En verdensomspennende
legbevegelse

Vi må gå langt tilbake i historien for å finne en parallell
til den legvekkelsen som nå griper om seg
 i en rekke kirkesamfunn.

I tiden før presteskap og betalte yrkes - forkynnere la beslag på talerstoler og begynte å dominere utadrettede evangeliske tiltak, var vanlige menighetsmedlemmer nøkkelpersonene i forkynnelse, evangelisering og aktiv sjelevinning. Hver uke var mange av menighetenes legfolk ute og studerte Guds Ord med naboer, venner eller andre kontakter. Dype erfaringer, et solid bønneliv og levende bibelsk forkynnelse var resultatet. Det var vekst og fornyelse å se og de som ble omvendt ble solide støttepillarer i menighetslivet. Denne beskrivelsen var stort sett å se i mange protestantiske disentersamfunn i Norge. 

Legfolk våkner opp

Mye av det sunne grasrot engasjementet avtok og visnet bort, da kristne bevegelser ble store, tungrodde kirkesamfunn med flere hierarkiske nivåer av topp-styrt ledelse med profesjonelle forkynnere. Den gamle parolen om selv å studere Guds Ord for å finne sannhet, ble byttet ut med en slapp delegering av denne aktiviteten til de som ble betalt for jobben. Legfolks passivitet, både med hensyn til selvstudium og sjelevinning ble resultatet. Innenfor kirkesamfunnet vi tilhører, har vi lenge ventet på et klimaskifte tilbake til en våken og aktiv legbevegelse, siden tidligere omtalte Ellen G. White, som Gud ga en profets rolle blant oss, fikk flere syn som fortalte oss at omtalte endring skulle finne sted like før Jesus kommer igjen. 

Tilbake til gamle stier

Vi ble også informert om at mange pastorer og ledere i vår bevegelse, skal forlate noen av de viktigste grunntesene i den tro og lære som ble gitt oss å forkynne da Gud reiste opp adventbevegelsen i midten av forrige århundre, med oppgaven å sluttføre reformasjonen tilbake til det opprinnelige evige evangelium. Dette nå svært synlige frafall, har gjort at mange legfolk over hele verden våkner opp og selv søker et gudsforhold som gjør at de kan overta stafettpinnen med å formidle et klart og rent budskap. De tar tilbake ansvaret for både egen tro og forkynnelsen av et uhyre viktig advarselsbudskap til verden. 

Utviklingen her beskrevet, forteller oss faktisk hvor nær vi er vår Frelsers gjenkomst. 

Vi ønsker å dele noen observasjoner med nyhetsbrevets lesere om størrelsen og betydningen av denne legvekkelsen innen våre rekker. Vi er flere ganger blitt informert om at en lignende utvikling er igang i mange andre kirkesamfunn. Tilbake til Guds Ord og en reaksjon på profesjonelle forkynneres utvanning og økumenisering av Bibelens budskap, synes å være fellesnevnerne. 

I USA alene finnes det blant oss adventister ca. 800 selvstendige misjonsforetak, hvor mange har alt fra 4-5 til 30-40 ansatte. Det skrives mange bøker hvert år, utgis blader og traktater og forkynnes på radio og tv over hele landet. Fellesnevneren er at de fleste er opptatt med å spre det budskapet som gir vår menighet en eksistensberettigelse. I mange andre land drives lignende virksomheter, som hvert år vinner hundrevis av mennesker for endetidens sannheter. Motstanden disse aktive legsøsken opplever er desverre formidabel og forutsagt. Men det ser ikke ut til å stoppe de aktive.
 

Selv begynte vi vår beskjedne lille oppgave med bladet "Mens Vi Venter" for 5 ½ år siden, fullstendig uvitende om at lignende tiltak ble startet overalt på kloden. 

Vi kjente et sterkt kall og ønske om å nå ut til tidligere og nye venner og menighetsmedlemmer med budskapet vi er gitt å forkynne i endetiden og å formidle nyheter som stadig dukket opp, sett i lys av profetisk inspirasjon.

