Arken, Blodet & Pakten - del 5

Hva er egentlig gjenstanden Paktens Ark?

Paktens Ark ble laget i to hele deler. Eller i to stykker. Den første delen ble kalt «Vitnesbyrdets Ark». Navnet ble enkelt gitt fordi «I arken skal du legge Vitnesbyrdet som Jeg skal gi deg,» 2.Mos.25:16. Hva er Vitnesbyrdet? De ti bud blir kalt Vitnesbyrdet, 2.Mos.32:15, Steintavlene, Paktens tavler, 5.Mos.9:11 og Paktens ord. 2.Mos.34:28. Først når de 10 bud, Vitnesbyrdet, ble lagt i arken ble arken kalt Vitnesbyrdets Ark. Dette er det eneste formålet til Arken; å være hjemmet til De ti bud. Arken var ikke hellig, men Loven var hellig og først når loven ble plassert i Arken ble Arken en viktig gjenstand.
Dette var den første delen.

Den andre delen blir kalt «Nådestolen». Denne delen skulle lages som en separat del fra Arken. Nådestolen skulle ha to kjeruber i endene og alt dette ble laget i ett stykke. Vitnesbyrdets Ark og Nådestolen ble laget i to forskjellige deler for å symbolisere dens to forskjellige formål, karakter og hensikter. Arken ble laget for å huse og representere loven, men Nådestolen hadde en annen viktig oppgave. 

La oss begynne med å se på det hebraiske ordet som den norske og engelske Bibelen har kalt «nådestolen», som er et passende ord for denne delen av Paktens Ark. Ordet brukt på nådestolen er «kappôreth» som aldri er brukt til noe annent enn Nådestolen. "Kappôreth" kommer fra ordet "kâpar" som røper hvorfor Gud har kalt Nådestolen dette. Så vel som å bety «dekke over» betyr det også «å gjøre soning». Og det var nettopp det Nådestolen ble brukt til i den gamle helligdommen. Handlinger ble utført over Nådestolen for å gjøre soning for folket og for å gjøre soning ved helligdommen. 3.Mos.16. Når vi forstår at Nådestolen representerer soning, blir det neste skrittet å forstå hva soning er. "Å sone" er å betale straffen eller gjøre opp for seg. Siden det er synd som er forbrytelsen er det den det skal sones for. 

Paktens Arks første del, Vitnesbyrdets Ark, er loven som er den fornærmede. Vi husker at Johannes forteller oss at synd er lovbrudd, 1.Joh.3:15. Ikke bare er loven den fornærmede, men den er også "vitnet" mot den anklagde. Som Paulus sa "jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven," Rom.7:7. Det er loven som avslører overtrederen. Og derfor er loven også vitnet mot oss.

Som før sagt, før menneskenes første synd var allerede loven. Loven som ble gitt Moses på Sinai fjellet var "avbildet og skyggen," Heb.8:5, av det som alt var i Himmelen. Men da mennesket forbrøt seg mot loven ved å være ulydig mot Gud, ble det nødvendig å legge en ny del til Pakten for å redde menneskene; tilbudet om en stedfortreders blod. Siden det er loven som krever overtrederens død, er det loven som skal bli tilfredstilt og som skal bevitne at det skjer soning eller at overtrederen blir straffet.

Nå er det slik at den eneste måte "å gjøre opp for synden" eller "å sone" er at "den som synder skal dø." Tilgivelse kan ikke gis uten at synden er blitt gjort opp for. "Uten blodsutgytelse blir det ingen tilgivelse," Heb.9:22. Det kan altså kun gis soning eller gjøres opp for synden ved blod. Når vi forstår at ordet "kappôreth" fra "kâphar" betyr "å sone" og den eneste gyldige soning er "blod," forstår vi at Nådestolen er laget for å ta imot blod. Alltid når det er blitt ofret til Gud i det gamle testamentet, har blodet blitt på eller ved et alter. Et alter er laget for å ta imot offerets blod. Nådestolen representerer da, siden den er laget for å ta imot sonings blodet, et alter. 

Likevel røper skriften at det er "ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved," Ap.Gj.4:12. Da er det heller ikke noe annent blod det kan gis en stedfortredende soning ved enn Kristi Blod.

