Dyr og riker i Åpenbaring

Johannes åpenbaring del 6: innlegg nr. 3 om dyr og riker
(kap. 11, 13 og 17) 

La oss først definere "dyret," eller makten som dukker opp som makt nr. 2 etter at pavemakten fikk sitt dødssår i 1798. 

1. Dyret kommer opp av jorden, Åp. 13:11 - I kap 12, ser vi at det var jorden som kom kvinnen til hjelp da de flyktet fra middelalderens forfølgelse. Vi vet fra historien hvor de dro - til Amerika. Til nytt land og ny jord. I motsetning til "hav" hvor pave-makten oppsto i et allerede eksisterende folkehav, oppstår dette riket fra jord. Hav er i Bibelen definert som et folkerikt område. Alle dyrene (rikene) beskrevet av profeten Daniel oppsto fra havet. Det samme gjør dyret i kap. 13:1 som vi beskrev i forrige nummer av bladet og som var en fortsettelse av romerriket. Når dette dyret oppstår av jorden, er dette det motsatte av havet (folkehavet.) Altså et folketomt eller lite bebodd område.

Mange bibeltolkere har identifisert makten som USA. Alle andre riker oppsto mitt i de folkerikeste områder, men dette riket er et nytt land. Av disse kjennetegnene, ser det ut til at riket som er beskrevet, er utspring fra eller en utvidelse av de ti rikene, som ble til etter roms deling, og som på denne måten etablerer seg på et nytt område av verden og etterhvert skaper en stormakt som kommer til å ha innflytelse med hensyn til Guds folk og budskap. 

2. Det hadde to horn som et lam, Åp. 13:11. Vi skal senere se mer på hva horn representerer i bibelens profetier, men disse er små, ja de er lik et lam, altså Kristus-lik. En ideologi og et styresett bygget på bibelens budskap. Da de nye innbyggerne i USA skulle lage sin grunnlov, var det to prinsipper som ble viktige for frihetselskende mennesker som hadde flyktet fra undertrykkelse, forfølgelse og religionstvang. Religiøs og politisk frihet! Så viktig ble dette, at USA ble det eneste land i verden, som kunne tilby en stat uten en spesiell kirketilknytning (alle var likestilt), og en kirke som ikke hevet seg over staten og medvirket til religiøse lover, som derved hersket over folks tro og samvittighet. Her fikk baptister, sabbatsholdere, jøder og metodister utøve og utvikle en tro med Den Hellige Ånd som veileder og ikke en kirkedominert stat, slik tilfelle var i Europa. Dette var på alle måter i tråd med Jesu, Paulus og øvrige apostlers prinsipper. Paulus sa at ingen skulle herske over en annens samvittighet og Jesus sa at i verden vil folk herske over hverandre, slik skal det ikke være blant dere, Matt. 20:25-28. Dersom folk ikke ville høre på apostlene var det ikke snakk om tvang og drap, nei de skulle forlate stedet og børste støvet av føttene. 

USA skulle bli Guds vindu og eksempel til en verden om kristendom uten tvang og undertrykkelse. Og her kunne vekkelser oppstå og bringes ut til all verden. 

(President Jeffersen uttalte engang: "Kun villfarelse trenger statstøtte. Sannheten kan stå alene".

President Madison ville ikke ta penger fra en mann for deretter å gi det til hans egen religion/kirke. Den fikk han støtte selv. USA ville ikke favorisere èn tro som den riktige.)

3. Men det taler som en drage, Åp. 13:11. Betydningen er at dette riket uttrykker seg som, taler, står for det samme som eller kommuniserer som djevelen selv. Her kan vi gjenkjenne et av uttrykkene Jesus bruker om falske profeter. De kommer til deg i fåreham, men innvendig er de som glupende ulver. Faktisk blir også dette riket omtalt i Åp.19:20, som en "falsk profet." Dette landet vil etterhvert utvikle bevegelser som i endetiden får samlebegrepet falske profeter med den identifikasjon Jesus gir dem i Matt. 24:24, hvor tegn, tilsynelatende mirakler og under er tilstede sammen med en lære som leder vill. 

I dag oppfylles også denne delen av USA`s historie. "Den protestantiske og katolske karismatiske lære vedrørende kristenlivet, er i alle henseende den samme. Er ikke dette umåtelig betydningsfullt for kristenhetens framtid?" Sitatet er fra bladet "Christianity Today." 