I Norge arbeider flere ivrige legfolk, men i denne artikkelen ønsker vi å fortelle om noen av de kontakter vi har fått de siste årene med hensyn til den internasjonale virksomheten. Vi kan dessverre ikke ta med alle, men vil gjøre et lite utvalg. Vi er ikke blinde for at denne legbevegelsen nå oppleves som en enorm trussel for sjelefienden og at sannhetens motstander, djevelen, går rundt som en brølende løve for å søke å oppsluke, lamme, infiltrere og ødelegge også denne bevegelsen. 

I blant kan det se ut som han lykkes med noen, men Guds siste budskap vil nå fram og vil seire. Det er vårt håp og løfte fra Gud.
 

DANMARK

Danmark var det første landet vi fikk høre om. Torben og Tove Nybo så behovet for å vekke opp sine medsøsken og begynte å utgi bladet "Vor faste Grundvold," uten på det tidspunkt å vite at en legbevegelse i USA begynte å gi ut et tidskrift med et lignende navn. Samtidig startet Tove og Torben også med regelmessige samlinger av troende i sitt hjem, og forkynnelse gjennom seminarer, slik at trossøsken og andre kontakter kunne styrke og oppmuntre hverandre i troen på sannhetene for den siste tid. Da vi besøkte en slik samling for ca. 2 år siden, kunne vi lytte til sterke vitnesbyrd.  


 Tove  og Torben Nybo fra Danmark

Et av dem vi husker godt, var en tilstedeværende som fortalte hvordan han i lengre tid hadde vitnet på sin arbeidsplass og resultatet var at arbeidskameraten var tilstede i forsamlingen den weekenden vi var der.Torben reiser nå også mye rundt i sentral og Øst-Europa og hjelper andre legbevegelser å arbeide utadrettet og evangelisk. Også i Australia og New-Guinea har han talt ved store "camp-meetings." 

Han arbeider sammen med sin kone som fysioterapeut, og bruker alle tilgjengelige midler og langt mer enn sin fritid til evangeliske prosjekter. Tove og Torben fungerer som mange andre selvstendige misjonsarbeidere, inkludert utgiverne av dette nyhetsbrevet, ved at regulært arbeid skaffer midler til eget bruk. Alle gaver som gies, går til misjonsprosjektene. 

PAPUA NEW GUINEA

Vi tillot oss å be Torben sende en fax med litt informasjon om sitt besøk til legbevegelsen i Papua New Guinea. Det følgende er et utdrag av hans rapport: 

"Det var mitt privilegium i Oktober 1996 å tilbringe nesten to uker sammen med en stor gruppe syvende-dags adventister i det østlige høylandet av Papua New Guinea. En gruppe på over 2500 medlemmer fordelt på flere lokale distrikter har de siste tre årene vært involvert i et stort legarbeid. Gud har velsignet dette arbeidet som utføres uavhengig av enhver organisasjon og mer enn 300 er blitt døpt og har sluttet seg til Guds folk. Til tross for stygg og alvorlig forfølgelse og motgang, har arbeidet stor framgang og mange kristne fra andre trossamfunn lytter til og gleder seg over lyset fra de tre englebudskapene i Johannes Åpenbaring kap. 14. Forståelse av sabbaten og betydningen av en rett og bibelsk livsstil framholdes sammen med et kall om overgivelse til Gud og omvendelse fra synd. Mange mirakler, som har gjort det mulig å nå oppriktige mennesker med budskapet, har funnet sted. 

Bror Bishoo, en tidligere ansatt pastor, leder idag prosjektet og han kan sitte i timesvis og fortelle erfaringer om Guds kjærlighet og beskyttelse. For å sitere en annen koordinator av dette legarbeidet, bror Livingstone Kull, som også er tidligere predikant; "Vi er alle brødre og har kun èn Herre, Jesus Kristus." 

