Ren og uren mat i nytestamentet
Da vi fortalte han at synet Peter fikk ikke hadde noe med uren mat å gjøre, ble han meget overrasket.
På en av våre turer til Midt-Østen, satt vi en sen kveld på vårt hotellrom og samtalte med en jøde vi "tilfeldigvis" hadde møtt et par timer tidligere. Han hadde noen år før vårt møte vært Nazareer og vandret omkring på Sinai-halvøya sammen med sitt esel, for å lete etter det virkelige Sinai-fjellet. Inntrykket vi fikk var at han omtrent kunne Det gamle testamentet utenat, men han hadde også studert Det nye testamentet. En av grunnene til at han ikke klarte å akseptere at Jesus virkelig var Messias og at Det nye testamentet var inspirert av den samme Gud som talte gjennom profetene, viste seg å være synet Peter fikk og som er omtalt i Ap.gj. kap. 10. 

"Gud tilbød Peter uren mat," sa han, "og Peter spiste den." For denne oppriktige mannen var det helt utenkelig at den samme Gud som skapte mennesket og derfor visste hva som var sundt å ete, slik at han ga sitt folk en spiseseddel, senere kunne forandre mening og si det motsatte. Han mente at da ville påstanden i Mal. 3:6 være en løgn, for der erklærer Herren; "For jeg er Herren, jeg forandrer meg ikke. -" Da vi fortalte han at synet Peter fikk, ikke hadde noe med uren mat å gjøre, ble han meget overrasket. Det som imidlertid er ennå mer overraskende, er at mange kristne, som ofte leser i sin bibel, mistolker nevnte hendelse like grundig som omtalte jøde. La oss studere denne bibelteksten, slik at vi kan forstå i stedet for å misforstå.

Bakgrunn.

En offiser ved navn Kornelius, som tjenestegjorde i det italienske regimentet, var en gudfryktig mann, som hadde et nært bønneforhold til sin himmelske Far. Det står at han "bad alltid til Gud," vers 2. Offiseren var en "hedning" i jødenes øyne og han hadde ikke lest Paulus brev til Efesermenigheten, hvor vi finner anmodningen om å "be uavlatelig," Ef. 6:18. Han hadde heller ikke lest 1.Tess. 5:17, hvor den samme apostelen skriver, "Be uten opphold." Likevel hadde denne mannen funnet ut at den eneste sanne Gud lar seg nå av oppriktige mennesker og at han svarer på bønn som er i samsvar med hans vilje. Hans teologi var tydeligvis ikke teoretisk, siden det står at han viste andre mennesker barmhjertighet og demonstrerte at Guds lov sto skrevet i hans sinn.

Ved 3 tiden en ettermiddag, fikk denne offiseren et syn hvor en engel kom på besøk. Engelen sa til han; "Send nå noen menn til Joppe og ta Simon med tilbake, han som er kalt Peter," vers 6. Deretter ga engelen nøyaktig informasjon om hvor Peter kunne bli funnet. Mens tjeneren til Kornelius var på reisefot, fikk også Peter et syn. En duk fyllt med urene dyr dalte ned og en stemme sa; "Reis deg opp Peter! Slakt og spis," vers 13. Peter ble like forskrekket som jøden vi samtalte med på vårt hotellrom. "Slett ikke, Herre!" sa Peter. "For jeg har aldri spist noe vanhellig eller urent," vers 14. Hva syns du om apostelens respons? Her gir Gud selv Peter et syn, hvor en engel ber han gjøre noe og så sier han et klart og tydelig nei! Var han ikke ulydig mot Herrens engel? 

Var Peter ulydig?

Peter kunne sitt gamle testamente. Han visste hva Gud hadde skrevet gjennom sine profeter. Han hadde også akseptert at Gud ikke vil forandre det som er sagt ved hans egen munn. Paulus hadde den samme innstillingen. Selv om "en engel fra himmelen," sier han, skulle komme med et budskap som ikke er i harmoni med det Gud tidligere har talt, "han være forbannet," Gal. 1:8. Med en slik klippefast tillit til Guds Ord, ville kristenheten kunne ha unngått mye falsk lære som har sneket seg inn i kristentroen.

