Endetidens begivenheter

Johannes Åpenbaring del 7 "Ånden som taler gjennom profetordet" 
 

I dette innlegget skal vi forsøke å belyse et tema som er gjennomgående i Bibelens siste bok. Hittil har vi behandlet emner knyttet til spesielle kapitler. Guds folk er et vedvarende fokus i alt Johannes skriver. De 7 menighetene i kapitlene 1-3 som er omtalt i tidligere artikler, er av interesse for kristne lesere til alle tider, fordi det er nettopp hva som skjer med dette folket vi kan følge gjennom århundrene.

Når vi kommer til tiden like før Jesu annet komme, er både den sanne menighet, de falske menighetene og den generelle verdenssituasjonen beskrevet, slik at de som gransker Guds Ord kan gjenkjenne tiden. Den siste menigheten er i Johannes Åp. symbolisert med Laodikea menigheten og omtalt i kap. 3:14-22. Menighetens tilstand og Guds tilbud er der beskrevet i detalj.

Guds undersøkende evaluering av sitt tilbedende folk er nevnt flere steder i Bibelen. Også i endetiden må han foreta en granskning av dem, for å finne ut hvem som har tatt imot tilbudet nevnt i Åp. 3:18. Den holdning og karakter de trofaste har utviklet ved Åndens kraft, er forklart i Åp. 12:17 og 14:12. Jesu lignelse i Matt. 25:1-12 omtaler samme evaluering.

Guds folk blir igjen vist fram i Åp. 14:1-5. Og vi møter der et folk renset fra all synd med Guds karakter utviklet i sine sinn. Dette er en helliggjørelse som finner sted mens de lever på en syndig jord og er i besittelse av en fallen natur. De følger og lyder Herren i alt og mottar himmelens kraft til å leve uten lyte, Åp. 14:4.5. Budskapet de forkynner finner du nedtegnet i Åp. 14:6-12 og første del av kap. 18. I tillegg har vi selvfølgelig mange beskrivelser fra Jesu egen munn og fra brevene i nytestamentet, som forteller aspekter av det som skal finne sted i endetiden. Det gjelder både i menigheten og i verden.

Profet for endetiden.

Åp. 19:10 forteller oss at Jesu vitnesbyrd til menigheten like før han kommer igjen, nettopp er profetordets ånd og vi bør betrakte denne guddommelige gaven med både ærbødighet og takknemmelighet. Til alle betydningsfulle epoker i Guds folks historie, reiste han opp profeter.

Åp. 12:17 er det andre stedet som identifiserer menigheten i endetiden og må ses i sammenheng med 19:10. 

Ellen G. White`s oppgave i bevegelsen vi tilhører, er alt omtalt flere ganger i dette og tidligere nyhetsbrev. I denne litt spesielle artikkelen, vil vi presentere lys gitt henne i noen av de langt over 1000 syn hun ble vist, for å oppmuntre og veilede Guds folk i endetiden. 
 

Det var den samme Ånd som ga syn til Guds profeter tidligere, inkludert Daniel og apostelen Johannes, som også åpenbarte for henne en rekke detaljer om endetiden. Bibelen gir oss en flere-punkts test, som skal anvendes for å finne ut om en profet er ekte. Alle disse punktene passer til fullkommenhet på E.G.W’s liv, lære og funksjon. 
 

Det ville nesten være merkelig om Herren ikke sendte en profet for å rettlede menigheten i en så viktig fase av historien som den vi lever i..

 
Kan denne kirken illustrere den totale kristenheten 
idag?  Kirken på vestkysten av Danmark er ved å falle  ned i havet. Hvert år spises det opp 3-4 meter av klitten den ligger på, og innen 2-3 år vil grunnen bli borte og kirken være en saga blott.

Med all åpenhet ønsker vi å dele med våre lesere, svært viktige profetier som gjør at det som idag finner sted på den religiøse arena, ikke behøver å virke så forvirrende og kaotisk. Vi ønsker å skrive fritt og informativt om det som nå skjer i vårt eget kirkesamfunn, om det som foregår i andre sameksisterende kristne bevegelser og om det vi forventer skal finne sted i den verdslige arena.

Adventmenigheten.

Noen vil uten tvil mene, at vi ikke burde dele med andre noe om oss selv og kirkesamfunnet vi tilhører, som ikke er bra, positivt og bekreftende. Vi finner en slik holdning vanskelig å støtte. 

Herrens budbærere i både Det gamle og nye testamente, var bunnløst sanne og usensurerte i sine mange beskrivelser, appeller og advarsler i løpet at Bibelens første 4000 år. Det samme var Jesus og alle apostlene da den kristne epoken begynte. Hvem våger å indikere at avslutningen av de neste 2000 år, skal preges av skylapper, fortrengning, falsk tilpasning, maskebæring og benektelse! 

