1000 år

med kristendom
Norge?
Midt i dyrets rike ser vi sannheten bevart.


 Da Olav Tryggvason steg i land på Moster i år 995, besto Europa av en rekke land som var oppstått som et resultat av folkevandringene på 500-tallet.

I Bibelen er denne omveltningen beskrevet som profetier i Daniel 7-8 og Åpenbaringsboken kap.13 og 17.

Fra å ha en stormakt, nemlig Romerriket, som forfulgte Guds folk og den sanne lære, ville "dyret" få 10 riker med samme ideologi til å hjelpe seg. Dyret med de 10 hoder hentet igjen sin hjelp fra Satan. Disse ti stammer, med hver sine konger, veltet i tur og orden hele Romerriket. Senere befestet syv av dem seg i sentrale landområder i Europa, og ble til god hjelp for det lille horn i Dan. 7, som ville være den sentrale i forfølgelsene av Guds sanne folk som tok vare på hans lære. (Legg merke til at, alle de ti rikene ville spille en rolle helt frem mot endetiden, symbolisert med tærne i Dan.kap.2. Selv om grensene er annerledes i dag, er rikene/folkegruppene ennå tilstede og de vil spille en avgjørende rolle sammen med dyret, se Åp.kap.17.).
 
  

For å befeste sin stilling, måtte det lille horn ydmyke tre av de ti kongene. Vi vet fra historien, at de tre som ble tvunget i kne, var Øst-goterne, Vandalene og Herulene. Hva de to første angår, vet vi at de var i opposisjon til datidens definerte
kristentro den romersk katolske. Dette gjaldt høyst sannsynlig også Herulene da deres leder Rhodolf i lang tid bodde hos den øst-gotiske (OM GOTERNE SE EGEN SIDE ARTIKKEL) keiser Theodorik i Nord Italia. De var arianister, hvilket ikkevar akseptert av den romerske kirke. (Dette gjaldt også flere av de andre rikene, men de konverterte etterhvert til katolisismen).

Hva som skjedde videre med disse tre rikene, sier historien lite om. Men trolig bodde mange andre av disse folkeslagene videre i de landområdene de opprinnelig kom fra (bl.a.Skandinavia). Om Herulene sier historien, at noen slo seg ned i Jugoslavia, men at de fleste dro hjem til landet de kom fra; " ved den ytterste ocean hvor det er kaldest. "(Norge?) De ble tatt vel imot i Gøtaland, hvor de dro over fra den jydske kyst. Dette skjedde på 400- tallet. Bibelen var alt på dette tidspunkt oversatt til Gotisk, som var deres språk. I teorien kunne noen av dem ha tatt budskap og bibel med seg til Norge-Sverige allerede den gang.

De gjenværende 7 riker og det lille horn kunne nå gjennomføre en systematisk religionsforfølgelse. Landene er katolske, hierarkiske med paven på toppen. De anerkjenner ikke Kristus kommet i kjød (se striden mellom arianisme og katolsk kristendom.).


Romerrike var bena av jern, 
deretter kom føttene med ti tær

 
 

 De tar opp i seg hedensk avgudsdyrkelse og fra fallet beskrevet i Åp.kap.2-3 er i full blomst. Det lille horn blir nå i seg selv et dyr, som fortsetter der det tidligere Romerriket slapp i maktposisjon og forfølgelse av de virkelige kristne og nå også jødene.

Men midt i dyrets rike ser vi sannheten bevart.

Ifølge Åpenbaringsboken kap. 13 ville den sanne menighet, for en periode, etterhvert flytte ut i "ødemarken" for å ta vare på den sanne lære. Hvor var de sanntroende denne tiden som også er tiden da Norge ble "kristnet" ved at kongene offisielt innførte troen på Kvite-Krist?
Dette Europa møtte Vikingene, da de på nytt beveget seg sør og vestover. En menighet, som flere steder nærmest var gått i hi, men med isolerte læresteder her og der. En romerkirke med voksende makt og myndighet, som ønsket å legge alle land under seg og få dem til å betale kirkeskatt til romerkirken og anerkjenne paven som opphøyd over land og konger.

