DEN ORIGINALE HELLIGDOMMEN

1. Forgården = Jorden  Templet i himmelen  - de som er innenfor (Guds barn) tilhører himmelen. Forgården - Jorden - som ennå trampes ned av hedninger. Åp.11:2  2. Alteret Der hvor offerlammets blod  rant. Det sanne offerlam ble plassert over  den jordiske Paktens Ark. hans blod rant ned på arken. 3. Loven Ved innvielsen av pakten ble blodet sprinklet på paktens innhold (de ti bud). 4. Y - påskelammet Jesu død på jorden. «Se der er Guds lam som bærer verdens synd». Joh.  5. Renselseskaret hans sønns blod renser oss fra all synd. 1.Joh.1:7,  Heb.1:3, Heb.9:19  6. Y - Jesus går inn i Det Helligste   En prest i det sanne tabernaklet som er reist av Gud Heb. 8:2   Gikk inn i et større og mer fullkomment telt Hebr.9:13  7. Inngangen til det Helligste  Forheng i tabernaklet 2.Mos.37:37, 3:14  Eller dør i Salomos tempel ,1.Kong.6:33 2.Krøn.4:22, Svingbare dører i Esekiels tempel Esek.4:23 8. Skuebrødsbordet  I det jordiske templet var det et symbol på Ordet. Jesus er Livets brød. Symboliserer ord fra Guds munn, Matt.4:4. Grunnsteinen er tolv som har spist av brødet (Israels sønner og apostlene) 9. Den syvarmede lysestaken  Jesus vandrer i blant 7 lys Åp.2:1.;menighetene. Symboliserer også Guds sju ånder 3:1. Syv ildfakler foran tronen Åp. 4:7. Lys er  Den hellige Ånds veiledning (oljen gjør at lyset brenner) og avslører mørke. Skal alltid lyse. 10. Røkofferalteret Ild og røkelse. Røkelsen stiger opp til Gud = de Helliges bønner blir blandet med Guds aksept.  Gullalteret står foran tronen Åp.8:3, i OT foran forhenget inn til Det Aller  helligste.2.Mos.30:6. Alteret hadde fire horn 2.Mos.30:3. Åp.9:13  11. Guds trone og de fire livsvesener En trone var satt i himmelen. Åp. 4:2. Guds trone kan flyttes der Han er. Esek. Kap.10.   Guds trone og de fire livsvesener hører sammen. Esek 1:26  og 10:1  Åp.4:6-8 12. Y - Det slaktede Lam  ……..sto det et lam som om det var slaktet. Åp.5:6 13. Y - Jesus som yppersteprest  Innsatt som yppersteprest; Hebr.1,3 14.  Jesu trone, Hebr.8,1 Innsatt som konge Åp.5:12 15. De 24 eldste  Satt rundt tronen Åp.4: 24, 5:6  De har gullskåler med røkelse; som symboliserer de helliges bønner Åp.5:8. På jorden var Arons sønner inndelt i 24 skift. Deres jobb var å brenne røkelse for Herrens åsyn, tjene Ham og velsigne i Hans navn. Dette foregikk i Det hellige 2.Krøn:24.1-18  Luk.1:8-9. De 24 eldste er blitt konger og prester. Tatt opp fra jorden. Matt.27:52-53, Ef.4:8. 16. Engler Titusener av engler. Åp.5:11
17 a  røkelseskaret  En engel med et røkelseskar av gull stilte seg ved alteret. Åp.8:3. 18. Y - Jesus går inn i Det aller Helligste Se jeg har satt foran deg en åpnet dør ; Åp.3:8. Neste menighet vil oppleve prøvelsens time som  kommer over  jorden 3:10. En renselse for Guds menighet lik Den store forsoningsdagen 3:18.  De som lar seg rense innbys til måltid med Jesus. Måltid sammen = jødisk for forsoning 3:10. DOM: Like etter perioden på 1260 år (1798): Din vrede er kommet og tiden da de døde skal bli dømt, Åp.11:18.  Timen for Hans dom er kommet, Åp.14:7. Retten blir satt, så skjer en rekke begivenheter, deretter kommer Jesus, Dan. 7:9-10. En lignelse som beskriver renselsen og prøven i dommen Matt.22:11-12 Denne undersøkende dommen begynner med  Guds Hus 1.Pet.4:17. Og Esek. 9:6:De levende blir beseglet. Helligdommen ble i den jordiske helligdom renset på forsoningsdagen.  Dette skulle skje 2300 år etter en gitt begivenhet,  Dan.8:14 og 9:24-24,  og 1335 år etter en hærstyrke blir gitt til ham som undertrykker 3 konger for selv å få makt  (508-509). 19. Døren eller forhenget inn i Det aller Helligste  2.Mos.37:35. Kalt det andre forhenget Heb.9:3.  Kunne også være en dør 2.Krøn.4:22. Døren ble åpnet etter Filadelfiamenighetens historiske tid var over Åp.3:18. 20. Paktens Ark Her ligger Guds grunnlov: De ti bud som hele verden dømmes etter. 1.Joh.3:4, Jak.4:12 Åp.22:14 (King James). Når den syvende basun blåste…..kunne Hans paktsark ses i Hans tempel i himmelen. Åp.11:19 21. Y - Jesu tjeneste som yppersteprest Ikke som Arons prestedømme med offer hvert år og ved hver høytid, men Han anvender sitt offer på korset. Det er vitner og bevis på jorden og i himmelen på denne begivenhet, 1.Joh.5:6-9 (King James oversettelse). 22. Engler Tusenvis av engler tilstede i retten, Dan.7:10 23. Guds trone var som flammene av ild, hjulene på den var brennende ild. Dan.7:9 17 b   røkelseskaret   3.Mos.16:12-13. Andre gang engelen tar ild fra alteret, minus røkelse - ikke lenger aksept fra Gud, nådetiden er over, dommen er slutt, Jesus kommer tilbake, Åp.8:5 24. Utgangen av Det Aller Helligste Hver den som ikke ydmyker seg, skal utryddes av sitt folk  3.Mos.29:7 Ingen kan gå inn i templet lenger, nådetiden over  Åp.15:8 Templet åpnes og 7 engler med syv vredesskåler kommer ut. 
opp
topp

 
Mens Vi Venter - Nr. 25 (7.årgang 3/1999)
http://www.barukmedia.com/mvv