Ved tro alene

Ingen har eller vil noengang bli frelst ved tro alene!


Falsk forkynnelse har ødelagt manges forståelse av hva Bibelsk tro er. Ikke få kristne har tilegnet seg ideen at den tro Guds Ord beskriver, er en mental prosess eller tilstand som har en egenverdi løsrevet fra handling eller atferd. Siden "tro på" og "tillit til" er synonyme begreper, kan vi produsere en liten illustrasjon som vil vise hvor meningsløst det er å definere Bibelsk tro slik mange idag gjør.

Tillit

Det lille barnet står på bordet og pappa er klar til å ta imot pjokken når han hopper. "Tror du pappa vil ta imot deg," spør vi. "Ja," svarer barnet. "Jeg har veldig lyst til å hoppe og jeg tror at pappa tar imot meg, men jeg tør ikke hoppe likevel." 


Noah hadde slik tillit til det Gud sa, at 
han bygde en kjempestor båt uten at det
var nok vann i nærheten.

 

Viser barnet tillit til eller tro på sin pappa ved bare å bekjenne en verbal og teoretisk "tro?" Selvfølgelig ikke. Uttrykkene "tro alene" eller "bare tro" er fullstendig verdiløse fraser om "alene" eller "bare" tolkes som begrensende kontrastord til lydig handling. Slik er nemlig disse ordene aldri benyttet i Bibelen, selv om et bedragerisk "nyteologisk" og ubibelsk evangelium påstår det motsatte.

Abraham viser sin tillit

Abraham kalles de troendes far. Bibelen sier at han trodde Gud og det ble regnet ham til rettferdighet. Vel, sier noen. Der har du beviset på at tro alene rettferdiggjør. Beklager. Heller ikke i denne teksten betyr tro en løsrivelse fra handling. Gud ba Abraham dra bort fra sitt eget hjem til et land Gud hadde utpekt. Han trodde Gud og det ble regnet ham til rettferdighet. Hva var det han gjorde som Gud satte slik pris på? At han trodde? Nei, hans tro "alene" var ikke vært 5 øre. Abraham gjorde det Gud ba ham om å gjøre. Han adlød Gud i handling, valg, prioritering og atferd. Derfor ble han de troendes far. Hvis han bare hadde blitt sittende i teltet sitt og "trodd," ville hans respons aldeles ikke brakt han rettferdiggjørelse.

Alle som ønsker å kalle seg Abrahams barn og søker å bli rettferdiggjort av Gud, må kopiere den samme troens lydighet han demonstrerte. Bibelen sier at Abraham var "fullt viss på at det Gud hadde lovt, det var han og mektig til å gjøre," Rom. 4:21. Men Gud kunne ikke ha gjort noe av det han lovet, om Abraham ikke hadde oversatt sin tro til handling, gjerning og atferd. Tro "alene" var ikke nok.

Jakob sier det rett ut, at "troen virket sammen med hans gjerninger," slik at "troen ble fullkommen ved gjerninger," Jakob 2:22. Fullkommen tro, med andre ord, er ikke tro alene, men troens gjerning. Tro alene er en ufullkommen og mangelfull tro, som ikke når Guds løfter. For de som er helt ødelagt av årtier med ubibelsk forkynnelse, sier Jakob det rett ut i kap. 2:24. "Et menneske blir rettferdiggjort ved gjerning og ikke bare av tro." Dette verset er forresten det eneste i Bibelen som setter ordene "tro" og "bare" sammen og da hører ordet "ikke" med.

Hebreerbrevet kap 11.

Dette kapitlet i Bibelen blir av mange kalt troens kapittel. Lydighetens kapittel er et langt bedre uttrykk, for alle trosheltenes "tro" blir i dette kapitlet etterfulgt av et gjernings-ord. 