Karismatiske råd over hele verden er fulle av katolikker som sier at deres karismatiske gaver har utvidet opplevelse av bønnen med rosenkransen og økt deres hengivenhet for Maria." Den karismatiske bevegelsen bygger broer. Denne bevegelsen har alltid vært mere opptatt av "åndelige" gaver (tegn og under), enn om tro og lære er bygget på Guds Ord. 

La oss se på bare noen av uttalelsene disse lederne har om den framtid de vil skape i USA;

Robert Grant, leder av "Den Kristne Stemme": "Hvis vi kristne vil forene oss, kan vi gjøre hva som helst. Vi kan endre og vedta en hvilken som helst lov. Og det er nettopp hva vi vil gjøre...Vi kan forandre grunnloven..."


Dyret hadde to horn som et lam, men talte som en drage.


 

Keith Fournier, evangelisk katolsk og adm. direktør for "Amerikansk Center for Lov og Rett," (bevegelsen under Pat Robertsens paraply "New Rights".) "Det finnes en mur, som feilaktig er blitt bygget i vårt elskede land. Dens innflytelse på religiøs frihet har kanskje hatt en enda større ødeleggende virkning. Det er den såkalte adskillelsen mellom stat og kirke."

H. Edward Rowes, leder av "det religiøse runde bord" på spørsmål om å lovbestemme søndag som hviledag:" Ja, vi bør ha den lovgivning, og presidenten bør innskjerpe den."

4. Oppstår som et nytt land etter 1798. Etter at det første dyr var gått i fangenskap vers 10. Men dette riket vil, slik vi ser av fortsettelsen på kapitlet, ikke framstå som og utøve en stor verdens-makt før etter at pavens dødsår er legt. 

"Det som fikk sitt dødelige sår legt." vers 12

5. Det vil bruke hele det første dyrs makt....

Første setning i vers 12 som sier at landet bruker hele det første dyrs makt (foran øynene på dette dyr), og gjør slik at alle tilber det første dyr. Her er det snakk om to ting. 

Det vil bruke makt slik det første dyr gjorde. Hvilken makt brukte det første dyr? Her har vi middelalderen som et eksempel på det. Det betyr religionstvang, forfølgelse og påtvungen lydighet mot en falsk lære.

Det er også snakk om tilbedelse. Og gjør slik at.....de tilber det første dyr. Tilbedelse i bibelen er lydighet. Å falle ned å tilbe er å underkaste seg Guds vilje i stedet for menneskers vilje. "Herren din Gud skal du tilbe og ham alene skal du tjene."

Dette dyret forfører altså men-neskene på jorden til å tilbe det første dyr! Dette gjør de med store tegn og under. USA som ble protestantenes bastion og som i sin tid hadde store problemer med å få en katolsk president, snur nå helt rundt. Vender Gud ryggen og leder jordens beboere ut i en restaurering av havdyret ved å ligne det selv og ved å tilbe (lyde) det. Dette hører ennå framtiden til, men opptaktene til dette er vi i dag vitne til. 

Goldstein, en amerikansk jødekristen beskriver det slik: "De fleste New right aktivister er tilsynelatende enten rystende naive eller fullstendig likeglade med de eventuelle resultater av deres anstrengelser for å nedbryte skilleveggen mellom stat og kirke. Eller hva som er ennå verre - de vet hvilke resultater det kan føre til - og det er nettopp hva de ønsker".

6. Det får endog ild til å falle ned på jorden. Det Baals prestene ikke fikk til på Elias’ tid. Slik som oldtidens tegn var på at Gud var med dem, slik vil også dyret framstille det som om at Gud er med dem ved en spesiell manifestasjon av hans kraft. Men ifølge Åpenbaringsboken, er det ikke Gud som står bak. 

6. De ber folk på jorden lage et bilde (på engelsk "Image," en etterligning,) av dyret. En kopi av dyret som fikk sverdhogget. Etterligningen er av dets makt, så vi av vers 12. Tvang og førfølgelse av sanne troende og av jøder blir resultatet. De som er med å utøve denne makt vil være et bilde, en tro kopi av middelalderens katolske forfølgere.