I begynnelsen av 1993 studerte alle adventister over hele verden Bibelens helsebudskap. Dette var nytt og nødvendig lys for mange i dette område og i Gorokka tok mange medlemmer imot disse prinsippene med glede og en livsstilreform var resultatet. 

Det samme skjedde i byen Lae. Disse medlemmene begynte å dele dette lyset med andre, slik at de i tillegg til evangeliets sannhet også kunne få hjelp til å forebygge og lindre fysiske lidelser. 

Pastoren og ledelsen følte seg truet og tilsidesatt av deres selvstendige engasjement og deres tro på at bibelsk frelse er fra synd og de ble alle utstøtt fra sin egen menighet. Siden de var fullstendig klare over at Guds menighet består av de som tror på, følger og lyder Herren, startet de tre hjemmemenigheter. Før jeg kom til Papua New Guinea, hadde noen søsken bedt lenge om mer lys over Bibelens helligdomstjeneste. Uten å vite det og uten å ha forberedt meg spesielt på det, følte jeg at det var dette emnet jeg skulle dele med dem i min forkynnelse. Dette fant sted på møtene i Kainantu området da jeg var der." 
 

ENGLAND

I England arbeider flere legfolk. John Bishop er en av dem. Vi kjenner han best fra videoprogrammer hvor han underviser om endetiden og profetiene i Johannes Åpenbaring. Han driver Religious Liberty Research Centre. Norman Hopkins, tidligere fotballproffspiller er også lokalisert i England men driver også et aktivt arbeid i Romania. 

Jai Ramdin fra India trykker og sprer litteratur og støtter opp om misjonsaktiviteter i China.


Gordon og Heather Anderson driver sin virksomhet i England

Gordon og Heather Anderson har i mange år drevet sin egen brevskole og har i dag 500 elever som studerer Bibelen. Også her opplever de rike vitnesbyrd fra mennesker som studerer, forstår og oppdager sannhet og glede i Guds Ord. I tillegg er de begge inspirerende forkynnere ved "camp-meetings" og seminarer rundt om i verden.

SKOTTLAND

I Skottland sitter et ungt par vi tidligere har skrevet om i Mens Vi Venter; Manjit Singh Biant, tidligere Sikh og han kone (fra i sommer), Emma, tidligere katolikk og New Ager tilhenger. De ble begge vunnet for Kristus og Bibelens endetidsbudskap og sammen driver de nå "The Advent Truth." Med seg har de også Aron, en tidligere kampsport instruktør, som har tatt imot Jesus og adventtroen og ble døpt i Israel ifjor. Han bruker nå all sin iver og energi på å lede mennesker til Kristus. Deres arbeid innebærer møtevirksomhet i hele Skottland og Irland, et postordre forlag med en katalog full av bøker og videoer. I tillegg distribuerer de til bokhandlere og privatpersoner og har fått et enormt kontaktnett av mennesker som søker til Guds Ord. Nå har de bestemt seg for å etablere et kristent videobibliotek som i første omgang inneholder 1000 ulike videoer! Filmene kan leies via postordre. Siden Januar 1997 har de også spredt 121.000 traktater med tilbud om gratis litteratur. De har vært på møteturneer med Ron Wyatt og Jonathan Gray. Brev de mottar viser at de når ut til mennesker og at lesere tar standpunkt for Bibelens budskap. Manjit er til daglig ansatt i en bank.

SVERIGE

I Sverige er det mange som arbeider for Gud på samme måte og sprer sannhets-litteratur. Mange navn kunne nevnes; blant dem er Lennart Wiberg og Charles Axelson. (Charles skrev et vitnesbyrd om sitt liv i forrige nummer av nyhetsbrevet.) I Stockholm bor Valeria fra Ungarn. Hun driver sin egen brevskole til alle som har innvandret fra Ungarn til Sverige.