La oss oppsumere de to sidene av Paktens Arks misjon:
1.Første del som er Vitnesbyrdets Ark: med Paktens ord, den fornærmede (pakten brutt), Guds vitnesbyrd, vitnet og anklageren. 
2.Andre del er: Nådestolen, stedet for soning, alteret, der den fornærmede vil bli gitt sin rett,: Blodet.

Vi har Paktens Ord, loven som ble brutt, og vi har tillegget Gud ga i pakten da menneskene hadde forbrutt seg mot den tidligere pakten: nemlig løftet om Blodet til en stedfortreder, Messias. Når vi legger disse to sammen får vi pakten. Og når vi legger Vitnesbyrdets Ark (loven) og Nådestolen (sonings Blodet) sammen får vi Paktens Ark.

Dyreblod ble symbolsk sprinklet på nådestolen men "det er ikke mulig at blodet av okser og bukker kan ta bort synder," Heb.10:4. Derfor var dyreblodet som ble sprinklet på arken ikke GODKJENT soning. Loven krevde vårt blod for vår synd eller Jesu Blod. Vitnesbyrdets Ark fikk derfor aldri det blodet det hadde krav på før Jesu stedfortredene Blod nådde Nådestolen. Vi kan derfor si at Nådestolen ble laget for å ta imot den eneste godkjente soningen utenom vår død, Jesu Blod. Og alle handlingene som representerte dyreblod var for å minne folket på det sanne offerlam, Jesus Kristus.

Når Nådestolen betyr “et sted for soning” og den eneste godkjente soningen (ifølge Han som ga Nådestolen navnet kâpporeth), er Jesu Blod, må vi også kunne  kalle Nådestolen “et sted for Jesu Blod,”
På jorden og på den jordiske arken gjorde Han soning for oss og i himmelen på den himmelske arken minner Han retten om dette og gjør soning for helligdommen. Altså fjerner synden fra Helligdommen ved å kreve det som Han har vunnet ved Sitt Blod. "Dere ble kjøpt for en høy pris," 1.Kor.7:23. 
 

Salving av Det Aller Helligste/
eller  profetien om 
Jesu blod på Nådestolen
"Sytti uker er fastsatt for ditt folk og for din hellige stad, til å innelukke overtredelsen, til å gjøre slutt på syndene, til å gjøre soning for misgjerning, til å føre fram evig rettferdighet, til å besegle syn og profet, og til å salve Det Aller Helligste.
Hva betyr det å salve Det Aller Helligste? Tolkningen på slutten av dette verset har mange misforstått. Likevel har mange tolket "å salve Det Aller Helligste" med Jesu dåp. De mener med andre ord at Jesus skulle ha vært "Det Aller Helligste" og salvingen selve dåpen. Men denne teorien stemmer ikke med skriften selv.

Ordet, "Det Aller Helligste" er oversatt til norsk fra det Hebraiske ordet qôdesh. Ordet qôdesh betyr en hellig ting og blir bare brukt til å beskrive hellige gjenstander og aldri mennesker. Dette viser helt klart at det var en hellig ting/gjenstand som skulle salves og ikke en person. Jesus er ikke en gjenstand. Det hebraiske ordet som måtte blitt brukt hvis det var Jesus det sto om er: gâdêsh, som betyr en hellig person. Når vi vet at det ikke var Jesu dåp det her er snakk om, kan det ikke ha vært en profeti om noe annent enn salvingen av den mest hellige gjenstanden på jorden: Paktens Ark. Men hva vil det egentlig si å salve noe? Alle svar finner vi i Bibelen, Guds Ord: "Du skal rense alteret når du gjør soning for det, og du skal salve det for å hellige det." Å salve noe er å hellige det. Pakten ble helliget. Både Loven og Blodet. Nådestolen ble helliget. Vitnesbyrdets Ark ble hellig på Mose tid, fordi dens formål, loven, ble lagt i den. På samme måte ble Nådestolen nå hellig da dens egentlige formål ble tillagt. 
Siden Daniels profeti i Dan.9:24 sier «Sytti uker er fastsatt for ditt folk og for din hellige stad........til å salve Det Aller Helligste .» betyr at det er den jordiske byen Jerusalem som er stedet hvor denne profetien skulle oppfylles. Nettopp i Jerusalem er Paktens Ark med Blodet funnet. Alle de andre tingene nevnt i Dan.9:24 ble oppfyllt av jøden Jesus på korset. Derfor er det naturlig at også siste del ble oppfyllt på korset.