At bildet fikk livsånde, betyr at dette ikke blir døde vedtatte paragrafer, men levende utøvende lover, virksomme i all sin grusomhet. Å kunne tale betyr i bibelen også å ha makt til å gi lover, bestemmelser og påbud. Sammenligningen med Dan. kap. 3, er her slående. Kong Nebukadnesar utstedte en lov som tvang mennesker til å falle ned å tilbe bildet av statuen han hadde reist. Gudebildet "talte" et tydelig språk om påtvungen avgudsdyrkelse. Fall ned å tilbe, vær lydig mot mine befalinger! var ordren. Ellers skal dere dø! Trussel om forfølgelse og drap. Dette var også valget mange sanne troende og jøder hadde under middelalderens forfølgelser. Oppgi din tro og ditt kjetteri, ellers skal du dø. Dette blir den ytterste konsekvens.(vers 15).

7. Og det sier til dem som bor på jorden....

For å be folket på jorden om dette, må det finnes religiøse og politiske allianser av dimensjoner. Det er også hva vi i dag ser opptakten til. 
 
 

8. For å vite hvem som er hvem, blir de bedt om å vise et kjennetegn på sin loyalitet mot dyret i form av et merke. Dersom du ikke har dette merke kan vi lett gjenkjenne, oppdage eller registrere deg. Du får ikke drive handel (kjøp og salg) og til slutt må du velge mellom liv eller død. Merket skal identifisere (gjenkjenne) den som lyder lovene (tilber bildet). Merket blir i hånden eller i pannen. Du kan altså vise din loyalitet gjennom handling eller ord, (forståelse eller aktiv aksept og støtte). Enten du tror på dette eller bare vil handle etter det av rene bekvemmelighetshensyn.

7. Merket inneholder dyrets (det første) navn eller tallet for dets navn. 

Hva er dyrets navn? Dyrets navn er antikrist. "Anti" betyr imot eller i stedet for. En som gir seg ut for å være Jesu stedfortreder på jord, "setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud," 2.Tess. 2:4. Pavens tittel er nettopp Guds Sønns Vikar eller som det heter på latin: "Vicarius filii dei." (Tallet for dets navn skal vi se på i en senere artikkel.) 

Jesu navn er Guds Ord står det i Åp. 19:13. Pavedømmet derimot bygger på sine egne ord og lover.

Ifølge jødisk tallforklaring betyr tallet 6, tallet for det skapte, mennesket ble skapt på den 6.dag. I motsetning til tallet 7 som betyr Guds, Skaperens møte med sine skapninger. (På den syvende dag ville han møte sine skapninger, hellige dem og motta deres tilbedelse).

Merket inneholder altså loyalitet mot antikrist, en tilbedelse av et menneske, som en motsetning til loyalitet mot den sanne Gud, vår Skaper. De fire første bud i loven viser vår kjærlighet, tilbedelse og loyalitet til Skaperen. 

I Daniel kap.3 ble de påbudt å bryte det 1. og 2. bud. I Åpen-baringsboken kap. 13, vil det bli det første og fjerde bud mennesker vil bli beordret til å bryte. Lovene gikk imot Guds bud da og vil gjøre det nå.

At dette skjer like før Jesu gjenkomst kan vi se av Åp. 14, siste del. Jesus tilbakekomst til jorden er nært forestående. Menneskene deles i to leire. De som blir forført av djevelen, dyret og den falske profet og de som tilber Gud. De som tilber Gud (altså de som ikke tar dyrets merke) kjennetegnes ved tålmodighet og de holder fast ved Guds bud, (i motsetning til menneskebud) og de har Jesu tro, Åp. 14:12 og 12:17. Ikke en hvilken som helst tro, men den tro Jesus hadde og som han levde i som et eksempel for oss å etterleve. En levende tro som kjennetegnes ved en virksomhet lik den Jesus og apostlene hadde. Denne troen er en gave og en forutsetning for å oppfylle loven slik han selv gjorde i kjærlighet til Gud og mennesker.

Deres gjerninger følger dem, står det i Åp. 14:13, men de skal også oppleve trengsler (besvær). Noen av dem vil dø i denne perioden, noen vil leve til Jesus kommer i skyene, 1.Tess. 4:16-17. Åpenbaringen 7 gir også et bilde av de menneskene som blir beseglet i endens tid, før plagene og straffedommene kommer over jorden. 

