I Jesu Kristi Nasareerens navn

YESHUA MASSIACH NETZER


I Matt.2:23 Står det referert til en profeti om Jesus som det til nå har vært umulig å oppspore fra Det gamle testamentet: ”Og han kom dit og bosatte seg i en by som heter Nasaret, slik at det kunne bli oppfylt som var talt ved profetene: Han skal kalles nasareer.” Alle gamle testamentlige profetier om Jesus er oppfylt, men denne profetien har det ikke lykkes å finne i Det gamle testamentet. Det har også vært hevdet at Matteus ikke kunne ha vært inspirert siden han kunne skrive en slik uttalelse som ikke hadde noe grunnlag i skriften. Så viktig var denne profeti for hans etterfølgere, at vi stadig ser det referert i forbindelse med Hans navn. Peter sier når han helbreder en lam mann: I Jesu Kristi nasareerens navn, stå opp å gå.” Selv etterfølgerne av Jesus blir i Ap.gj. 24:5 omtalt som nasareernes sekt. 

Det er et faktum at Jesus vokste opp og kom fra en by som het Nasaret, men hva dette bynavnet betyr har det lenge vært tvil om. Byen har så langt bare vært omtalt i greske og latinske skrifter og man har ikke visst hvilken skrivemåte som har vært brukt på hebraisk.

Men så kan igjen steinene gi oss svaret. Nylig ble det funnet en marmortavle med inskripsjoner som beskriver prestenes tjeneste i templet. Det var en liste over hvem som hadde tjeneste etter den inndeling som David ordnet (1Krøn.25:7-18) og som også ble praktisert på Jesu tid. Prestene på marmorplaten var opptegnet med etternavn og den by de var flyttet til etter ødeleggelsen av det andre templet i år 70 e.Kr. Siden minst en av prestene flyttet til Nasaret, har vi derfor endelig fått vite hvordan byen staves på hebraisk. I det nye testamentet står stedsnavnet kun på gresk.

Det er viktig fordi vi da får vite hva stedsnavnet betyr. Noen har trodd at Jesus skulle være en nasireer (som Samson), men det vet vi jo ut fra skriftene at han ikke var. Nå viser det seg at skrivemåten indikerer at ordet ikke er nasireer, da z (s) i såfall skulle ha vært skrevet med den hebraiske bokstaven Zàyin. Men inskripsjonene på marmorstenene viser nå at Nasaret er skrevet med den hebraiske bokstaven; Sade. Det betyr at Nasaretnavnet rett og slett er avledet av det hebraiske ordet for ”rotskudd”. (kilde TEL særnummer/98).

La oss nå se på de gammel testamentlige profetiene om Jesus i lys av denne informasjon. I Jes. 11:1 kan vi lese: “En Kvist (skudd) skal skyte opp fra Isais stubb, en Spire fra hans røtter skal bære frukt.” Flere steder i det gamle testamentet blir det henvist til denne spiren eller rotskuddet.

Dette betydde konkret at han skulle være etterkommer av Isai, barnebarnet til moabitterkvinnen Ruth og Boas fra Betlehem, som også var far til David. Dette var en helt klar Messias-profeti for alle jøder. Han skulle være Davids sønn og etterkommer av Isai. (1.Krøn2:12-15.Dan.11:7) Boas var etterkommer av Juda og derved oppfylles også profetien fra Jacob: ”Kongespiret skal ikke vike fra Juda, heller ikke herskerstaven fra Hans føtter, før Shilo (lovgiveren) kommer. Ham skal alle folkeslag lyde (verdensmisjon, ikke kun for jødene).

I Mika 5:1-2 Leser vi at Messias skal fødes i Betlehem, i Davids by, og at Han skal være stor helt til jordens ender. I vers to leser vi derimot også om en samling av alle Israels barn. Det samme leser vi i Esek.kap.37, som er en profeti som peker helt ned til endens tid og den nye jord, beskrevet i Åpenbaringsboken.

Jesus var opptatt av at disiplene skulle oppsøke de fortapte får av Israel, disiplene dro også ut i verden der hvor Efraims og Juda etterkommere var spredt.

Men ikke bare alle Israels stammer ville Han samle: “Isais rot skal stå som et banner for folkene. Til Ham skal hedningefolkene søke og Hans hvilested er herlighet”. Videre profeterer Jesaja om Messias at Han skal samle de bortdrevne av Israel og de spredte av Juda.

Når skulle dette skje? I Jes.66:11 får vi vite at et guttebarn skal fødes og et nytt folkeslag blir født, men det var Sion som skulle føde. Det samme er beskrevet i Joh.Åp.kap.12. Det nye treet vokser opp av Isais rot. Jesus skapte ett nytt folk, sine etterfølgere; det sanne vintre. “Jeg er vintreet, dere er grenene.”

Se dager kommer, sier Herren, da Jeg skal reise opp Den rettferdige spiren for David. Kongen som skal være konge og gå fram i visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet, Jer. 23:5. Slik var Jesu liv. 

Vi er alle podet inn på det samme treet som vokste fra denne spiren på Isais rot. Kristne tok ikke jødenes plass, men de ble ett felles folk bygget på den samme stammen av Guds folk i Det gamle testamentet. De skulle bygge opp de ødelagte murer fra gammel tid. Det var Jesu ord og displenes forståelse av denne profetien. Jes.61:1-4, Ap.gj.15:16-17. Jesus bekjente det selv: Jeg er Davids rotskudd og ættling. (Åp.22:16). EHBopp topp


Mens Vi Venter - Nr. 24 (7.årgang 2/1999)
http://welcome.to/MensViVenter