Men la oss se nærmere på denne utviklingen, ved en relativt kort beskrivelse fra hvert århundre:
 

Under og etter romerrikets fall og oppkomsten av de ti riker:

300-tallet:

-Jøder og "kjettere" forfølges av keiser Theodosius. Det blir forbudt å holde møter på privat eiendom, samt å velge egne ledere for menigheten osv.

-Amrosius er biskop i Milano, og holdt den 7. dag som sabbat, men når han var i Rom holdt han søndag. Derav stammer uttrykket "når du er i Rom, gjør det romerne gjør".

-Vulfila oversetter Bibelen til Gotisk (datidens norsk). Han var arianer, en kjetter i den voksende katolske kirke. (Om Vulfilabibelen, se midtsidene).

-Abessisk kristendom i Egypt-Etiopia. De hadde blant annet gifte prester etter bibelens mønster, og hellig holdt den 7.dags sabbat.

- I Armenia tar de også vare på sannheten, slik de fikk den overlevert. Alle holdt bl.a. sabbat. Disse drev en utstrakt misjonsvirksomhet bl.a. til India. I India holdt de kristne sabbat helt til portugisiske inkvisitadorer i det 1600 århundre ankom Goa.

-Kirkemøtet i Laodikea lovfester solens ærverdige dag som helligdag.Den keltiske kirke holdt fast på sannheten og
holt den syvende dag.

400-tallet:

-Nestorius, erkebiskop i Konstantinopel, blir utelukket av kirken i 430. Han ble fordømt og forvist til Antiokia, og dro senere til Egypt. Hans etterfølgere dukker senere opp i Syria og flere rømte etterhvert til Persia. De hadde gifte prester og holdt den 7.dags sabbat. De hadde ikke skriftemål og ingen bilder i kirkene. De drev omfattende misjons virksomhet, så langt som til Japan og Kina. Først på 1700 tallet, kom jesuitter for å legge alle der inn under den katolske kirke. En av deres ugjerninger, var å ødelegge de historiske kristne bevegelsene.
-Innen 425 var burgunderne og vandalene kristnet av den arianske kirke
-Innen 475 var alle østgoterne kristnet.
 

500-tallet:

-Blant lombarderne og goterne i sentral og nord-Europa, er det mange som helligholder lørdag som sabbat (Strongs). Spor av sabbatsholdere er funnet i tiden til Pavene Gregor I og Gregor II og på 1700-tallet i Lombardy (nord-Italia;).

-i år 580 blir vestgoterne erklært katolske.

-I år 597 skjer det samme med sakserne.

-Men den keltiske kirke holder stand. Etter det de gamle historikerne forteller, fikk kelterne kristendommen fra Josef av Arimatea ikke mange år etter Jesu død. (Gikk de først til de tapte av Israels stammer?) Den keltiske kirke bygger misjonsskole i Anagrey, Frankrike. Senere grunnla de flere skoler i Frankrike og Italia. De holdt fast på sannheten og holdt bibelens sabbat.
 

600-tallet:

- I år 615 dør Columbanos i Italia, en av de største keltiske misjonærene. Den romerske kirke forfulgte han da han var i live - og gjorde han til helgen etter hans død.*
* Det var vanlig at den katolske kirke proklamerte helgener for å vinne folks hengivenhet og støtte.

-Åpen konflikt mellom den irsk keltiske kirke og de katolske saxere (med paven som pådriver).

-Den irsk-keltiske kirke hevder å ha tatt vare på det kristne buskapet i flere århundre!

-I Dinoth i Wales har den Walisiske sabbatskirken klart å holde stand mot den katolske kirkes for søk på å ødelegge den helt.
-Gallus, en keltisk misjonær, grunnlegger en kirke og misjons skole i Sveits. Senere tatt over av Benediktermunker.

- Flere lombarder går nå over fra sin egen tro til katolisisme.
 