Gud ga adventfolket et budskap som hadde til hensikt å lede mennesker tilbake til Bibelens evige evangelium. Reformasjonen begynte denne vandringen, men mye katolsk hedensk tankegods forble sentrale elementer i protestantismen, selv etter at den Lutherske lære ble definert for ettertiden. Blant sannheter vi ble bedt om å synliggjøre, er Guds lovs validitet. Sabbatens betydning som loyalitets- og lydighets tegn. Betydningen av forsoningstjenesten Jesu nå utfører i himmelens helligdom for å rense sitt folk fra all synd. Den rette forståelse av menneskets natur i motsetning til den katolske og gresk-inspirerte læren om sjelens udødelighet. Vi kan også inkludere Guds Ords budskap om Jesu sanne menneskelige natur som gjør vår frelse fra all synd mulig. 

Bibelen er en historisk kalender over tiden 
som er gått, og tiden vi lever i.
Derfor har den alltid vært en profetisk bok.

Vi vil systematisere hendelsene som er forutsagt i tre faser. Se illustrasjon nederst på  siden. 
 

FASE 1

Dette er fasen vi nå ser vi er midt inne i.. 

Frafall

I over 100 år identifiserte den offisielle adventbevegelsen seg med kallet vi fikk å forkynne. Djevelens ulike forsøk på å avspore vår klare forkynnelse var mange og snedige, men Guds ledelse, en profets veiledning og våkne hyrder, klarte for en tid å styre bevegelsen gjennom mange trange sunn og lumskt farvann.

Men mange ganger i sitt liv, fikk E.G.White åpenbaringer som viste hva som skulle skje med oss. Oppgaven Gud ga oss ville bli utført, men alvorlig frafall skulle komme til å prege organisasjonen. Likheten og parallellene mellom adventfolkets manglende beredelse ved Jesu annet komme og Israels barns holdninger ved Jesu første komme, ble gang på gang vist henne av Gud.
 
 

Falsk lære i våre rekker.

"Gud har til hensikt å vekke opp sitt folk, og hvis andre metoder slår feil, vil han tillate at falsk lære dukker opp blant dem." 5. Test. s. 707.

Fra midten av 50-årene begynte en prosess som gradevis har oppfylt det som ble forutsagt. Alt fra utgivelsen av boken "Questions on Doctrine" (utgitt av adventistsamfunnet men forståelig nok av et team anonyme forfattere), til etterhvert en rekke bøker, artikler og prekener er mange av de mest vitale bibelske sannhetene vi tildligere anså å være helt nødvendige for å definere vår berettigelse, trinn for trinn nedtonet, tåkelagt, bortforklart og til slutt forsøkt forkastet. I stedet ble det lurt inn i adventisters tenkesett, en ubibelsk arvesyndlære og en definisjon på frelse som tilhører helt andre kirkesamfunn enn vårt. Endringen omfatter også forståelsen av hva Jesu tjeneste i himmelens helligdom betyr for løftene om og nødvendigheten av seier over all synd samt forståelsen av at forsoningen ikke kunne gjennomføres om Jesus ikke tok vår falne natur, slik Bibelen presiserer. 

Andre endringer representerer en tilnærming til den økumeniske fellesprosessen ved kraftig ideologisk nedtrapping av advarselsbudskapet til andre kristne om innholdet i det teologiske frafallet.

E.G.White fikk av Gud se at den forventede "rystelsen" av vår bevegelse ville komme ved at falske teorier ble introdusert blant oss. (Se T.M. s.112.) 

Pastorer forkynner falsk lære

Videre ble det vist henne at:"Mange vil stå på våre (adventistsamfunnets) talerstoler med djevelens falske forkynnelses fakkel i sin hånd, tent av satans helvetes fakkel." Testim. to Ministers. side 409-410. (Vær oppmerksom på at ingen får lov til å stå på talerstolene i vårt kirkesamfunn i dag, uten at de på forhånd er godkjente av vår ledelse.)
 
 

Disse falske teoriene vil bli presentert på en flatterende og tiltrekkende måte. E.G.White fikk se at den nye og falske læren ville bli kledd i et besnærende lys, slik at mange rett og slett ble hypnotisert. (Se 8. Test. s. 293.)

Mange som har fått ansvarlige stillinger blant oss, vil være aktive med å introdusere falsk lære. (Se RH. Sept. 11, 1888.)

Eksemplene på at alle disse påstandene fra E.G.Whites penn skjer blant oss nå, er mange og lett synlige. Falske teorier som enkelte forkynnere for noen år siden fikk "sparken" for å hevde, er idag manipulert på plass som akseptabel lære.

Altfor mange av våre medlemmer har ikke en objektiv kjærlighet til sannheten og vil derfor akseptere den populære falske læren som blir introdusert. (Se 6. Test. s. 401.)

Noen eksemper på falsk lære:Vi ble nylig informert om at grupper av våre pastorer fra et gitt europeisk land, reiser til "Livets Ord" i Sverige for å "lære" vekkelse og åndsdåp. Andre reiser rundt i våre menigheter og underviser "Yonggi Chos" okkulte bønnemetodikk. Dette er en framgangsmåte benyttet innen den kristne "New Age" bevegelsen for å få kontakt med universets åndskrefter og metoden virker enten man er kristen eller ikke.

