Lest med saksen nr.23

 Protestantisk skriftemål.

Mange av de som håpet at Gunnar Stålsett ikke skulle bli valgt til biskop i Oslo, hadde problemer med hans pro-katolske teologi. Det ser ut til at de hadde rett i sine bange anelser. Stålsett ønsker å gjeninnføre skriftemålet, slik at menighetsmedlemmer bekjenner sine synder til en prest, som deretter formidler Guds tilgivelse. "Skriftemåltradisjonen er svekket i vår kirke, derfor må den hentes fram igjen," sier Stålsett. Hovedgrunnen til at denne utviklingen bør gå sin gang, mener han, er at alle har vanskeligheter med å holde Guds bud, og trenger et sted å gå for å bekjenne og motta tilgivelse. Vi er helt enigne, men vil mye heller anbefale at syndere går til Gud med sin synd og mottar tilgivelsen bare han kan gi. Når Guds Ord sier; "bekjenn overtredelsene for hverandre," Jakob. 5:16, betyr det ikke at alle kan og skal bekjenne til hvem som helst, ei heller til en prest. Vi må bekjenne vår synd til de vi har syndet imot og til Gud. Det er bare en mellommann mellom Gud og mennesker," 1.Tim. 2:5 og ingen bør plassere et menneske i Jesu sted og oppgave. Den katolske kirke hilser Stålsetts initiativ hjertelig velkommen, og kan notere seg at veien tilbake til Rom er blitt ennå lettere for norske kristne. Skriftemålets opprinnelse er ikke bibelens tilgivelse, men Den katolske kirkes behov og interesse av å ha kontroll over mennesker ved at prestene kjente alle deres private synder og hemmeligheter. Kirkehistorien dokumenterer grusomme historier om hvordan mennesker måtte beskrive sine seksuelle utskeielser i minste detalj, før presten ville gi dem Guds tilgivelse. Selv om skriftemålet blir oppskrytt som et mentalhygienisk virkemiddel, tror vi at synderens kontakt med himmelens mellommann er langt å foretrekke. 

Reformatorene lever!

Den danske sognepresten Bent Fældbæk Nilsen har plukket opp reformatorenes fane. Etter mange år som prest i den danske folkekirken, tar han konsekvensene av at hans kirke har et ubibelsk dåpssyn. Han har offentlig gått ut med budskapet, at frelsen ikke skjer automatisk når et barn blir døpt, men skjer i omvendelsen. Enhver som leser bibelen må selvfølgelig trekke samme konklusjon. Men dette dramatiske bruddet med hedenske, okkulte og katolske tradisjoner, vil folkekirken ha seg frabedt. Seks dommere, henholdsvis tre jurister og tre teologer, har en hel måned grublet over Fældbæks kjetteri, og fradømte han deretter hans prestejobb. Det er å lure folk, sier Fældbæk, hvis vi inbiller dem at dåpen automatisk garanterer frelsen. Derfor har han oppfordret sine sognebarn til personlig omvendelse for å få del i frelsen. Dette ble for hard kost for kirken. De kan tydeligvis ikke fatte hva omvendelse har med frelse å gjøre! Tre av fire danske prester mener det var rett å avskjedige Bent Fældbæk. Vi anbefaler dem alle å legge vekk deres katolsk inspirerte katekismer og blåse støv av bibelen igjen. I Norge har flere statskirkeprester frasagt seg sine presterettigheter fordi de ikke lenger kan akseptere det lutherske dåpssynet, som lett kan dokumenteres å være ubibelsk.

Karismatiske ledere på vei mot katolisismen

Følgende er hentet fra David W.Clouds nye bok Flirting with Rome: Vol. 4 - The Charismatics.

Vol. 1 avslører Billy Grahams forhold til Rom fra 1950 til nå. Vol 2 dekker andre evangeliske nøkkelpersoner og organisasjoner. Vol 3 handler om sydbaptistene.

"Paul Yonggi Cho er ofte i samvær med katolske prester. Det er flere eksemler på konferanser hvor han på platformen tar del i felleskapet med kjente katolske geistlige. En av dem er Tom Forrest. Forrest er den samme som i Indianapolis i 1990 sa han priste Gud for skjærsilden. Andre han har nært fellesskap med er Cantalmessa som er pavens prest i vatikanet og Ranaghan som hevder at den romersk katolske kirke alene inneholder Guds fulle sannhet og at Paven er det øverste overhode for alle kirker. Cho setter sitt stempel av anerkjennelse på disse menns vranglære ved å vise seg sammen med dem og behandle dem som om de var Guds sanne representanter.

Internett: Wayoflife.org/ -deloud/otimothy/tl060019.htm

Benny Hinn deltar i romersk katolske avgudsmesser:

Senere beskrev han sin opplevelse. Hinn forteller at noen kom til syne foran ham. Åpnebaringen ble så reell at han rakte ut armen og tok på kappen som føltes som silke. Han selv ble helt nummen i kroppen. 