700-tallet:

-De første kristne man kjenner til i Norge er fra denne tiden. Hvor tidlig de første kristne kom til landet vårt, er umulig å si, da de tydeligvis dyrket sin tro midt i all hedenskapet og var ikke de som skrev historie. Gravfunn fra Rogaland tyder på at det var kristne der i første halvdel av 700-tallet. Dette tyder på at de fikk sin kristendom fra Irland allerede da.
 

800-tallet:

-I den Muscovite russiske kirke blir sabbaten helligholdt.

- Norge får mange av sine misjonærer fra Irland. Disse misjonerte i ca. 100 år før Olav Trygvason steg i land i Moster. Norge er det eneste land på det europeiske fastland, som har keltiske korssteiner.(se bildet). Dette viser tydelig hvor misjonærene kom fra.

-I Kaupang og rundt Viken i Norge, er det tegn som tyder på at det bodde kristne der på 800-tallet.
 

900-tallet:

-I en runeskrift fra Kuli i Smøla heter det at kristendommen hadde vært der i 12 vintre. De skal visstnok være inskripsjoner fra 960-tallet. Trolig før.

- i år 920 rapporteres det mange kristne "normenn" (el.gotere) i Kiev i en kristen kirke der som også holdt sabbat.
- Danmark anerkjenner pavens overhøyet i 965.
- Den svensk-ættede storfyrsten Viadimir i Kiev lar seg døpe med sitt folk rundt 998.
- I Bulgaria blir sabbaten fortsatt holdt.
- I 992 var Olav Trygvason i Wales, var det de som gjorde han kjent med den kristne tro og ledet han vi dere?
- 993 Olav Trygvason blir døpt av en Irsk/skotsk keltisk eneboer på Scillyøyene og ble hos han nokså lenge og lærte den kristne tro. Han fikk også med seg prester og andre lærde menn derfra. Han ble under sitt England opphold også gift med Gyda, kongsdatter fra Irland og bror til stedets konge, som også viste at han var tilhenger av den keltiske tro. At kong Olav ble konfirmert senere er ikke med i noen norrønsk beretning, men finnes kun i katolske kilder.

-Kong Olav T. er ikke populær i den katolske kirke. Den katolske skribent Adam von Bremen skriver at han; "drev med trolldomskunst og hadde sortekunstnere hos seg som tjenere".
-Håkon den gode fikk også sitt pass påskrevet av samme katolske skribent. Han blir her kalt Håkon den onde og den grusomme.
-Sølibat blant prester blir påbudt i England. Dersom noen prester er gifte, må de velge mellom avskjedigelse eller å skilles fra sin kone (kong Edwards kirkelov år 950)

1000-tallet:

-Kong Olav drar på ferd for å kristne Norge og fikk lest opp "kristenloven" på tinget. Men historien beretter at i sjøbygdene var folk døpt nesten over alt. Jarlene som styrte hadde latt det være opptil hver enkelt om de ville følge kristendommen. Men vi kan likevel tenke oss at det har vært familefeider om et så viktig emne, hvis da ikke kristen dommen var kommet for lenge si den.

-1030 Olav den hellige drept på Stiklestad. Dette var en sammensvergelse mellom danskekongen (katolikk) og de hedenske jarlene i Trøndelag. Da de nå kom inn under katolsk herredømme, angret de fort da de ikke fikk den friheten de hadde trodd. At Olav den Hellige ikke var katolikk har Dr.Theol. Martha Steinsvik gitt en grundig redgjørelse for. Bl.a. nevner hun; at han hadde keltiske biskopper og prester med seg fra England (gifte!). Han førte ikke kirken i Norge under den katolske erkebispestolen i Bremen. Han var i strid med den katolske danskekongen.

-Bror til Olav den hellige var tilstede på Stiklestad bare 15 år gammel. Etter slaget der katolikkene og de hedenske trønderne drepte hans bror, dro han til Hellas og meldte seg inn i hæren der, hvor han også senere ble høvding. Han invaderte flere land bl.a. Sicilia, hvor han brente og rev ned et utall av byer og klostre og tok livet av katolske prester og munker. Opplevelsene fra Stiklestad har ikke gjort han vennlig stemt mot katolikkene.