Menigheten rystes

I Veil. for Menigheten bind 1, side 52-55 forteller E.G.White om hvordan hu fikk se at menigheten ble rystet. Hun så bl.a.de trofaste, at de kjempet med Gud for å vinne seier over all synd i sine liv. Resultatet blir at Guds Ånd kan fylle dem med enorm kraft, (senregnet.) Denne åndsdåpen vil kun de få erfare, som har vunnet seier over all synd i sine liv. (Se bl.a.Vitn. bind I, s. 187.188. 340. 619. bind II, s. 355, bind (eng.) 5, s. 214. EW. (eng.) side 71. GC. s. 328. RH. 10. Mars 1904. Signs of the Times, 23. juli 1902.) De andre i menigheten som ikke forstår nødvendigheten av denne renselsen som en beredelse før Jesu gjenkomst, setter seg kraftig opp imot de trofaste, fordi de hever standarden og forkynner den klare sannhet, og menigheten blir rystet av denne konflikten. 

To grupper blir nå synlig.

Det vil bli splittelse i menigheten. To grupper vil utvikle seg.. 2 SM 11 Merk deg at det er de som er likeglade med beredelsen og som ikke kjemper med Gud for full overgivelse og seier. 

De vil "angripe" de som samarbeider med Gud i sine egne liv. 

Hun sier også at de ikke vil dø fra selvet, elsker verden og engasjerer seg ikke helhjertet i Guds verk. De vil helt klart være i flertall.


Bibelen beskriver en endetidskirke som sovende,
men den beskriver også en oppvåkning. 

Legfolk overtar den sanne forkynnelsen

De mange uttalelsene fra E.G.White om legfolkets plass i forkynnelsen like før Jesu gjenkomst, er kjent av alle adventister, men vi har registrert at mange ikke har forstått at samme kilde viser oss det massive doktrinære frafallet mange av våre ledere og pastorer skal forårsake. De fleste av endetidens forkynnere blant oss skal være legfolk. 

Blant dem vil det være få som i vår bevegelse ble ansett å være "store" og betydnigsfulle (ledere) men Herren skal selv, sier E.G.White, ordinere legfolk som nødvendigvis ikke har de rette akademiske kvalifikasjoner, men de lyder Gud og tror hans budskap. 

(Les disse budskapene i Last Days Events, s. 204.)

"Han (Gud) vil blant vanlige mennesker reise opp menn og kvinner for å utføre Hans gjerning, på samme måte som han brukte fiskere til å bli disipler. Det vil bli en oppvåkning som vil overraske mange..." (Se 15 Manuscr. Release s. 112.113.)

Ellen G.White fikk se at de tre englebudskapene i Åp. 14:6-12 må være nøkkelen for adventbevegelsens forkynnelse. Inkludert i dette budskapet er appellen til alle oppriktige kristne om å forlate Babylons falne religionssystemer.

Den frafalne kristenheten har opposisjonen mot Guds lov, inkludert forkastelsen av det fjerde bud, som fellesnevner. Guds trofaste folk er definert ved at de holder fast ved Guds bud og har akseptert den samme tro som Jesus hadde, (v.12.)

Videre fikk hun se, at i tiden like før Jesu gjenkomst, ville budskapet om Babylons fall bli intensivert og gjentatt med ennå større styrke enn tilfellet var da adventbevegelsen oppsto i midten av forrige århundre. (Se MHK. s. 465.)

Det oppstår derfor en spesiell bevegelse, som på en sterkt og uredd måte forkynner det siste advarselsbudskap. Babylons synder blir identifisert, inkludert økt frafall som er blitt synlig siden midten av forrige århundre da den store adventvekkelsen forkynte budskapet for første gang. 

Før de religiøse lovene som påtvinger søndagshelligholdelse og leder opp til "dyrets merke" blir vedtatt, fikk EGW se mange engasjert i å forkynne og advare.

Oppfordringen hun gir Guds folk i denne tiden er:

"Når Gud har gitt oss lys om farene som ligger foran oss, hvordan kan vi da være uskyldige i Hans øyne, om vi unnlater å bruke all vår styrke for å legge fram budskapet for menneskene. Kan vi være fornøyde om vi lar dem møte disse hendelsene uten å være advart?" (Test. vol. 5. s.712.)

Til sine egne skriver hun; "Vi er ikke beredt for situasjonen søndagslovens håndhevelse vil bringe oss i. Det er vår plikt å våkne til handling når vi ser faretegnene nærme seg," (Test. vol. 5. s. 713.)

"Vi gjør ikke Guds vilje hvis vi er stille (passive), slik at vi kan bevare vår frihet." 5.Test..714. (Her menes å unngå forfølgelse og motstand.)

Det er helt klart at advarselsbudskapet blir forkynt høyt og tydelig i tiden før de siste begivenheter finner sted, for: "De som har forkynt den tredje engels budskap, er blitt betraktet som ulykkesprofeter. Deres forutsigelser om at De forente Stater skulle bli preget av religiøs intoleranse, slik at kirke og stat skulle gå sammen om å forfølge dem som holder Guds bud i hevd, er blitt stemplet som grunnløse og urimelige." MHK. s. 468. 