Da Peter nektet å gjøre det engelen i synet sa, fordi han var overbevist om at betydningen måtte være en annen enn at han skulle være ulydig mot Herren, hører han en stemme som sier; "Det Gud har renset, må ikke du kalle vanhellig," vers 15. Tre ganger skjedde det samme og tre ganger nektet Peter å lyde stemmen, siden beskjeden han fikk ikke stemte med det Gud tidligere hadde åpenbart. Deretter ble duken tatt opp i luften igjen og han så den ikke mer. Vær oppmerksom på at ikke noe sted i denne beretningen fra Ap. gj. står det at Peter gjorde det han ble bedt om. Det står derimot at han nektet å gjøre det. Vi leser også at han var i villrede om hva som kunne være betydningen av synet, vers 17. Det skulle vel bety at Peter tok for gitt, at meningen ikke var at han fra nå av kunne ete uren mat. Hadde dette vært den rette betydningen, hadde han jo ikke behøvd å gruble over hva det betød!

Da mennene Kornelius hadde sendt ankom, sa Den Hellige Ånd til Peter, at han skulle følge etter dem, versene 19-20. Neste dag dro han derfor med dem til Cesarea. I mellomtiden hadde Kornelius samlet slektninger og venner for å lytte til det Peter skulle si når han kom. Legg merke til hvordan Peter begynner sin undervisning. 
 

"For jeg har aldri spist noe som er vannhellig eller  urent."
"Dere vet hvor lovstridig det er for en jødisk mann å ha samfunn med, eller å gå inn til, en som tilhører et annet folkeslag, (en som ikke er jøde), vers 28. Men så sier Peter noe som hjelper oss ikke å misforstå hva synet med den urene maten betød. "Men Gud har vist meg," sier han, "at jeg ikke skulle kalle noe menneske vanhellig eller urent, vers 28. I vers 34 og 35 fortsetter Peter å forklare synets egentlige betydning. "I sannhet skjønner jeg at Gud ikke gjør forskjell på folk. Men i hvert folkeslag blir hver den som frykter Ham og gjør rettferdighet, tatt imot av Ham." 

Tenk om flere "i sannhet" hade forstått det! Merk deg også at Peter forsto at Gud tar imot de som har ærefrykt, lyder og respekterer ham og lar sitt gudsforhold uttrykkes i et rettferdig liv, som betyr at de tar imot en "ferdighet til å gjøre rett,"(rettferdighet.) Den tro Kornelius hadde, viste seg i handlinger, gjerninger og liv. Gjerninger frelser ingen, men ingen er frelst uten at åndens frukter (holdninger og gjerninger) syns i livet, for dette er frelsens eneste dokumenterbare bevis. Den teologiske debatten om tro og gjerning og hva som kommer først eller sist samt årsak og virkning, var en nyttig debatt for noen år siden, på grunn av at mange misforsto. I dag er denne debatten fullstendig uvesentlig for de fleste kristne, siden en endret teologi har lansert ideen at troen kan fungere alene uten at "troens gjerninger" bekrefter dens ekthet. Ja, vi møter kristne som hevder at troen frelser selv om livet og gjerningene domineres av bevisst synd og verdslighet. Tragisk, er det ikke?

Syns du som leser dette innlegget at synet Peter fikk var vanskelig å forstå? Absolutt hele forklaringen, i minste detalj, bli gitt av Peter selv. Likevel er det tusener av kristne i landet vårt, som leser de samme versene og er overbeviste om at synet gjør uren mat ren. De leser Peters forklaring og skjønner ingen ting. Kan du også se hvorfor bibelen er vanskelig å forstå for de som ikke har lyst til å forstå og lett å fatte for de som virkelig ønsker å lære Guds vilje å kjenne. Kristne som har lyst til å spise det de måtte ha lyst på, forstår ikke, siden de ikke vil forstå. Kristne som oppriktig ønsker å lyde Herren, behøver ikke engang 15 sekunder for å begripe hva beretningen om Peter og duken betyr. De ser det med en gang.