Lia, The European Institute of Health and Education har også etablert seg i Sverige. De har, da alt så som svartest ut for prosjektet, på mirakuløst vis fått de fire millionene det kostet å kjøpe stedet minus skogsområdene som hører med. Eiendommen har store skogsområder. Usedvanlig lave tømmerpriser da kontrakten ble undertegnet, gjorde at skogen ble taksert til 3. mill kroner. Straks kontrakten var undertegnet, begynte tømmerprisene, til fagfolks store undring, å stige kollosalt. Det er den største prisstigning svensk skogbruk har erfart på over 50 år. Et firma tok selv kontakt med Claus Nybo og tilbød seg å ta ut en viss mengde huggstferdig tømmer som sto spredt omkring i skogen og betale 3. mill. kroner for det. De vil gjøre alt arbeidet og betaler en sum tilsvarende hele skogens verdi. Lia-teamet har opplevd mange lignende mirakuløse erfaringer og bønnesvar. 

I gave fra Tyskland har de i tillegg fått et gigantisk kommersielt drivhus så stort som to fotballbaner og Gud fortsetter å velsigne med arbeidere og inventar.

Privatpersoner fra mange land ble påvirket av Herren til å sikre denne enestående eiendommen som inkluderer 16 bygninger og ligger i et enestående vakkert "wilderness" område. Vi ga en rapport om Lias målsetning i forrige utgave av bladet. De som ønsker å være informert om Lia kan også gratis motta deres regulære nyhetsbrev. (Adr. European Institute of Healt and Education, Lia, Box 27, 31060 Ullared, Sverige. Tel. (46) 34-63-90-03. Fax: (46)-70-61-02-217.) 
 

FRANKRIKE

I Frankrike har vi blitt kjent med Daniel Garcia som samtidig med den første utgivelsen av "Mens Vi Venter," begynte å gi ut et tidsskrift som respons på et spesielt kall fra Gud. Sammen med sin kone Ursula, lager de nå et blad som utkommer i 15.000 eksemplarer. Fra i sommer har de startet ennå et blad som utkommer i 3000 eksemplarer. De har eget trykkeri og utgir også bøker. De har videre planer for video- og tv-produksjon og om et halvt år regner de med å ha ferdig et kvalitets-studio. En stor inspirasjon har vært de mange arbeidere de har rekrutert og som har blitt inspirert til å spre seg i mange ulike fransktalende land. Noen har solgt sine hus for å kunne finansiere en slik misjonsaktivitet.


Daniel Garcia
fra Frankrike

 I dag når de derfor ut til 15 fransktalende land. Den økumeniske trusselen gjør stor skade også i Frankrike. Daniel forteller at frykten for ekstreme sekter, har gjort at myndigheten nå ikke vil forholde seg til andre kirkesamfunn enn protestanter, katolikker og muslimer. De ber derfor alle protestanter om å samle seg mest mulig under èn fane. Mange av kirkesamfunnene gjør det de blir bedt om og legger til side sine spesielle trospunkter og det lys de har, for å konsentrere seg om fellesnevnere. Men det er aldeles ikke Guds og Bibelens fane de samles under.

ØST-EUROPA

Øst-Europa kunne vi bruke mange sider på. Under kommunistregimet måtte de sanne adventtroende lære seg å arbeide på egen hånd. I de fleste av disse landene, deriblant Russland, plasserte myndighetene KGB-infiltratører som ledere. Det skjedde i mange ulike kirkesamfunn, også i adventistsamfunnet. 

I dag er det ekstrem og unyansert økumenikk som er det store hinder for gjenforening mellom en stor gruppe frittstående og bibellojale adventtroende og hovedorganisasjonen. Det er mange, mange tusen aktive legfolk i alle disse landene. 

Mange av dem var villige til å havne i fengsel for sin tros skyld og de viser den samme troskap idag når sannheten trues av liberalisme. Vi vil senere skrive mer om de ulike land.