Vi kan lett konkludere med at den enorme legvekkelsen som nå vokser opp i vår bevegelse, uten tvil er oppfyllelsen av flere av de syn og åpenbaringer Ellen G.White fikk se om endetiden. Både frafallet blant oss og legfolks viderføring av det opprinnelige adventbudskapet, er forutsagt og forklart.

Men også blant de aktive legfolk vil Satan infiltrere og ødelegge. E.G.W ble vist at det vil skje gjennom "nytt lys" og "nye åpenbaringer"som ikke bygger på, men forkaster de gamle veimerker. Ubalansert, uhellig og villedende fanatisme vil også komme iblant oss. Dette ser vi desverre også en klar oppfyllelse av i legbevegelsen. 5T 295, 2SM 16 

Hva skjer i andre kirkesamfunn?

La oss nå se litt på hva som skal finne sted i andre kirkesamfunn samtidig med nevnte endringer i vår bevegelse.

Satan vil bedra.

Jeg så at Gud hadde ærlige barn blant de nominelle adventister og de falne kirkesamfunn og før plagene blir tømt ut, vil pastorer og medlemmer bli kalt ut fra disse og de vil med glede ta imot sannheten. Satan vet det, og før det høye rop av den tredje engel lyder, vil han forårsake bevegelser i disse kirkene for at de som har forkastet sannheten, skal tro at Gud er med dem. (Se Last day events side 158).

Djevelen i religiøs forkledning.

Satan vil forsøke å motvirke gjenoppvekkelsen av ekte Gudsfrykt (som kommer etter forfølgelsen), og før tiden er inne for en slik bevegelse, vil han prøve å forhindre den ved å fremby en etterligning. I de kirkesamfunn som han får i sin forførende makt, lar han det se ut som om Guds spesielle velsignelser blir utøst. Ting vil skje som blir oppfattet som stor åndelig interesse. Mange vil fryde seg over at Gud utfører store ting, men det er en annen ånd som er i virksomhet. I religiøs forkledning vil Satan prøve å utvide sin innflytelse i kristendommen. (Se MHK s. 357.)

Falske profeter vil lede vill

Vi skal møte falske påstander, falske profeter skal stå fram og det vil bli falske drømmer og syn, men ikke bli dratt bort fra Guds stemme i Hans Ord.(Se 2.SM s.49.)

Vekkelsesmøter

Noen arrangerer vekkelsesmøter, og på den måten får de mange med i menigheten. Men når begeistringen er over, hvor er da de nyomvendte? Det ses ikke noe anger og syndsbekjennelse. (samme s.517) Appellerer til fantasien, pirrer følelsene og tilfredstiller trangen til det som er nytt og spennende. Mange gir til kjenne at de er omvendt, men resultatene gir likevel ikke grunn til å tro at det har skjedd en åndelig vekst.......

Medlemmene gir ikke slipp på sin stolthet og kjærlighet til verden. De er uvillig til å fornekte seg selv.(Se MHK. s.357)

Vi har selv hørt ledere i disse bevegelsene si at mange blir frelst, men det er få som er omvendt. Selvfølgelig er det umulig. Men når frelse ikke lenger er fra synd, men fra sykdom og fattigdom etc. snakker vi ikke lenger om bibelsk frelse.

Det er ingen tvil om at det er den karismatiske bevegelsen og "trosbevegelsen" E.G.White fikk se i disse åpenbaringene. Husk at dette fenomenet ennå ikke hadde oppstått på hennes tid.

Verdslig musikk i menighetene.

"De ting du har beskrevet skjedde i ... har Herren vist meg vil skje like før nådedøren lukkes... Det vil bli roping, trommer, musikk og dans…..Satan vil gjøre musikk til en snare i måten den blir utøvd på, (Se 2.SM s. 36,38)

Det burde være kjent for de fleste, at disse påstandene er gått i oppfyllelse. Denne uhellige musikkformen, hvor rytmevektleggingen kopierer den verdslige, eggende og hoftevrikkende dansemusikken, aktiviserer ikke hellige tanker. Når det å gå på en "kristen-rock" konsert av ikke-kristen ungdom sies å være like berusende og "kuuult" som tilstedeværelse på en vanlig rockekonsert, trekker vi i tvil det påståtte "åndelige." 

Spiritisme

Troen på spiritistiske manifestasjoner åpner døren for ånder som fører vill og lærdommer som stammer fra onde makter. Innflytelsen fra onde engler vil bli merkbar i de forskjellige kirkesamfunn. (Se MHK s. 456.)