Peter forsto, men jøden vi samtalte med på vårt hotellrom forsto ikke, før vi kunne fortelle ham, at synet om duken med uren mat, betød at han (som jøde), med god samvittighet kunne sitte og samtale med oss, (som er "hedninger" i følge jødisk vurdering). Den samme mangel på forståelse er til stede hos svært mange kristne i vår egen tid. Synet Peter fikk, viser oss at Gud kaller alle oppriktige mennesker, uansett rase eller folkeslag og at alle kan ta imot himmelens tilbud. De som feiltolker betydningen av synet Peter fikk, viser at de har en farlig holdning i møte med Guds Ord. Det faller dem lett å endre Skriftens egen tolkning, hvis den ikke passer med deres egen smak. Da er det også lett å gjøre det samme med andre bibelske sannheter, for prosessen styres av en grunnholdning.

Guds råd gitt av kjærlighet.

Kan du se kjærligheten og omsorgen i de praktiske rådene Gud har gitt sine barn, slik at de kan ta vare på seg selv og derved bedre kunne tjene ham og arbeide for andres frelse? Maten bibelen kaller uren er mat det ikke er bra for oss å spise. Han som har skapt oss, vet sikkert best hvordan vi bør leve. Kroppen vår blir i bibelen kalt et tempel som vi blir bedt om å ta vare på. De praktiske rådene gitt til menneskene da Gud skapte, er like gode råd 6000 år senere. De har ikke noe å gjøre med den gamle pakt eller jødiske tradisjoner, men er sunne kjøreregler og en guddommelig "bruksanvisning" tilbudt av menneskets arkitekt og oppfinner.Ville ikke også du fortalt dine barn hva som er sundt og hva som er skadelig for dem? Gud er ikke mindre omsorgsfull. Kanskje du burde lese gjennom Guds anbefalinger og lære å kjenne maten han både anbefaler og advarer imot. Nyttige bibeltekster i så måte er; 1.Mos. 1:29. 9:3.4. 3.Mos. 11:1-23. 5:Mos. 14:3-21.

Når Paulus i 1.Kor. 8:8 sier at "mat forandrer ikke vår stilling for Gud," endrer han ikke med det Guds tidløse påbud. Peter ville i høyeste grad ha opplevd at hans stilling for Gud ville endret seg om han hadde spist mat Gud kaller uren. Det var jo derfor han nektet og var overbevist om at synet måtte ha en annen mening enn å lede ham til å være ulydig mot Herren. I 1.Kor. 8 omtaler Paulus kjøtt ofret til avgudene. (Se versene 1-13). Siden avguder ikke eksisterer, kan kjøttet ofret til dem selvfølgelig ikke påvirkes av ofringen. I handelsboden var det kun rent kjøtt, i samsvar med Guds retningslinjer i Det gamle testamentet, som ble solgt. Disse bibelsitatene er like lette å forstå som Peters syn, men de som ikke vil forstå finner det vanskelig.

Også i Rom. 14:2-4 finner vi en del uttrykk noen har benyttet i et forsøk på å kunne endre bibelens tidligere lære om hva Gud sier er sundt å spise. Her omtaler Paulus Esseer sekten, som anbefalte sine tilhengere kun å spise vegetar mat. Noen av esserne ble så fanatiske at de ikke kunne spise noe som ikke var tilberedt av en annen esseer. Historikeren Josefus skriver at enkelte av dem spiste heller gress enn mat laget av de som ikke tilhørte sekten. Med denne lett tilgjengelig informasjonen, behøver ingen misforstå det Paulus skriver.

La oss til slutt ta med anbefalingene Paulus gir i Korinterbrevet.

"Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Hvis noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dere er dette templet," 1.Kor. 3:16-17. 

"Eller vet dere ikke at legemet deres er et tempel for Den Hellige Ånd, som er i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv? For dere ble kjøpt for en høy pris. Gi derfor Gud ære i deres legemer og i deres ånd, for begge hører Gud til," 1.Kor. 6:19.20. JB opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 23 (7.årgang 1/1999)
http://welcome.to/MensViVenter