Etter å ha vært i Israel og hjulpet med å befri Sidon fra hedninger, dro han hjem til Norge og ble konge der. Han grunnla bl.a. Oslo og ble da kong Magnus døde, enekonge i Norge. Han bygde flere kirker enn de fleste konger i norsk historie. Hans forhold til den katolske kirke ble ikke bedre senere. Det kan man lese i historien om den katolske kirke i Bremen. Biskopen der klaget sin nød over kong Harald (Hardråde), som ikke ville åpne sitt land for katolsk innflytelse. Han blir også irettesatt, for at han ikke lar sine prester vies av katolske erkebiskoper og han er satt under kirketukt, får vi vite i et brev fra Pave Mexander.
1045-Brudd mellom den romerske kirke og den greske. Sabbats spørsmålet var også et stridstema her.
-både irske, greske og norske kirker har gifte prester!

-Den katolske erkebiskopen for søker å få overherredømme over hele den irske geistlighet, men lykkes ikke. Han klager over at de ikke er blitt bekledt med sitt embete av paven i Rom og derfor ikke kan betegne seg som biskoper i kirken.
 

1100-tallet:

-Sabbatsholdere i Wales blir forfulgt av den første romerske biskop som kom og slo seg ned i St. Davids. Dette førte etter hvert til at flere sabbatsholdere rømte til avsidesliggende gjemmesteder i Walisiske fjell.

-Dronning Margaret forsøker å innføre søndagshelligholdelse blant skottene. Skottene derimot, fulgte den tradisjon, som vi finner restene av i de tidligste kirkene i Irland, hvor de hevdet lørdag som sabbat og som de hvilte på fra alt sitt arbeid (W.F.Skene:Celtic Scotland).

-I Lombardy (Nord-Italia) er det på denne tiden flere sabbatsholdere.

-Sabbatsholdende Valdenesere driver utstrakt misjonsvirksomhet i det katolske Europa.

-Omkring 1112 blev Vilhelm den gamle innsatt som biskop på Orkenøyene, mulig av den norske konge. Vilhelm holdt seg som biskop der, til tross for at erkebiskopen av York, på samme tid hadde innviet en engelskmann Ralf (Radull) Novell til biskop der, og denne innvielsen var blitt støttet av selve paven. Ralf kom aldri til Orkenøyene, men ble i England.

-år 1151 legger den keltiske kirke seg inn under Rom og oppgir sin selvstendige tro. Sannhetstroende kristne må nå videreføre sin tro alene. Det gjorde sterkt inntrykk, ikke minst på Island, at den irske erkebiskop Malachias hadde "bøyd kne for Baal."

-1152 kommer Kardinal Nicolaus med bud fra paven til "Normennenes ville stamme", nå gjaldt det å få dem med på korstog! Kongene i Norge og folk flest samlet seg nå om kardinal og pave og lot seg engasjere i det som ble pavemaktens store forførelse i middelalderen. Nå får endelig den romersk katolske kirke lov til å innvie en norsk erkebiskop. Han oppfordrer også om å gi penger til Roma og de hellige steder.

- På 1100-tallet ser vi resultatet av en etter hvert sentralstyrt kirke. Det er kamp mot legfolks eiendomsfor hold til kirken. Olav den Hellige og andre konger reiste mange kirker, men det samme gjorde også høvdinger og bønder. På 1000-tallet eksisterte det et betydelig antall kirker reist på privat grunn. Nå ble dette forbudt, det samme ble også innset telse av egne prester. De skulle nå oppnevnes fra toppen. Denne hierarkiske modell holdt seg helt til 1800- tallet i Norge!

-Klostrene får innpass i landet vårt. Det samme gjelder katolsk messe og Maria med barnet-bilder.

-Kong Sverre blir lyst i bann, siden han modig valgte å "tale Roma midt imot".
 

1200-tallet:

-Albigenserne i Frankrike og valdenseme i Sveits, Frankrike og Nord- Italia som har bevart sannheten bl.a. om sabbaten, blir nå forfulgt av den katolske kirke for sin tro. De søker tilflukt i fjellene (pyrenéene og alpené). Albigenserne blir massakrert i 1244 ved Montsegur.