Benny konkluderte med at Gud hadde gitt han en åpenbaring og "når

vi tar del i natverden, er det den 

reelle Jesus, og han helbreder din kropp. Så hvordan kan du fortsatt være svak og syk?" (PTL, Des.1995). Han reklamerte for den romersk katolske transsubstasjonslæren. Bibelen lærer at dersom du ikke tar i mot natverden på en korrekt måte blir du svak og syk. Noen dør og blir dømt ved at de ikke respekterer Jesu legeme og blod. (1.Kor.11:30). Skriften nevner ingen helbredende kraft ved å motta natverd. Benny`s oppdragelse i en romersk katolsk skole influerer ham enn i dag.

På hans 1997 korstog til Hawaii fortalte han mens musikken spilte om sine samtaler med avdøde. 

Hans venn Oral Roberts så en 300 meter høy Jesus som løy om hva hans hospital skulle koste og hvordan han kunne helbrede kreft.
 
 

Vatikanet igjen på jakt etter Jerusalem

Framtiden til Jerusalem er så viktig at den ikke bare burde avgjøres av israelere og palestinere, erklærte utenriksministeren i Vatikanet, Jean-Louis Touran, nylig. Han mente at det internasjonale samfunn og Vatikanet også skulle overta ansvaret for den enestående og hellige by som ingen annen kan sammenlignes med. Men det var ingen fra Vatikanet som sto opp mellom 1948 og 1967 og ba om at Jerusalem skulle være internasjonal når alle verdens jøder ble utestengt fra sitt helligste sted: Klagemuren! - midt i Jerusalem

Israels Røst des.1998

Arkeologi og liberalteologi

Arkeologi -Professor A. Zertal mener det dreier seg om en åndskamp også i den bibelsk arkeologiske verden. Den liberale arkeologi og den liberale teologi arbeider her hånd i hånd. De forsøker begge å vise at Bibelen ikke er sann. Hvis det lykkes dem å vise dette ut i fra kjenngjerningene, at man ikke kan stole på Bibelen, da underminerer man også de åndelige utsagn.

Så lenge Samaria og Judea (hvor de fleste bibelske steder er), var på jordanske hender og ikke kunne bli utforsket, hadde denne anti-bibelske arkeologi det lett. De kunne hevde og påstå mye uten at noen kunne etterprøve og motsi det. Så forkynte de f.eks. at Moses og Josva aldri hadde eksistert - og at folket Israel aldri hadde vært i Egypt osv. Etter 1967 da disse områdene igjen kom på israelske hender ble hele situasjonen totalt forandret. Prof. Zertal og hans folk, samt flere andre har funnet mye og brakt det fram i lyset - og alt stemmer overens med Bibelen!

To eksempler: I den gamle hovedstaden Samaria er det funnet en sal smykket med elfenben fra kong Akabs tid, i hans kongepalass som det står fortalt om i 1.Kong.22,39. Og syd i Jerusalem fant man restene av et kongepalass. Til å begynne med kunne man ikke forstå dette fordi kongene jo bodde inne i byen, og dette var utenfor. Ved hjelp av potteskår fant man hvilket århundre dette var fra, - slo opp i Bibelen, og fant at da var kong Ussia konge. I 2.Krøn, 16-21 står det hvordan han ble spedalsk, måtte forlate Jerusalem og bygget et hus for seg selv utenfor byen.

Prof. Zertal som opprinnelig heller ikke regnet stort med Bibelen, men var åpen for sannheten, kom gjennom sin forskning og sine funn stadig nærmere inn i Guds Ord og erkjente stadig tydeligere, at Bibelen også som historiebok var av største betydning og til å stole på. For han står det nå fast: Dersom Bibelen er sann og fullkommen å stole på når det gjelder de "materielle," historiske fortellinger, da kan man gå ut fra at den også er å stole på og sann når det gjelder de åndelige utsagn.

Fra Israels Røst okt.98
 
 

Israel syndromet og år 2000.

Israelsk psykiatri forbereder seg på en strøm av psykotiske mennesker i forbindelsen med årtusenskiftet. Lidelsen kalles "Jerusalem-syndromet" og er en kjent emosjonell lidelse som kan ramme følelsesmessige ubalanserte personer med tendens til religiøst hysteri. Første tilfelle ble registrert i 1930, men siden da er det observert flere kasus hvert år. Det er særlig turister som er på besøk i Israel som rammes. Noen tror de er Jesaia andre identifiserer seg med David eller døperen Johannes. Vi har selv møtt en "David" i Jerusalem, som med hvit kjortel, harpe og krone på hodet går omkring og synger. Få orker imidlertid stoppe for å lytte til hans sang, siden han synger så ekstremt falskt. Israelsk politi lar disse personene være i fred så lenge de ikke forstyrrer andre. Mange ulike kristne grupper tror at Messias skal komme igjen kl. 24:00 nyttårsnatten. Myndighetene regner med at opptil fem millioner tilreisende da vil være samlet i Jerusalem og de fleste av dem på oljeberget for å bivåne det forventede fenomenet og at mange vil bli psykotiske av skuffelse og fortvilelse om deres forhåpninger ikke realiseres.opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 23 (7.årgang 1/1999)
http://welcome.to/MensViVenter