USA

I USA har det lenge vært aktivitet. Som alt nevnt skal det være ca. 800 private misjonsaktiviteter igangsatt av legfolk. Her finnes det vel også eksempler på "ugress" blant noen av de som har gått ut i selvstendig misjonsarbeid. Når Gud kaller mennesker til engasjement, ville det være merkelig om ikke sjelefienden prøvde å infilterer og ødelegge. Av de mange bibelorienterte "ministries" som vekker opp Guds folk og driver et organisert utadrettet arbeid innen forkynnelse, litteratur radio og tv, nevner vi kun noen vi selv kjenner til. 

 
Dette sentret i Kansas, USA, tilhører "Steps to Life", og inneholder ved siden av 
kontor og lager; radio-, TV-studio og et lite menighetshus

Hope Internationalís leder Ron Spear besøkte oss for 4 år siden sammen med sin kone. De sender ut det kjente bladet "Our Firm Foundation." Motivert av ønsket om å vekke opp sine medsøsken i adventtroen før det er for sent. Bladet er senere spredt over hele verden og blir også oversatt til mange språk.

Vi er mektig imponerte over Hope Internationales enorme misjonsprosjekter i mange land. 

Som en liten oversikt kan nevnes at de nylig har spredt over 1 million kopier av boken "Mot historiens klimaks." Bøkene som er oversatt til aktuelle lokale språk, er delt ut av medarbeidere i Sør-Afrika, Mozambique, Mexico, Ecuador, Peru, Brasil, Puerto Rico, Dominican Republic, Cameroon, Congo osv. 

Hartland College har etter hvert et godt ry på seg for å utdanne unge mennesker til å tjene Gud med all sin tid og sine midler. De får grundig opplæring i vår tro og lære på alle felter og kan også velge linjer som media eller helse for å kunne arbeide som legfolk og samtidig forkynne Guds budskap. De søker å følge den utdanningsmodellen Gud gjennom Ellen G. White ga oss. Dette er en plan svært få av våre mange skoler har tatt på alvor
 

Dette bildet viser en del av TV-studioet i "Steps to Life."
Lydtekniker Benjamin Reeves er en av de mange ungdommene som er engasjert her, ved siden av ordinært skolearbeid. De sender tv-programmer hver uke over satellitt. "Steps To Life" har topp moderne tv-studioer ogbruker all tid på å dele med mennesker det opprinnelige adventbudskapet.

Hartland-utdannet ungdom arbeider i all utadrettet virksomhet etter endt utdanning, men de setter som betingelse for ethvert engasjement, at det opprinnelige adventbudskapet er rammen for tro og forkynnelse. 

Jan Marcussen har lenge gjennom bøker, nyhetsbrev og video gitt oss nyheter og appeller. Hans bok "Søndagslov" er oversatt til en rekke språk, og mange mennesker har begynt å holde Guds sanne hviledag og forkastet den katolske og hedenske soldagen etter å ha lest denne boken.

Jim Arrabito reiste rundt i verden og samlet bilder fra alle hedenske symboler i avgudsreligioner og dokumenterer med bilder hvordan de fikk innpass i den katolske kirke. Han samlet bildemateriale fra sabbatsholdere og sanne etterfølgere av apostelmenigheten fra mange land. Mange av hans videoer inneholder alvorlige og viktige avsløringer av den katolske kirkes historieforfalskning, men så ble han også truet på livet av jesuitter som møtte opp på hans kontor. Noe senere omkom han i en flyulykke i Alaska. 

Hans kone forsetter å distribuere Jims materiale.
 
 

Bob Trefz var for noen år siden på besøk i Norge, invitert av Abel Struksnes og hadde mange møter mens han var her. Vi lærte ham å kjenne som en seriøs gransker av Bibelen og en forsker med hensyn til å oppspore avslørende litteratur om den katolske kirkes infiltrasjon og politisk virksomhet. 

Han var også en rettferdig mann med et stort hjerte for sine medmennesker. Mange er de han stilte opp for når andre sviktet. 

I dag har han funnet det nødvendig å arbeide fra et skjult sted bare kjent av hans venner, siden mektige krefter søker å ta hans liv. Det er skutt mot hans bil og hans hus er blitt stormet av uniformerte menn. En person som leverte ham informasjon er drept. 