-Flere albigensere flykter til Bøhmen, som er et friområde hva direkte katolsk herredømme angår.
- Inkvisisjonen blir opprettet.
-l år 1229 utsteder pave Gregor følgende forordning:" Vi forbyder legfolk å ha eksemplarer av det gamle eller det nye testamentet... Vi forbyr dem meget strengt å ha nevnte bøker på deres morsmål." " Lederne skal alle steder oppsøke disse kjettere i hjemmene, i huler og i skogen; endog de underjordiske tilhold steder skal tilintetgjøres fullstendig.

-Kirken i Wales holder fortsatt sine møter i det skjulte.

-Snorre skriver de norske kongesagaer.
 

1300-tallet:

-John Wyclif oversetter Bibelen i England, med fare for sitt eget liv.

-Norge er nå helt under den romersk katolske kirke. Ved å selge sjelemesser, kirkebøter og almisser, stjeler kirken mer og mer av det norske folks jordeiendommer. Denne katolske dominans finnes nå i Norge helt til år 1536. Ludvig Holberg sier om den siste katolske biskop i Bergen (1523-1533); "Han skrapte mer jordegods sammen enn 10 andre bisper før ham. Så snart en bonde hadde begått den minste forseelse, ble han ikke straffet med penge, men på jordegods. Det er beviselig at han alene uti Sogns-Fogderi, skrapte sammen 37 jordeiendommer, foruten det han samlet på Voss og i andre fogderier."
 

1400-tallet:

- I kirkemøter i Norge forbys folk å holde sabbat.

- Valdensere som fremdeles er forfulgt av pavekirken, driver likevel en omfattende misjonsvirksomhet. Deres tro var basert på å følge Jesus og holde hans bud (fra History of the Inquisition of the middle ages HCLes Vol 1)

-1425-Johan Huss brent på bålet.

- Fremdeles finner vi sabbats holdere i Russland, selv om kirken offentlig ble ortodox på 900-tallet. Senere rømte disse russiske Subotnik (sabbatsholdere) til Krimhalvøya og Kaukasus.

-I 1453 inntar muslimer Konstantinopel.

1500-tallet:

-Erasmus forteller at så sent som på 1500-tallet, holdt bohemerne (tsjekkerne) sabbat. De ble til og med kalt sabbatarians. Luther hadde senere et kraftig utfall mot disse, på samme måte som han hadde mot jødene.

- I 1525 blir Tyndale brent på bålet, etter å ha fullført oversettelsen av hele Bibelen (King James utgaven).

1562; biskop Rheggio (kat.) forkynner at nye protestanter ikke kan forsvare helligholdelse av søndag, hvis de ikke ser på den katolske kirke som en autoritet. Det var pavens makt som forandret bibelens hvile og lojalitetsdag fra lørdag, den 7.dags sabbat, til den hedenske soldagen, søndag.
 

1600-tallet:

- Den abbysiske kirke i Etiopia blir "oppdaget" av den katolske kirke. De kristne der blir tvunget til å om døpe seg og alle prester måtte ordineres av den katolske kirke. Til slutt ble jesuittene utvist av Etiopia i 1633.

-valdenserne i Sveits massakrert i April 1655 ved Mt. Costelluzzo.

- I 1620 ankommer de første for fulgte kristne USA

- 1664 blir den første sabbatskirke grunnlagt i Newport Rhode Island av Stephen Mumford.

1700-tallet
-Fra fjellene i Sveits og Syd-Tyskland kom gjendøpeme (Amishfolket) seg til USA.
- Walisiske baptister (non conformists) holder fortsatt stand. Dåpen var ved neddykkelse, noen hadde mistet sabbaten etter århundre med forfølgelse, men endel holdt fast ved den 7.dag som sabbat. 7 dags-Baptister og andre Baptister kom ut av "ødemarken"(Åp.13) og reiste til USA. De blir også kraften bak de store metodistvekkelsene på 1800-tallet.