Dommen over Skjøgen.

Åpenbaringen 17 kapittel gir oss ennå et bilde av denne siste krisen på jorden. Her får vi en utdypning av de politiske rollene disse maktene spiller ved siden av det åndelige. Hovedtema i kapitlet er dommen over skjøgen, den katolske frafalne kirke. Se kap. 17:1.

Først i kapitlet får vi igjen en beskrivelse av dyrets fortid som også tidfester de begivenheter kapitlet videre beskriver:

Jordens konger (ledere) har drevet "hor" med henne, vers 2, (akseptert hennes urene lære.)

De er blitt drukne av hennes horelivs vin, vers 2. Åp. 18,3 forklarer også dette. De er altså forført, med god hjelp av jorddyret i kap.13.

Kvinnen er på dette tidspunkt rik på skatter, vers 4, hun er blitt svært uren av sine mange ubibelske og hedenske læresetninger. Hun er drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod (dette er altså etter middelalderens forfølgelse), og hun er nå mor til flere skjøgedøtre. Altså flere frafalne menigheter som følger hennes lære. Som mor, så datter sier Guds Ord. Dette er altså et tidspunkt hvor det finnes mange kirkesamfunn, med romersk-katolske læresetninger. Denne kirkemakten er også blitt mor til stygghetene på jorden. Som er:

Religionsblanding, overtro og en stadig utviklende falsk lære.

Antikrist som skjøgen er et velkjent begrep i Bibelen. En frafallen menighet som engang forlot Guds veier og beilet til avgudene som folket rundt omkring dyrket. Men her sitter kvinnen i øde-marken, samtidig står det i vers 1, at hun troner over mange vann.

Hvordan kan det ha seg? Bibelen for-klarer selv hva vers 1 betyr: Det betyr at hun har en innflytelse som rekker over alle riker på jorden. En religiøs makt. Igjen ser vi hvordan dette passer på den katolske kirke. Dens kardinaler regjerer i alle landområder i verden og rap-porterer årlig til paven. Biskoper og prester har loyalitet først og fremst til paven, deretter til det rike de bor og arbeider i.

At kvinnen sitter i ødemarken beskriver den tilstand hun er i like før dødsåret er legt. Slik den sanne menighet ble drevet i ødemarken i 12 kap., slik ble hun selv drevet i ødemarken i årene etter 1798. Eiendommer og jord ble tatt fra henne og innflytelsen minsket betraktelig. I 1929 skjer det noe bemerkelses-verdig. Mussolini gir henne statsmakten tilbake i den etterhvert reduserte Vatikanstaten. Fulle rettigheter som eget land, hvor hun kan herske fra. Igjen eier hun statsmakt og verdslig makt ved siden av den religiøse. Nå kan hun opprette diplomatiske forbindelser med alle jordens "konger". I "San Francisco Cronicle," kunne vi da det skjedde i 1929, lese følgende overskrift på forsiden av avisen. "Et mangeårig sår er blitt leget!." En verdslig avis kunne ikke finne en bedre måte å beskrive det på, enn å gjenta direkte ord Bibelen selv bruker på denne profetien.

På et stort skarlagensrødt dyr rir hun nå videre..... 

Dette er ikke dyret fra Åp. 13,1. I såfall red hun på seg selv. I Åp. 13 var hun en politisk/religiøs makt (et dyr). Nå er hun en frafallen menighet på vei til å reise seg igjen. Dyret i kap. 13 ligner dessuten en leopard. Leoparden er, som kjent, ikke skarlagensrødt. Skarlagen er en sterk rødfarge og en ildrød drage ville ligne mer på dette dyret.