Jesus begynte den himmelske helligdomstjenesten med å hellige loven og rense oss. Og Han vil avslutte Sin tjeneste som Øversteprest ved å hellige loven og rense Det Aller Helligste. 
 

Den Tredje Engels Budskap

Herren vil la lovtavlene bli vist fram for å påminne og vise en hel verden at den fortsatt står ved lag. Spesielt for de som har kalt seg kristne, uvitende om at deres teologi har vært mer av satan enn av Gud. Alle som har trampet på Guds lov vil få en siste sjanse til å ta "imot kjærlighet til sannheten, så de kan bli frelst," 2.Tess.2:10. Protestantene så vel som katolikkenes krav om at de kan sette seg over Guds lov ved å forandre Hans Sabbat, det fjerde bud, til søndagen, vil spesielt bli vist feil. Gud vil ikke at disse steintavlene skal bli vist frem for å skremme men for at alle skal se og kunne ta et valg og for å advare. Mange er blitt bedratt og Jesu vil ikke komme tilbake før også disse har fått en sjanse til å ta imot sannheten, og få tilgivelse for alle lovbrudd. Han vil minne dem på ordene Han uttalte i Det gamle testamentet og som Han bekreftet i Det nye testamentet: "Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud som om det var den rette lære," Mark.7:7. 

"Jorden skal tømmes fullstendig og bli helt utplyndret, for dette ordet har Herren talt." Han forklarer også hvorfor dette skal skje: 
"Jorden blir vanhelliget av dem som bor der, fordi de har overtrådt lovene, brutt forskriften*1 og aktet den evige pakten for intet.
Derfor blir jorden fortært av forbannelsen, og det er de som bor på den, som må bære skylden. Derfor brennes de som bor på jorden, og de menneskene som blir igjen, er få." Jes. 24:4-5.

Gud vil bruke lovtavlene som en siste oppvekker, og vi tror Han også ønsker at vi skal bruke samme virkemidler som Han selv bruker. Er vi beredt til å gå ut til all verden å forkynne uansett prisen det vil koste oss? Tiden er kommet da vi må rope ut til den spiritistiske og falske kristendommen og katolisismen at Guds bud fortsatt står ved lag. Og at budet som har vært siden skapelsen, det fjerde budet, som sier at den syvende dag er Sabbat for Herren din Gud, 2.Mos.20:10, er Bibelens eneste hviledag. Sabbaten er verken blitt endret eller tatt bort. Vi må advare mot den falske hviledagen søndag som er i strid med det fjerde bud. Vi må advare mennesker fra å ta dyrets merke som er det motsatte av lydighet mot Guds lov. Åpenbaringsboken gir oss definisjonen på de som ikke tar imot dyrets merke: "Så fulgte en tredje engel etter dem og sa med høy røst: "Hvis noen tilber dyret og hans bilde, og tar imot hans merke på pannen eller på hånden, da skal også han selv drikke av Guds vredes vin.." Motsetningen til de som tar dyrets merke er: 
"Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus," Åp.14:9-12. 
Djevelens misjon er og har alltid vært å føre krig mot Guds bud og dermed også Lovgiveren og de som holder dem. "Og dragen ble rasende på kvinnen, og han gikk for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbyrd," Åp.12:17.
Når kommer Jesus tilbake? Når hele verden har samlet seg i et fredsrike for Gud? NEI! "Hvor lenge er det til enden av disse underne……..Når det hellige folkets makt er blitt fullstendig knust, skal alt dette bli fullendt." Dan.12:6-7.

*1 brutt forskriften: Engelsk, King James. -changed the ordinance, K.J. Heb. chôlaph chôq = forandret vedtaket/loven/avtalen (i tid).

Fortsett å lese i del 6opp
topp

 
 
 
Mens Vi Venter - Nr. 25 (7.årgang 3/1999)
http://www.barukmedia.com/mvv