Som eksempel kan det henvises til de mange Maria-åpenbaringene som synes å dukke opp i mange land hos både katolikker og protestanter. Men også innen kristen mystikken og "New-Age" kristendommen, er spiritistiske fenomener etterhvert blitt vanlig. Mange rapporterer om at de har møtt "sin ledsagende engel," 

Mange Jesus-åpenbaringer blir også rapportert, men igjen knyttes åpenbaringene ofte til læresetninger som er fremmede for Guds ord. Slike falske åpenbaringer åpner døren for onde ånders lærdommer. "Til loven og til vitnesbyrdet, hvis de ikke taler i samsvar med disse ord er det fordi det ikke er noe lys i dem. (Jes.8,20 ) 

Mirakler

Fordi spiritismen mer og mer påtar seg kristen forkledningetter har djevelen større mulighet til å bedra og besnære….. "Ved hjelp av spiritismen vil det skje mirakler. Syke vil bli helbredet og mange uforklarlige undere vil bli utført." (Se MHK s. 453.) Det er ikke vanskelig i vår tid å bevitne onde ånder i aktivitet på kristne møter. Besettelse, hypnose, og ikke minst det å "falle bakover" samt hysterisk latter som er en ren kopi av latterbesettelser som har vært kjent innen "New Age" og primitive religioner lenge før fenomenet dukket opp i kristne forsamlinger.

EGW sier at det skal komme en gjenopplivning av mesmerismen. (Okkult hypnose.)

Baptistpastoren Alan Morrison, på informasjonsvideoen "Et annet evangelium," er en av de som har fulgt de moderne karismatiske vekkelsene helt tilbake til mesmerismen i det forrige århundre.

Protestantene vil forene seg med den katolske kirke

Men samtidig med spiritismens utbredelse innen kristne bevegelser, vil et annet endetidstegn vise seg:

"Protestantene i de forente stater vil være de første til å rekke hånden over svelget mot spiritismen. De vil også strekke seg ut over avgrunnen mot romerkirken. Under innflytelsen av denne tredobbelte alliansen vil de forente stater følge i pavemaktens spor og trampe ned den enkeltes rett til å følge sin samvittighet. (Se. MHK s. 453.) 

I en avis vi kjøpte i USA i sommer kunne vi lese: Protestantene rekker sin hånd over avgrunnen til Katolikkene. Forts. neste side

Årsaken er selvfølgelig at Den lutherske kirke nå er blitt enige med den katolske kirke i rettferdiggjørelseslæren, det som engang var en vesentlig årsak til bruddet.

Under innflytelsen av denne tredobbelte alliansen vil de forente stater følge i pavemaktens spor og trampe ned den enkeltes rett til å følge sin samvittighet.

Flittige bibelstudenter har lenge sett opptaktene til denne utviklingen. Et ferskt elsempel er nyhetene om at den katolske kardinalen og erkebiskop av New York nylig har inngått samarbeid med Christian Coalition. 40 katolske og andre kristne ledere i Christian Coalition har signert en uttalelse som oppfordrer sine medlemmer å legge til side ulikheter og arbeide sammen. Hva de skal samarbeide om? Christian Coalition i USA har et erklært og godt bekjentgjort mål: Politisk makt og innførelsen av religiøse lover i USA. En av de sentrale lovene de selv sier vil komme, er strikte søndagslover. Forberedelse til religiøse lover i USA, som vil lede oss inn i neste endetidsfase, er under utarbeidelse av omtalte organisasjon.

Bevegelsen som har satt seg som mål å gjennomføre det som ble forutsagt gjennom "Profetiens ånd" for over 100 år siden, har idag over en million medlemmer. Det ser ut til at Åpenbaringsbokens 13 kapittel siste vers vil bli oppfyllt ganske snart.

Fred, fred og ingen fare

"Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier: Fred og ingen fare! - da kommer en brå undergang over dem". 1.Tess 5,2.3)

Dette skriftstedet omhandler ikke verdensfred, men fredsbudskap i kirken i motsetning til ufred og splid. Fred og enhet (peace and unity) er valgspråket til det økumeniske felleskap.

Jeremias profeterer om det samme når han sier: "De leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er ingen fred," Jer.6,14. Det er hyrdene Jeremias spesielt snakker om (v 13). Han beskriver også at de som lettvint leger sårene (eng.oversettelse), og kun roper på fred og samling, skal gå til grunne sammen med de som faller.

Skillelinjen mellom kristne og gudløse er vanskelig å finne. Kirkens medlemmer elsker de samme ting som verdens barn og er rede til å slutte seg til dem. Satan beslutter å forene dem i èn gruppe og styrke sin sak ved å trekke alle inn i spiritismens rekker. Katolikker som er oppdratt til å betrakte mirakler som et sikkert tegn på den sanne kirke, vil være enkle å bedra med disse underne. Og de protestanter som har kastet sannhetens skjold fra seg, og har akseptert "sjelens udødelighet" vil også bli et lett bytte. Både katolikker, protestanter og verdens barn vil anta gudfryktighetens skinn uten dens kraft. I denne foreningen vil alle se en stor bevegelse som skal "omvende" verden og være en forløper for det lenge ventede tusenårsrike. (GC 588-589)

Tilstanden i verden

Store økonomiske unioner 

På en tid da en slik utvikling var utenkelig, fikk EGW se at; "Gigantiske monopoler vil bli skapt. Menneskene vil slutte seg sammen i organisasjoner, som trekker dem inn i fiendens styrker. Noen få menn vil beherske alle midler, som kommer fra visse arbeidsplasser. Handelsunioner vil oppstå, og de, som ikke vil gå inn i dem, vil arbeidsmessig være dødsdømte. (Se 2. SM. s. 142.)