La oss se på en sammenligning av disse dyrene som ligner hverandre:

Dragen i kap.12: 

- Rød 
- syv hoder (med kroner)
-10 horn

Dyret i 13,1:

-leopard m.m.
-syv hoder (med spottenavn)
-10 horn (med kroner)

Dyret i kap.17 :

-Skarlagenrød
-syv hoder
-10 horn

Daniels bok:

-ikke beskrivelse av dyrets utseende
-10 horn + et lite horn

Statuen i Daniel 2:

-10 tær

Alle disse er egentlig det samme dyret, men i ulike utgaver og tidsperioder. Fra det store romerriket til pave-dømmet og et rike som ikke i lengden holder sammen. Mens dragen i romerrikets skikkelse, hadde ti horn som ennå ikke var kronet, har det i stedet 7 hoder med kroner. (Fra den første kronede keiser til Jerusalems ødeleggelse var det 7 kronede keiserer i Rom. Selv om betydningen for og utryddelsen av Guds folk også skjedde etter denne tid, er Jerusalems ødeleggelse av betydning for profetiene om dette dyr, bl.a. i Daniels bok. I løpet av denne tiden ble jødenes skjebne beseglet. 

I løpet av denne tiden ble Frelseren født og døde, tempeltjenesten opphørte og Nero forfulgte de kristne.

Disse kronene er borte på de neste to dyrene. I kap.13 er det ikke pavene som har kroner men de ti riker i Europa, de som hjalp og støttet romerkirken til sin makt (med unntak av tre som blir ydmyket, se Dan.7,24) På dyret i kap.17, har verken hodene eller hornene kroner.
 

Hva symboliserer så hoder og horn og kroner?

Hoder:

Ledere/konger av et rike.Åp.17,10, Jes.7:8 Hovedsteder i et rike.Jes. 7:8-9, Jes. 9:15 Fjell. Åp.17,9

Horn:

Folkeslag inne i et rike. Dan. 8:3 
Hærførere, konger Dan. 8:5 og 7:6, Åp.17,12

Kroner:

Kronede herskere


"Jordens konger har drevet hor med henne," (akseptert hennes urene lære.) Den svenske kirken skal slutte å fordømme den katolske kirkes lære. Det er innholdet i et dokument som kirkemøtet stiller seg bak. Detter er ifølge teksten til dette bildet som er hentet fra en svensk avis.

De syv hodene er for det første 7 fjell som kvinnen sitter på. Dette passer også med at det er hovedstader (hodesteder.) Roma er bygget på 7 fjell og har vært hovedstaden for dette dyret i alle dets variasjoner. 

Men syv hoder kan også være syv ledere. Kap. 17 sier at dette dyret har syv hoder også fordi det er syv konger/ledere.

En teori noen har om dette, og som vi vil nevne, går ut på at dersom kap. 17, som vi har sett, peker til en tid da dødssåret er legt, må disse syv lederne være etter denne tid. Og dersom vi regner med at dødssåret ble legt i 1929, skulle det komme syv paver påfølgende etter hverandre. Den siste paven ville være den åttende, selve dyret selv, men ville også være den syvende, eller en av de syv (eller står bak alle syv). I dag har vi den sjette paven etter 1929. Blir den syvende den siste?

Alle undrer seg når dyret dukker opp, alle unntatt de som har sitt navn i Livets bok, står det. Det er et stykke vei å gå fra et sår er leget til man når den maktens tinde og innflytelse man engang hadde. For pavemakten skulle fem paver falle først, og den sjette ville være den store forførende pave. I følge denne teorien eller tolkningen, vil i så fall ordene i Jes. 23 bli oppfylt: "Gå omkring du glemte skjøge, spill vise på vise så folk kan komme deg i hu." Lønnen for dette vil skjøgen motta etter sytti år. Nåværende pave er uten tvil den som har spilt størst rolle i å få pavemakten på den anerkjente makt-tinden igjen.

Malachi Martin skriver i sin bok "The key of his blood, "at to hundre års uvirksomhet ble påtvunget pavemakten av de største verdslige makter på jorden." Han gir den nåværende paven æren for at paven igjen er virksom og at han har kastet pavemakten inn på den politiske arena på en måte som man ikke har sett siden middelalderen. Allerede i 1980 skrev "Atlantic" at Johannes Paul "uten tvil har brakt Vatikanet tilbake på den internasjonale scene." Johannes Paul er også blitt kalt den reisende pave. I utallige land har han besøkt og blitt hyllet. Sist av både kristne og muslimer i Beirut.

Med den nåværende pavens hjelp, er også kommunismen omtrent borte, og det er banet vei for den eneste gjenværende supermakt, USA. Dyret som skal lage et bilde av skjøgen og restaurere dens religiøse betydning i hele verden.

Teksten i Jesaja gir skjøgen 70 år. 