Bob Trefs er vel også den som mer enn noen protestanter, har gransket alle dokumenter fra det annet vatikankonsils mange prosjektgrupper og har derfor kunnet avsløre hvorfor og hvordan Vatikanet på en detaljert måte planla og lanserte den karismatiske vekkelsen. Dette bekreftes også av jesuitt-avhoppere. Det er lett å se at han regnes som "farlig" og at en pris er satt på hans hode av systemer som ønsker å lure deg og meg inn i allianser som til slutt setter oss utenfor Guds plan og vilje. 

"Steps To Life" heter en legbevegelse vi var invitert til å besøke i sommer. Her arbeider 3-4 familier med engasjerte barn helt ned til 5 års-alderen og eldre besteforeldre i 80-årsalderen! Vi opplevde et bønne-"team" hvor kjærlighet til Gud, mennesker og Hans Ord dominerte hver time på dagen. Deres blad "Landmarks" gis ut i 10.000 eksemplarer hver måned. I tillegg produserer de radio og tv-sendinger, som distribueres over lokalnettet i omtrent alle amerikanske stater. De sender også tv-programmer hver uke over satellitt. 

"Steps To Life" har topp moderne tv-studioer og bruker utstyr og krefter på å dele med mennesker det opprinnelige adventbudskapet. 

Marshall Grossboll startet denne misjonen etter at han ble utstøtt fra sin menighet fordi han trodde og forkynte budskapet vi ble oppreist til å dele men verden. Etter hans død har hans bror, pastor/ dr. John Grossboll fortsatt arbeidet. Mange solide bøker er kommet fra hans hånd.

Flere andre legfolk i USA gjør et lignende arbeid. 

"Steps to Life" støtter også legfolk i andre land når de trenger det. Således har de hjulpet igang prosjekter i Ghana og på Fillipinene. Nylig var de i Guatamala for å oppmuntre og hjelpe store grupper adventroende som var blitt motløse på grunn av økumenisk utvanning av budskapet, liberal forkynnelse og senkning av Bibelens standard. Disse troende hadde begynt å møtes regelmessig i flere husmenigheter og forsto at menigheten de i mange år hadde tilhørt, ikke lenger ønsket å identifisere seg med adventbudskapet. I bladet "Landmarks" fant de det gamle budskapet forkynt og tok kontakt. De trodde faktisk at de var de eneste i verden som opplevde denne rystelsen. 

Wyatt Archeological Research har vi skrevet om tidligere i "Mens Vi Venter." De deltar i den samme vekkelsen, med det samme mål, nemlig å nå ut med endetidens advarselsbudskapet til en sovende og forvirret verden. Ron Wyatt er når dette skrives i Russland og skal senere til Korea. Mange blir vekket opp når de ser at Bibelen er en bok vi kan stole på. Rons kall kom da han begynte å be instendig for sine medmenneskers frelse.

Hva er vi blitt bedt om å forkynne i den siste tid? 

De tre englebudskapene i Åp. kap. 14. En riktig definisjon av det evige evangelium, opphøyelse av Skaperen, Guds lovs validitet, kriteriet for den endelige dom, forståelsen av at bibelsk tro ikke kan løsrives fra troens lydighet, avsløringen av Babylon og dens falske lære. 

Ja, det er et budskap om at Guds menighet vil holde Guds bud og ha den samme tro som Jesus hadde. 

Vi avslutter med en appell til deg som leser dette. Be Gud vise deg hva din rolle er i den alvorlige tiden vi lever i. Vil du gi av din tid før det er for sent? Be at Den Hellige Ånd må vise deg om det er noe i ditt liv som hindrer at du kan brukes i hans tjeneste. Bruk mye tid i bønn og studer Guds Ord for deg selv. 

I neste utgave av MVV skal vi informere om legarbeidet i bl.a. Holland, Australia og New-Zealand.

JB/EHB opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 19 . 3. kvartal 1997
http://welcome.to/MensViVenter