Store handelsunioner er blitt det store politiske tema i vår tid. EU, Efta, Østens landområder og nasjonene på det amerikanske kontinentet, er alle i slike unioner. 

Selv i vårt land kan vi se at svært mange bedrifter, foretninger, kjøpsentra og kreditselskap etterhvert eies av noen få. 

New Age og moderne "vitenskap."

Gjennom kanaler som frenologi, psykologi, mesmerisme, kommer han (Satan) mer direkte til menneskene i denne generasjon, og arbeider med den kraft som skal karakterisere hans anstrengelser nær nådetidens avslutning. Tusener av sinn har da blitt forgiftet, og blitt ledet mot umoral. (Se 2.SM. s. 351.)

Andre steder skriver hun om bruk av magnetisk helbredelse, hypnose m.m. Hun beskriver en gigantisk forførelse hvor spiritisme får lagt et grunnlag som senere kan utvikle seg. Vi har skrevet flere artikler i MVV om det stadig økende New Age fenomenet i vår tid.

Katastrofer vil øke i omfang

På alle steder og i utallige former utøver han (Satan) sin makt gjennom ulykker og katastrofer på sjø og land, i store branner, i veldige tornadoer og fryktelig haglvær, i stormer, oversvømmelser, sykloner, flodbølger og jordskjelv. Han ødelegger avlinger, skaper hungersnød. Han sprer dødbringende pest i atmosfæren, og tusentalls omkommer. Disse hjemsøkelsene kommer til å bli stadig hyppigere og mer katastrofale, de vil ramme mennesker og dyr. (MHK. 454.)

Vi kan som oppfyllelse på dette nevne at både 1995 og deretter 1996 av media ble kalt for katastrofeåret. 1997 blir visst ikke mye bedre. Klimaendringer skaper som kjent "vær-kaos" i store deler av verden. 

FASE 2

La oss nå bevege oss til fase 2 på skjemaet og se hvordan den videre utviklingen vil bli for både vår menighet, andre kirkesamfunn og verdenssituasjonen.

Endetidsbegivenhetene skjer gradvis og umerkelig, men etterhvert vil vi ved å være oppmerksom på kjennetegnene, vite at vi er der. Begivenhetene i endetiden skal skje i rask rekkefølge har Ellen G.White fortalt.

"Ugresset" og "hveten" skilles.

Når vi kommer til denne fasen, vil de to leirene i adventmenigheten bli adskilt. Samtidig med at hun beskriver dette fenomenet, sier hun at det blir forfølgelse fra statsmakten mot de som holder fast på Herrens sabbat. Videre kan vi lese:

Satan vil utføre mirakler for å bedra menneskene. Han vil gjøre seg til Herre overalt. Det kan se ut som om menigheten vil bli knust, men den vil bestå, mens syndere i den blir renset ut - ugresset vil bli skilt fra den dyrebare hvete. Det blir en fryktelig ildprøve, men den må finne sted. Kun de som har vunnet seier... vil bli regnet blant de trofaste, uten plett og rynke, uten svik. Vi avkles vår egen rettferdighet og iføres Kristi rettferdighet. ("Letters" B 55, 1886.)

Det er på denne tiden at gullet blir skilt fra slagget i menigheten. (Se. Test. vol 5. s. 80.) 
 

Mange er rystet ut.

Noen har alt blitt rystet ut og etterlatt på veien. (henviser til synet om "rystelsen" som alt er nevnt.) Snart vil Guds folk bli hardt prøvet og de fleste av dem som nå ser ut til å være ekte og trofaste, vil vise seg å være uekte. I stedet for å fa sin tro styrket og bekreftet av motstand, trussler og mishandling, vil de i feighet finne sine plasser blant motstanderne. (Se 5.Test. s.136.)

Motstanden fra medsøsken vil nå øke i intensitet. Selv i rettsaker vil de vitne mot sine tidligere trossøsken..

Disse frafalne vil da vise det bitreste fienskap og gjøre alt de kan for å forfølge og skade sine tidligere brødre samt vekke opposisjon til dem. Disse hendelser ligger like foran oss.(5.Test. 463.)

Pastorer og andre i ledende stillinger er også blant de som forlater sannheten.


Oppvåkningen leder til en sterk rystelse, som vil skille hveten og ugresset.

De som har hatt stort lys og dyrebare privilegier men ikke benyttet seg av dem, vil finne en eller annen unnskyldning for å forlate oss. Ved ikke å ha tatt imot kjærligheten til sannheten, vil de bli bedratt av fienden.(5.Test. 463.)

Legg merke til at det er sannheten de forlater ikke nødvendigvis menigheten.

Pastorer og leger vil forlate sannheten slik skriften sier at de vil, og som Gud også har visr sin tjenerinne. 7.MR 192. 

Det store tema som ligger foran oss (håndhevelse av søndagslovene), vil luke ut de som Herren ikke har utvalgt og han vil til slutt ha rene, sanne og helliggjorte arbeidere som er beredt for senregnet.

Forkynnelsen.