Alle profetier er gitt oss for at vi ved å kjenne profetienes innhold kan kjenne det igjen når det skjer. Derfor er alle fremtidstolkninger vanskelige å tilke lang tid i forveien. men om denne tolkning vi nå har sett på er riktig vil det komme en pave til som vil være en kort stund. Dette kan bli selve dyret, djevelen selv, draken, som blir den siste antikrist på denne jord. 

Men som på samme måte som pavene før han, gir han seg ut for å være Kristus på jord. Hans tilstedeværelse vil være kulminasjonen av for-førelsens kunst, og alle vil bli bedratt som ikke har sitt navn skrevet i livets bok.

Han vil forføre kongene på jorden og sammen med de ti riker (folkeslag, inklusiv USA,) vil han gjøre ende på den katolske menighet og stille opp sin egen. Han har steget opp av avgrunnen for å bære skjøgen ut av ødemarken og til å sitte over vannene. Han bruker skjøgen til å utføre sine tjenester for å berede verden for sitt komme og for å lede mange til fortapelse.

Noen teorier går også ut på at de 7 hoder er syv riker. Altså de tidligere tolkede dyr; Babylon, Persia, Grekenland, Romeriket, Pave-dømmet, Frankrike og Ateismen som utviklet seg til kommunismen Åp.11. og Anglosaxerne med USA som den sentrale makt i endetiden. At fem er falt skulle da indikere at tiden er etter 1798, hvilket også stemmer med de foregående vers med beskrivelse av skjøgen som mor til andre skjøger og at hun er mettet med de helliges blod og er full av vranglære etc. Uttrykket "èn er nå," representerer da den lange tidsperioden hvor ateisme/kom-munisme/sosialisme har vært den bærende ideologi i store deler av verden, etter at de fratok paven den verdslige makten. USA seiler da opp som en makt som skal vare kun en kort tid. Den åttende som er en av de syv, er da tolket som pavedømmet, som skal reise seg på nytt og få makt ved hjelp av dyr nr. 7. Den åttende hodet er da det samme som hode nummer 5.

Nå er ikke hoder tidligere symbolisert med riker i Bibelen, men kun med ledere eller hovedsteder. Likevel kan denne teori også være interessant, fordi den bare bekrefter de tidligere profetiene i andre kapitler av Åpenbaringsboken.

La oss så se på resten av kap.17, i lys av disse to tolkningene.

Ti horn indikerer ti konger i vers 12-17. Igjen ser vi bildet fra Daniel kap. 2 om de ti riker (tær) som skal ha stor innflytelse i verden helt til Jesus kommer igjen. De 10 folkeslag som splittet det romerske rike, har fått innflytelse over hele jordkloden, både som kolonivelde og i ideologisk innflytelse. Ikke ett land i verden er upåvirket av disse europeiske riker. (Husk at f. eks. Australia, USA, Canada, Asia og Afrika, alle ble koloniserte av de folkeslag i Europa som var blant de opprinnelige rikene som oppsto da romerriket ble delt.) 

Vi vil se dyret samle seg sammen med disse rikene (de får en felles ideologi ved at de får èn tanke og avgir makt og kraft til dyret). Sammen kaster de skjøgen av. Og hennes endelikt vil etter Guds plan, disse grupper ta seg av. 

Den falske profet (med røtter og opprinnelse i USA,) har ledet folk gjennom karismatikk til å akseptere Roms vranglære og tvinge igjennom religiøse lover som bryter med Guds prinsipper og Guds lov. Ved hjelp av Satan selv, som en lysets engel og falsk Kristus, vil dette bli ennå værre for Guds sanne etterfølgere enn middelalderen var.

De vil føre krig mot Lammet (gjennom Hans barn), men Lammet skal seire over dem. Med de skal også sørge for Babylon skjøgens fall, slik oldtidens Babylon en gang falt.

La oss avslutte med det 17 kapittels siste definisjon på skjøgen:

"Og kvinnen som du så, er den store by som har kongedømme over kongene på jorden." 

Jesuitten Malachi Martin skriver; "Når alt kommer til alt, gjør Johannes Paul II som Kristi stedfortreder krav på å være den øverste dommer over både landene og folkene."

EHB.opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 18 . 2. kvartal 1997
http://welcome.to/MensViVenter