-Dr. Peter Chamberlam, kongedømmets egen lege i England/Skott land, ble endel av den gryende puritanske syvendedagsbevegelsen i dette århundre. På hans gravstein står bl.a.at "Han var en kristen som holdt Guds bud og hadde Jesu tro, Sabbaten holdt han i 32 år."

- Fremdeles er det sabbatsholdere i kirken i Syria.

- Bethlehem i Pennsylvania, USA, blir grunnlagt av Ludwig von Zinsendorff fra Herrnhut i der gamle Saxland. Han og hans gruppe holdt den 7.dags sabbat.
 

1800-tallet:

-Vekkelsesbølger over hele Europa og USA.

-Hans Nielsen Hauge i Norge (se art. i forrige nr. av MVV)

-Barnepredikanter i Sverige (se midtsidene;)

-I USA starter vekkelser med stor forventning om at Jesus snart kom mer igjen.

- I 1845 får endelig andre kristne trossamfunn lov til å organisere seg som frie menigheter. Offentlig religionsutøvelse utenom statskirken blir tillatt, men hemmelige og lukkede religiøse sammenkomster er fortsatt forbudt. Det blir også nå lov til å velge om man vil stå i utenfor et hvert trossamfunn.

-I1860 blir syvendedagsmenigheten grunnlagt i USA. Sannheten om Guds bud og det opprinnelige bibelske evige evangeliet blir forstått av mange. Gud gir lys over ende tidsprofetiene. Misjonærer blir sendt rundt til hele verden med de gjenoppdagede sannhetene. Men mange steder møter misjonærene mennesker som i sitt egen hus har holdt last ved Guds Ord og bud eller ved selvstudium og bønn selv har fått lys fra Den Hellige Ånd.*

* Min far (Elins) forteller at hans kamerats bestemor hadde en lærerinne som fortalte sine skolebarn om Guds sanne hviledag (1870-årene).Mange beretninger i Norge forteller om kristne som oppdaget slike sannheter i Guds ord, men trodde de var de eneste som hadde fått se dette. Andre kunne så fortelle dem at det fantes flere kristne som holdt sabbat og som samlet seg hver 7.dag for å studere Guds Ord og be sammen.

- I USA ankommer etterhvert også den katolske kirke som nå forsøker å gjenerobre sine maktposisjoner. Abraham Lincoln blir myrdet av Jesuitter (Katolisismen avslørt, av Dr.Theol.Ch.Chiniquy).
 
 

Hvor er og var Guds folk? Kan vi skimte deres ånd, misjonsiver og trofasthet mot Gud i forfølgelsens tider? Det var da ulven i fåreklær kom inn at problemene virkelig begynte for de som ønsket å følge Gud og hans Ord. Antikrist (i stedet for Krist, Kristi stedfortreder eller vikar), skulle komme inn i menighetene ikke lenge etter Paulus'død. Men forteller ikke historien oss, at land ble kristnet når konger og keisere antok kristendommen?

Keltisk kors.
I dag ville vel neppe noen si at Norge er blitt katolsk hvis kongen eller statsministeren ble katolikk. Ei heller blir et afrikansk eller asiatisk land kristnet, ved at lederen der skulle bli det. Heller ikke var det noen virkelige kristne noe sted, om det var ved tvang de måtte anta troen. Men derimot skapes muligheter for påvirkning/ikke påvirkning av folket forøvrig. Rikene lager lover og kan derved utelukke eller bygge på kristne prinsipper. Øst- Europeiske land i dag er ett eksempel på det. Derfor skal vi be for landets ledelse. Tyndale ba for kong James, resultatet ble at Tyndales bibeloversettelse til slutt ble trykket i England like etter at han selv ble brent på bålet.
En annen viktig faktor, er det forbilde som store menn har hatt på befolkningen. Slik som kjendiser generelt har på vår befolkning i dag.

Historikere var også farget av den religiøse tid de levde i. Ofte må vi resonnere oss frem gjennom flere kilder for å forstå den religiøse tankegangen.