Var det ved tro alene Abel fikk vitnesbyrdet om at han var rettferdig? Nei, det var da han i tro var lydig og handlet og derfor "bar - fram for Gud et bedre offer enn Kain," 1. Mos. 4:3-5. Hva gjorde han? Vel, Gud hadde bedt både Kain og Abel ofre et dyr som symbol på Frelseren (det sanne offerlam) som engang skulle komme og gjøre tilgjengelig en frelse fra synden deres foreldre (Eva og Adam) innførte ved sin ulydighet. Derfor adlød Abel Gud og resultatet var at hans offer var bedre og riktigere enn Kains, som besto av det han selv hadde lyst til å ofre, ikke det Gud ba om. Kain var ulydig og trodde ikke Gud. Abel var lydig og trodde Gud, derfor ble har rettferdiggjort ved sin lydighet.

Var det alene ved tro Noah ble arving til rettferdigheten av tro? Nei. Det var da han viste nok tro til å ta imot "ferdighet til å gjøre rett," (rett-ferdig-het) og derfor i "hellig fryd" (ærefrykt og respekt) handlet ved å lyde Gud og gjøre etter hans vilje, slik at han bygde en ark etter Guds spesifikasjoner. I 120 år viste han sin tro ved å arbeide, handle, slite, gjøre og utføre Guds befaling. Derfor er han nevnt blant troens (lydighetens) helter.

Var det ved tro alene Israels barn gikk "gjennom Rødehavet som over tørt land?" Nei, det var ved å gå (gjerningsord) gjennom havet på Herrens ord, for bare da kunne troen uttrykkes.

Var det ved tro alene de gikk omkring Jerikos murer i sju dager? Heb. 11:30. Nei. Troen sto ikke alene, men ble oversatt i at de gikk (adlød.)

Sammendrag.

Abel: Ved tro bar (gjerningsord) Heb. 11:4.

Noah:Ved tro bygde (gjerningsord) Heb. 11:7

Abraham: Ved tro drog ut (gjerningsord)Heb. 11:8.

Abraham:Ved tro bar (gjerningsord) Heb. 11:17.

Israels barn: Ved tro gikk (gjerningsord) Heb. 11:29.30.

Er det "tro alene" eller "bare tro" som beskrives her? Alle disse "trosheltene" fikk vitnesbyrdet av Herren at de var rettferdige for Gud fordi de adlød og viste troens lydighet. Hvorfor er det da så mange Guds barn idag, som er overbeviste om at de blir rettferdiggjort av troens ulydighet? 

Rettferdighet betyr "ferdig til å gjøre rett." Det betyr ikke "ferdig til å tro rett," (rett-troende). Å være rett-troende uten å være rett-ferdig-gjort er av liten verdi, siden Bibelens tro alltid, alltid uttrykkes i rett handling. Derfor er tro alene i betydning tro minus lydighet, et falskt og ubibelsk dogme. "Tro alene" uten gjerninger som en erstatning for lydighet eller som betaling for nåden, er den eneste måte begrepet "tro alene" får verdi. Men de alle fleste kristne idag, bekjenner "tro alene" som "tro minus lydighet mot Guds lov." Dette er ikke Bibelsk lære og vi må advare på det sterkeste mot denne holdningen. Du kan lett finne kristne som vil se deg i øynene og si uten å blunke, at de elsker Jesus men de hater loven de tror frelsen har løst dem fra. De vet ikke at det er lovbruddet (synden) Gud ønsker å frelse dem fra. Frelsen er fra lovovertredelse til lovlydighet.

Hvis Jesu egen mening betyr noe, så sier han at beviset på at vi elsker ham, nettopp er at vi holder hans lov, Joh. 14:15.21.23. 15:10. 1.Joh. 5:3. 2:Joh. v.6. Derfor blir det så galt å kommunisere at vi hater, misliker, ignorerer eller løsriver oss fra hans lov, når en slik holdning ifølge Jesus selv, betyr at vi ikke elsker ham. Og da får vår teoretiske bekjennelse redusert verdi. 

JB
 
 
 opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 19 . 3. kvartal 1997
http://welcome.to/MensViVenter