Guds stemme på stjernehimmelen

Zodiaken, eller de 12 stjernetegnene, har de noen forbindelse til en
guddommelig opprinnelse?


Vi har tidligere skrevet om stjernenes navn og betydning i Mens Vi Venter. Denne gang skal vi gå til en kilde som har utforsket og forklarer dette ennå dypere.

Zodiaken eller de 12 stjernetegnene som vi i dag kun forbinder med horoskop og tvilsomme spådommer fra moderne astrologer, har de noen forbindelse til en guddommelig opprinnelse?

Faktisk har vi mange ganger undret oss over at det i gamle synagoger er mosaikker og bilder av dyrekretsens stjernebilder (Zodiaken). Hadde de falt så dypt at de hadde begynt å spå i stjernene akkurat som Babylonerne og til og med tatt symbolene med inn i synagogen?

Gud ga stjernene navn

Nei, det viser seg nok at stjernebildene fantes i jødenes bevissthet som et gammelt tegn og undervisning fra Gud. Kong David uttalte blant annet: "Himlene forkynner Guds ære," Salm. 19:1. Hva visste David om himlene og hvordan de uttrykker Guds ære? Han kjente ikke så mye til den astronomiske virkelighet vi i dag har informasjon om. Men han visste tydeligvis mye mer. Han visste at Gud hadde skapt stjernene og at han hadde plassert dem på rett sted, Salm. 8:3. Han visste også at det var Gud som hadde gitt stjernene navn, Salm. 147:4. Adam fikk lov å bestemme dyrenes navn, men stjernene var forbeholdt Gud selv. Det var fordi de skulle være der som tegnfor tider, dager og år, 1. Mos. 1:14. Det hebraiske ordet for "tegn" som her er brukt, er AVAH (et merke). Samme ordet brukes for å beskrive de tegn Moses gjorde for Farao. Tegnene skulle være et tegn for Farao om at Moses bar fram Guds budskap. Ordet tider i 1.Mos.1:14 er det hebraiske ordet; MOED, som betyr en fastsatt eller avtalt tid. Dette ordet ble brukt da Herren sa at Abraham og Sara skulle få en sønn. Festene som israelittene skulle feire på ulike tider av året kom også til fastsatte tider (MOEDIM). 

Mye av betydningen av navn har i dag gått tapt, men de gamle hebreerne visste hva navnene betydde. 

Navnenes betydning

Boken vi vil sitere fra i noen nummer framover, har på en populær-vitenskapelig måte gått tilbake og studert grunnbetydningen av himmelens gamle "tegn-språk". Før skriverkunsten ble vanlig i menneskeslekten, kunne de se opp på himmelen og der bli undervist om Guds plan for å frelse menneskeheten. Slik kunne de også undervise sine barn i de ulike slektsledd som en profetisk åpenbaring av Guds vilje. 

Første gang det ble gjort forskning av betydning rundt dette temaet, var i midten av forrige århundre. Frances Rolleston tilbrakte det meste av sitt liv på å studere roten til ordene på stjernenavn i mange oldtidsspråk. Hennes verk ble første gang publisert i 1863. Hun fant bl.a. ut at mange primærord som har overlevd språkendringer i historiens gang, fremdeles eksisterer i gamle språk såvel som i noen moderne språk. Hun fant også ut at de uttrykker den samme basis-ideen og det var derfor lett å anta at ordene kom fra den samme originale kilde. Et eksempel er stjernen SIRIUS. Ordet kommer fra et oldtidsord; SUR som betyr; en prins. Det egyptiske OSIRIS, hebraiske SIRAI (prinsesse - det samme navn som Sarai), etruskernes AESAR, og indiske ASWARA kommer alle fra det samme rotordet. I England brukes fortsatt ordet SIR for å understreke ærbødighet og respekt.

Alle gamle kulturer med tradisjon og intakt kunnskap om stjernebildenes navn, gjenkjenner de samme 12 stjernegruppene og de samme navn eller betydning av navnene. Undersøk hvor du vil; Kina, India, Babylonia, Persia, Egypt, Israel, Hellas, Skandinavia eller Amerika, og over alt identifiseres de samme konstellasjonene. Noen astrologer har foreslått at alle de ulike menneskene så opp mot himmelen og gjenkjente de samme dyrefigurene på nattehimmelen, men det er ganske umulig, siden en god del fantasi er nødvendig for å tenke seg figurene. 

Men er ikke de 12 stjernetegnene og andre stjernebilder fantasifigurer over den greske gudeverden? 

Flere stjernebilder er nevnt i Bibelen, det gjelder også Zodiakens 12 stjernebilder.

Zodiak er et gresk ord som betyr "en sirkel." Roten av dette ordet er "Zoad," som betyr "veien" eller "å gå steg for steg."

Ordet brukt i Bibelen er MAZZAROT. I Job 38:32 leser vi: "Kan du føre dyrekretsens stjernebilder frem i rette tid?"

Det andre stedet Mazzarot er nevnt i Bibelen i 2 Kong. 23:5: "og dem som brente røkelse for Baal, for solen og månen og dyrekretsens stjernebilder og hele himmelens hær."

Selve ordet Mazzarot betyr "de separerte" eller "delte" og referer til plassen som er gitt de tolv tegnene i zodiacens sirkel. Disse tegnene markeres gjennom året. Utfordringen fra Gud til Job var at han frembringer disse i sin eksakte orden og at bare Han kan gjøre dette.

