på Guds side i kampen mellom godt og ondt, har en rolle som prester for Gud. Dette er også et prinsipp som står sentralt i protestantismen i motsetning til det katolske kirkesystemet.

I 1. Pet. kap. 1. leser vi fra vers 22 om de som er lydige mot sannheten og har renset sine sjeler. Det betyr sine sinn, og det de er renset fra, står det, er synd, som igjen er ulydighet mot Guds bud og vilje. Videre leser vi at de som er gjenfødt er i et så nært og overgitt forhold til Gud, at hans lov er skrevet i deres hjerter. I begynnelsen av kap. 2 står det at all ondskap, svik, hykleri, misunnelse og bakvaskelse er lagt bort. Videre at de som lengter etter Ordets uforfalskede melk nyter bibelens rene lære. Paulus skriver også her at de som lever i et slikt gudsforhold er “et hellig presteskap,” hvis oppgave det er å “bære fram et åndelig offer, som er til behag for Gud.”

Det mandat som presten og profeten Esekiel fikk under jødenes 70 årige fangenskap i Babylon, er en oppgave hver eneste troende, gjenfødte person har i nytestamentlig tid. Esekiel fikk sine budskap direkte fra Gud. Og selv om Den Hellige Ånd selvfølgelig ingen problemer har med å gi sine tjenere informasjon på samme måte i dag, er det Guds Ord, Guds budskap du og jeg har i våre hender i vår bibel.

Sannhetens voktere.

Til Esekiel sa Herren; “Menneskesønn, jeg har gjort deg til vekter for Israels hus. Du skal høre (vi kan vel også si “lese”) ord fra min munn og så skal du advare dem fra meg.” Et sendebud eller vitne for Gud har ikke lov til å bytte ut et “så sier Herren” med menneskers meninger, det menigheten ønsker å høre, tradisjoner eller det som er akseptabelt for flertallet.

En av gangene jødene arresterte Peter og Johannes, kastet deres åndelige ledere - øversteprestene - dem i fengsel. De ga dem streng befaling om ikke å samles med de troende og slutte å forkynne budskapet. De hadde ikke ledelsens autorisasjon og deres virksomhet ble ansett å være oppvigleri. Hvor sto Gud selv i denne debatten? Var han med systemet? Sto han på flertallets side? Om natten kom en engel fra Gud og løste dem fra lenkene og åpnet fengselsporten. Kan du huske hva engelen sa? Gå tilbake til menigheten, sa han. Gå inn i kirken, i synagogen og fortsett. Engelens ord fra Gud var; “Gå og still dere fram i templet og tal alle disse livets ord til folket,” Ap.gj. 5:20. Apostlenes respons var; “Og da de hørte dette, gikk de tidlig om morgenen inn i templet og underviste,” vers 21.

Etter å ha blitt sluppet ut av fengslet, ba engler dom om å gå  tilbake til folkehopen ved templet for å forkynne videre.


Men igjen ble de arrestert og vi kjenner alle Peters modige ord, da lederne ba dem stanse sin virksomhet; “Vi skal lyde Gud mer enn mennesker,” vers 29. I denne situasjonen er det ingen tvil om at prestene var oppmerksomme på at Gud arbeidet gjennom apostlene. De så at Gud var på deres side. Jesus hadde de drept fordi han beviste at han var Guds sønn. I sin kollektive vurdering, som ikke forholdt seg til bevis, var det vedtatt at han ikke var Messias. Da dette var stadfestet i deres kommiteer og nedtegnet i deres menighetshåndbok, behøvde de ikke lenger å la seg påvirke av fakta. Om Peter og Johannes står det; “En folkemengde samlet seg også fra byene omkring, og de kom til Jerusalem. De hadde med seg syke mennesker og noen som var plaget av urene ånder, og alle ble helbredet,” Ap.gj. 5; 16. Tror du de religiøse lederne la merke til dette? Å ja, de visste det.

Åpenbaring eller tradisjon.

Du husker beretningen fra Joh. kap. 9. Om mannen som var født blind. Da Jesus hadde helbredet ham, ville fariseerne vite hvem som hadde forårsaket dette miraklet. Først var det naboene som ble forundret. De kjente jo den blinde mannen og hadde i mange år sett ham tigge. Noen trodde det var en annen person som lignet han, men til slutt ble de alle overbeviste. Da de spurte hvem som hadde gjort det, svarte han “Et menneske som heter Jesus,” vers 11. Da svarte de; “Hvor er han?” De ville møte denne Jesus. Mannens vitnesbyrd hadde en virkning. Alle jøder på denne tiden var på vakt for mange rykter gikk om at tiden for Messias komme var nær. Det var noen trofaste jøder som trodde på profetiene i Daniels bok og de visste at noe spesielt var ved å skje. Historien om hyrdene på marken i forbindelse med Jesu fødsel var også godt kjent.
Vanlige mennesker, som ikke hadde studert teologi og som ikke var skriftlærde, de ville gjerne møte mannen som kunne gi en blind synet tilbake. De ønsket å gjøre dette miraklet kjent. De tok mannen med til de skriftlærde, men de hadde nok ikke forventet responsen de fikk. Prestene var ikke synlig imponerte av at en blindfødt hadde fått igjen synet. De var kun opptatt av at forskriftene i Talmud ikke ble etterfulgt. Når Jesus i evangeliene anklager de skriftlærde for å følge sine “tradisjoner,” bruker han ordet “Talmud.” Dette var alt det jødene hadde skrevet ned som skulle hjelpe dem å følge Guds lover. Jesus beskyldte dem for å ignorere Guds lov til fordel for sin Talmud.

Etterhvert som debatten fortsetter, begynner fariseerne å skjønne at Jesus faktisk har gjort et mirakel. De var helt sikre på at ingen kunne utføre et slikt mirakel om Guds ikke sto bak. Samtidig var det brudd på Talmud at det ble gjort på sabbaten. Hvilket standpunkt tok de da de sto ved denne korsveien? Den kollektive resonneringen tok overhånd. Gruppe lojaliteten fikk mest å si. Foreldrene til mannen ville ikke involveres av frykt for konsekvensene. Til slutt strøk de mannen fra menighetsprotokollen fordi han beviste at de tok feil. Du må aldri bli forundret over hva gruppe-tenkning kan lede til. Svart blir hvitt og hvitt blir svart. Aksepter ingen idè eller mening fra noe menneske, før du har konsultert Guds Ord, virkeligheten og fruktene.
                                                                                                                               JB.opp
topp

 
 
 
Mens Vi Venter - Nr. 26 (7.årgang 4/1999)
http://www.barukmedia.com/mvv