Ved begynnelsen av den lille (korte) trengseltiden, ble vi alle fyllt av Den Hellige Ånd og forkynnte sabbaten ennå klarere. Dette gjorde kirkesamfunnene og lunkne adventister rasende, siden de ikke kunne bortforklare sannheten om sabbaten. På denne tiden så Guds utvalgte klart at vi hadde sannheten og de sto fram og tålte forfølgelse sammen med oss. EW 33

Kraften som følger budskapet, forteller hun også, vil vise at "Gud har tatt over," ingen menneskelig planlegging kunne få til alt det som nå skjer.

Lovtavlene hvor Gud skrev med sin egen finger vil bli vist fram for å åpenbare hva som er Hans lov og ikke menneskelagde bud fra en som har satt seg i Guds tempel og gir seg ut for å være Gud. Lovtavlene tror vi alt er funnet ved Guds hjelp, og det ventes nå bare på at Herren skal vise når og hvordan de skal vises fram. Ingen mennesker kan bestemme det.

Den dyrebare opptegnelse av loven var plassert i vitnesbyrdets ark og er der fremdeles, trygt gjemt fra den menneskelige familie. Men på Guds utvalgte tidspunkt vil Han bringe fram disse steintavlene som et vitnesbyrd til all verden mot den manglende respekt for Hans bud og mot den avguderiske tilbedelse av en falsk sabbat .( 1.BC. s. 1109.)

Fortsettelse neste side

Forfølgelse

Motstanden fra verden vil bli enorm.

Kraften som følger budskapet tenner motstandernes raseri…..

De troende er omgitt av vanskeligheter. Satan frister dem. Begeistringen er sluknet. De føler at de har tatt på seg langt mer enn de har styrke til og de føler at de selv er årsak til krisen. Men de tyr til den allmektige Gud for styrke (referat fra MHK 470)

For et øyeblikk ser det ut til at alle ligger fullstendig nede i overraskelse og apati. Men gjennom bønn får de styrke og reiser seg opp og fortsetter. Nå, lik disiplene etter Jesu død og himmelfart ber de innstendig sammen for deretter å motta Den Hellige Ånd med en større fylde enn noen gang.

En fryktelig forfølgelse kom - som en orkan og alt ble kastet til jorden. Det var ikke en eneste syvendedags-adventist å se. På samme måte som Jesu disipler hadde de flyktet. Alle som var opptatt av sine posisjoner (stillinger og verv) ble aldri mere sett. Etter stormen ble alt stille. Da reiste adventister seg som en flokk med får uten hyrde. De forenet seg alle i alvorlig bønn om hjelp og visdom og Herren svarte dem ved å hjelpe dem velge ledere blant dem selv som aldri hadde søkt posisjoner tidligere. De ba inntrengende om hjelp og Den Hellige Ånd som ble utgytt over dem, gjorde dem fullt beredt for tjeneste. Da gikk de fram strålende som solen og som en uovervinnelig hær for å gi budskapet til hele verden.

(Uttalelse av E.G.W. etter et syn hun fikk i 1908)

De siste setninger i denne uttalelsen bringer oss inn i det vi har valgt å kalle fase 3.

Andre kirkesamfunn og verden i fase 2

Protestanter og katolikker går nå sammen om å be myndighetene iverksette lover mot de som advarer.

Denne tendensen gjør seg nå gjeldende i alle land. I Norge har vi sett debatten rase omkring søndagsåpning, for en tvungen kristendomsundervisning i skolene etc. I øvrige europeiske land ser vi utrolig nok de samme debattene. I Frankrike har det lenge vært store problemer for de som ikke vil gå opp til eksamen på lørdager. EU har vedtatt søndagsstengte butikker. Effekten er ikke iverksatt. 

Men det er USA vi venter at noe skal skje. Landet som i sin tid vedtok "The bill of rights" hvor religiøs frihet var en forutsetning. Ingen skulle bli påtvunget en annens tro og ytringsfriheten var klar. Idag utøves stort press gjennom den konservative kongressen for å lovfeste Dyrets falske sabbat. Når det begynner å skje er vi inne i de tider vi har beskrevet i fase 2.

Når de protestantiske kirkesamfunn forkaster de klare utsagn i Bibelen som viser at Guds lov står ved makt, vil de være ivrige etter å stoppe munnen på dem som de ikke kan imøtegå med Skriften. Uten å vite det slår de inn på en vei som fører til forfølgelse av dem som av samvittighetsgrunner nekter å gjøre som den øvrige kristenhet - godta den pavelige hviledagen. MHK. 456

Fremtredende personer i stat og kirke vil gå sammen om å bestikke, overtale eller tvinge alle til å holde søndagen. Mangelen på Guddommelig autoritet blir erstattet med forbud og undertrykkelse….. For å vinne popularitet vil både den lovgivende og utøvende myndighet selv i det frie Amerika gi etter for folkets krav om en lov som innskjerper søndagshelligholdelse. ( samme.)

I 1997 har det vært 3 forsøk på å få vedtatt religiøse påbud ved lov, selv om dette er helt klart i strid med den amerikanske grunnloven. Den fjerde er nå på vei (fra den republikanske representant Ernest Istook). Alle er hittil avvist. Men hvor lenge? 