Forderving av Guds sak

Men hvordan ble stjernetegnene forandret fra Guds betydning til menneskelig betydning?

En liten refleksjon hentet fra boken vi siterer kan gi et bilde av hva som skjedde.

"Stolthet er en forderving av personlig integritet og ærbarhet. Tyranni er en forderving av lovlig og myndig ledelse.Avgudsdyrkelse er fordervelse av sann gudstilbedelse. På samme måte er den gamle stjernekunnskapen som erklærer Guds storhet og herlighet også fordervet til ideene vi kjenner til fra verdslig og okkult astrologi."


Er de 12 stjernetegnene og andre stjernebilder bare fantasifigurer over den greske gudeverden?

Jobs Bok

Jo eldre bibeltekstene er, jo mer ser det ut til at forfatterne kjente til kunnskapen om stjernebildenes opprinnelige og gudgitte betydning.

Jobs bok regnes å være Bibelens eldste, og omtaler også de fleste stjerneobservasjoner. Job referer til to av tegnene i zodiaken. Tyren, hvor syvstjernen holder til og skorpionen som omtales som sydens kammer i "King James" Bibelen. Tre andre konstellasjoner er også nevnt; Orion, Bjørnen og Hydra som er den buktende slangen. 

Profetiske begivenheter

Navnene på de 12 stjernebildene i zodiaken, skulle være kjent for de fleste. Tvillingene, vannmannen, løven etc. Hver av de tolv tegnene er bilder som representerer en profetisk begivenhet i relasjon til åpenbarte hendelser knyttet til frelsesplanen.

For eksempel så er det første stjernetegnet, jomfruen. Denne gruppen av stjerner er assosiert med bildet av en kvinne med hveteaks i èn hånd og en gren i den andre hånden. Den profetiske begivenheten knyttet til forsoningen, er kvinnens sed som skulle komme, og den er knyttet til den føste profeti og det første løftet i Bibelen om vår Frelser, 1 Mos. 3:15: "Og jeg vil sette fienskap mellom deg og kvinnen, mellom din sed og hennes sed. Han skal knuse ditt hode og du skal knuse hans hel." (Oversatt fra King James Bibelen.)

På samme måte er hvert stjernetegn en billedlig illustrasjon av en profetisk begivenhet. 

Begynnelse og slutt

Siden stjernebildene fremstår i en sirkel kan det være vanskelig å vite hvor den egentlig skal begynne og hvor den slutter. Astrologer begynner med Aries, men det samstemmer ikke med den bibelske åpenbaring. En sammenligning av profetiske begivenheter på himmelen med profetiene i Bibelen, viser klart at startpunktet er det guddommelige løftet om kvinnens sed. Sluttpunktet er synkronisert med Skriftens klimaks, nemlig løvens triumf, løven av Juda stamme.

Jomfruen må derfor være det første stjernebildet og løven det siste.

En bekreftelse på dette er funnet i en av de eldste zodiak- avbildingene, datert til ca. 2000 år f.Kr. Den er kalt zodiaken av Dendereh og ble funnet i taket i templet til Esneh i Egypt. I denne zodiaken ser vi at det mellom løven og jomfruen er plassert en zfinks. Zfinksen, som har et kvinnehode og en løvehale, bekrefter en begynnelse og slutt for zodiaken. En zfinks var forøvrig en etterligning av en kjerub (se bl.a.Esek.kap.1).

Den store strid

De to store hovedaktørene når frelsens historie blir åpenbart på himmelhvelvingen, er Kristus og Satan. Det er også dem kampen står mellom som beskrevet i Bibelen. Satan er symboliserer ved bl.a. slangen, dragen, Hydra og skorpionen. Han er fienden som vil ødelegge menneskenes muligheter til frelse. Men han vil selv bli ødelagt. 

Kristus er med i alle de tolv tegnene, og symboliseres ved bl.a. -kvinnens sed/ætt i Jomfruen, -vår forløser som betaler den nødvendige pris i Vekten, -lider døden i Skorpionen. Vi kunne fortsette gjennom hele zodiaken, og se at overalt er Kristi ære og herlighet forkynt. Stjernebildene forkynner hans guddommelighet, hans storhet, hans arbeid, hans lidelse og hans første komme i ydmykhet samt hans annet komme som kongelig majestet. Akkurat som Jesus er hovedtemaet i Guds Ord, er han også hovedtemaet i stjernehimmelens åpenbaring av Guds løfter. 

I sannhet kan vi si med David: "Himlene forteller Guds ære…" Derfor er det ikke merkelig at Satan har søkt å ødelegge og forvanske denne åpenbaringen og har introdusert okkulte tolkninger knyttet til avgudsreligionene. Forts side 17
 
 

Derfor er det få mennesker som i dag setter pris på frelsesplanenes forkynnelse, som hver natt er synlig på himmelhvelvingen. Lær deg stjernetegnene og den rette tolkningen av dem og gå kveldsturer og bli minnet om Bibelens store profetier om en Gjenløser og Frelser fra synd.

EHBopp topp


Mens Vi Venter - Nr. 19 . 3. kvartal 1997
http://welcome.to/MensViVenter