Kun Gud vet hvem som var de oppriktige kristne i historiens gang. Men Bibelen kan fortelle oss om hva som er målesnoren, og historien kan fortelle oss glimt av mennesker som måtte lide for sin tro, men likevel spredte lyset videre til oss. Romer kirken sto aldri for bevarelsen av den sanne tro og lære. Tvert imot. Der for hverken var eller er den moder kirken. De første apostler og deres lære representerte moderkirken. Ikke noe kirkesamfunn har fjernet seg mer fra den, enn den katolske Babylon kirken. Romerkirken er kun mor til skjøgene som følger hennes lære og ikke Guds Ord. Snart kommer Jesus igjen for å identifisere sine etterfølgere, da gjelder det å kjenne Hans røst, for det gjør Hans får og lam.

De holder seg til Guds bud og har Jesu tro. Det Jesus selv sto for er urkirken. De som følger hans lære er det vi må fokusere på, når vi skal lete etter de kristne i den maktkampen vi feilaktig kaller for kirkehistorien.

 

GOTERNE, hvem var de?

Det navn de kalte seg selv med var Gopjo  GOTERFOLK. Go = Gud på oldnordisk . Navnet betyr da Guds folk. Deres rike ble kalt Golande og omfattet i oldtiden Saksland, Danmark, Svithjod (Sverige) Norge og noen deler av England. Alle snakket Norrønsk. Et svært interessant studie er gjort av Ingjald Bolstad på Voss. Han har sammen lignet Gotisk fra Vulfilas bibeloversettelse fra år 340 med det gamle vossamålet hans bestefar snakket. De store likhetene kan ikke være tilfeldig. De gamle vossinger har heller ikke noe problem med å forstå færøysk og islandsk.

At Goterne kom fra Skandinavia kan deres egen historiker Jordanes bekrefte. I gammel islandsk saga fortelles det også at før de kom til Skandinavia, kom de fra Goternes rike i Syd-Russland (Gotheimar). Snorre forteller at Odin kom fra området bortenfor elva Don, (ved Kaukasus) herfra hadde han med seg bl.a.12 Hofgoter. Odin dro herfra på den tiden romerhøvdingene herjet i området. Odin hadde bl.a. store ei endommer i Tyrkland. Da romer høvdingene herjet i dette området, bodde dét et folk her som av  grekerne ble kalt skytere av forskjellig slag og getere (gotere) og dessuten azerfolket i Azerbadsjan. 

Kristen Døssland har også en rik dokumentasjon i sin bok " Norrøna Folket i opphav og vandring", som forteller om dette folkets mulige opprinnelse gjennom studie av navn og  språk. Folket har særlig etterlatt seg navn hvor Él (Elohim) og Lo (Lo-ammi = ikke mitt folk) og Ve (Jahve) er sentrale. I goterfolkets landområder, finner vi også navn som Elevioejer,. Daner, Æser (Åser), hvor vi kan gjenkjenne noen  navn på Israels 12 sønner. Mange briter mener forøvrig at ordet britani stammer fra det hebraiske berit som betyr pakt og ani som betyr mann. I 4.Esra (skrevet på hebraisk før år 100 e.Kr.) beskrives de ti stammer på vandring nordover etter Assyrias fall, og deretter folkegruppens senere vandringer. Kanskje er etterkommerne av Israels ti stammer nærmere enn vi tror. Siden dette er blitt et aktuelt tema, vil vi komme tilbake og drøfte dette emne i våre spalter og da ta med alle fakta og muligheter som er tilgjengelig i dag. 

Kilder:
Dansk leksikon side 850
Fommanna sågor xi 412
Bolstad: Tid til undring.
Døssland: Norrønafolket i opphav og vandring
 

«Mine sabbater skal dere holde, for det er et tegn mellom meg og dere fra slekt til slekt, for at dere skal vite at jeg er Herren som helliger dere.» 2.Mos. 31,13

«Men også de andre skal bli inn podet, hvis de ikke holder fast ved sin vantro. For Gud er mektig til å pode dem inn igjen.» Rom. 11,23

«Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.» Matt. 5,18 
 opp topp