Erkebiskopen i San Antonio uttaler at det er på tiden at grunnloven blir endret, slik at religiøse aktiviteter kan bli lovfestet. Kilde; organisasjonen People for the American way, som kjemper en tøff kamp for å holde kirke og stat atskilt i USA.

Fase 3

Fra E:G:W`s syn om rystelsen vet vi at de få som er trofaste nå marsjerer i takt og "fullkommen orden." (Enhet og harmoni.)

Medlemmer av den kjempende kirke som er prøvd og forblitt trofaste vil bli den triumferende menighet (LDE 61)

Enhet og samling av Guds folk fra alle kirkesamfunn vil nå bli kjennetegnet. Mange jøder vil motta evangeliet og være med i fronten når hele jorden blir opplyst. (AA 381.) Forkynnelsen svulmer til "et høyt rop."

Forfølgelsen leder til enhet, overfor motstanderne blir de en samlet flokk. Mange som tidligere er gått ut av menigheten kommer tilbake. ( ET.152.)
 
 

Nær avslutningen av den annen engels budskap, så jeg et stort lys som skinte på Guds folk. Strålene fra dette lyset var klart som solen. (Spirituel Gifts Vol 1 140).

Med ansikter som stråler av hellig hengivenhet, haster Guds tjenere fra sted til sted for å forkynne budskapet fra himmelen. Tusener av røster overalt på jorden forkynner varselsbudskapet. Mirakler blir utført, syke blir helbredet, og tegn og undergjerninger følger de troende. Men samtidig virker Satan med falske tegn og under. Han får endog ild til å falle ned fra himmelen like for øynene på folk. Dette gjør at de blir nødt til å ta et standpunkt.

Budskapet blir ikke forkynt så mye ved argumenter som ved den dype overbevisning Guds Ånd gir. Bevisene er gitt tidligere. Frøet er sådd. Nå skal det spire og bære frukt. Litteraturen som misjons arbeidere har spredt ut har gjort sin virkning. ( MHK. s. 472.)

.Herren vil i dette siste verk arbeide på en måte helt utenom det vanlige, og på en måte som er helt motsatt av all menneskelig planlegging. Gud vil bruke måter og metoder som vil vise at han har tatt kontrollen. Arbeiderne vil bli overrasket over de enkle metodene han vil benytte for å gjøre fullkommen sin rettferdige gjerning. TM 300

Nye ledere i en ny fase

Men det er under prøvende og vanskelige tider at en kristen karakter vil bli åpenbart. Om dagen ser vi opp mot himmelen, men vi ser ikke stjernene. Likevel er de der på himmelhvelvingen, men våre øyne kan ikke se dem. Men når natten kommer kan vi se dens lys. 5T 80

JB/EHB


 Illustrasjon
Fase 1
 Fase 2
Fase 3
Adventmenigheten Falsk lære og frafall
Falsk lære fra talerstolene
Menigheten rystes.
Deles i to grupper
De fleste følger frafallet
Et mindretall holder fast på sannheten.
Stor legbevegelse forkynner advarselsbudskapet.
Motstand fra flertallet
Medlemmer i den ene leiren rystes ut.
Forfølgelse.
Stor trengsel en kort tid.
Tidligere medlemmer av Adventbudskapet, vitner mot de trofaste.
"Ikke en adventist å se."
Pastorer, leger og andre i sentrale stillinger vil forlate troen.
De som har kommet gjennom rystelsen "masjerer nå i takt".
Enhet og samling av Guds folk.
Forkynnelsen svulmer til "et høyt rop"
Mange jøder kommer med og tar aktivt del ii å nå ut til andre.
Gud vil gi sitt folk nye ledere som ikke har søkt seg lederstillinger tidligere.
Andre kirkesamfunn Falske vekkelser.
Falske profeter.
Fred og enhet.
Spiritismen inn i kristendommen.
Verdslig musikk.
Tilnærmelser til Romerkirken.
Ledere/prester i andre kirkesamfunn setter seg opp imot forkynnelsen. Forsøker å stoppe munnen på de som advarer. Romerkirken og protestanter gjenforent, søker støtte hos myndighetene for gjennomføring av sine religiøse lover. Stor manifestasjon av djevelsk forførelse.
Tusner vil i den ellevte time se og godkjenne sannheten. 
Kommer ut av de falne kirker og samles med resten av Guds menighet.
Verdenssamfunnet Tiltagende katastrofer i natur, land og hav.
Religionsfriheten innskrenkes.
Forberedelse til religiøse lover.
Handelsunioner dannes.
Okkultisme og ("New Age") vinner stor popularitet.
Spiritistiske foreteelser øker.
"Budskaper fra åndene"
Religiøse lover, inkl. søndagslover vedtas, først i USA

Guds lovtavler vises fram.

Nasjonal ruin i USA, ulykker over hele verden øker. Store syndige byer ødelegges av brann, jordskjelv m.m. Turbulente tider.. Satan vil gi seg ut for å være Kristus.

Plagene begynner

Tilbake til  Fase 1 Fase 2 , Fase 3opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 19 . 3. kvartal 1997
http://welcome.to/MensViVenter