Mange oppriktige kristne er fortvilet fordi de stadig synder, og de lengter inderlig etter å vinne seier. Noen kan ikke overvinne sin hissighet eller utålmodighet, andre er følsomme og blir altfor lett såret. Noen er stolte og verdslige, andre er lettsindige og overflatiske. Alt dette er tegn på den falne natur, og det kan bare oppnås seier og frelse ved å gjøre det av med denne natur. Gud har ikke gitt oss en annen metode, men han gjør sin metode klar: "Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til Hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden," Rom.6,3.4.
...For en tid siden hørte jeg om en ung mann som på arbeidsplassen stadig kom i forbindelse med noen ugudelige mennesker. I hans natur fantes det elementer som gjorde at han følte seg fristet til å følge disse menneskers eksempel. han hevdet selv at han var kristen, og han forsøkte virkelig av all sin makt å stå fristelsene imot, men han var ofte på nippet til å gi etter for dem. Så lærte han hva Bibelen sier om at kjødet skulle korsfestes, noe som er ensbetydende med at synden korsfestes. Ved Guds nåde forsto han denne lære og var i stand til å korsfeste, drepe sitt gamle menneske, og da han neste gang ble utsatt for de samme fristelser, holdt han seg til Guds løfter og oppdaget til sin store glede at det hadde skjedd en vidunderlig forandring med ham. Fylt av takknemlighet og ærefrykt sa han til en av sine venner:
"Det var som om hele den del av min natur var død". Det er dette Gud lover å gjøre for dem som følger hans plan.
Evangeliets sendebud,nr.1 1965
*
 
SØLVBIBELEN,
Vulfilas gotiske bibel er igjen kommet til rette!
5.april i år ble den stjålet fra Uppsala' s universitetsbibliotek. Tyveriet vakte internasjonal oppmerksomhet og politiet lovde 100.000 i belønning for opplysninger som kunne føre til at de fant den igjen. Etter et anonymt tips ble den funnet i en oppbevaringsboks i Stockholm. Denne bibelen blir av mange forskere kalt - et av verdens fremste hånskriftsklenodier. Den er et stykke levende bibel historie - en av våre eldste bibel kilder. Over hele verden finnes det forskjellige samlinger av håndskrifter av Bibelen. Våre eldste håndskrifter er faktisk ikke på Bibelens orginalspråk, gresk og hebraisk, men svært tidlige oversettelser til etiopisk, armensk, georgisk og gotisk. Biskop Vulfila, som også blir kalt vestgoternes apostel, virket ved midten av 300-tallet. Wulfilas oversettelse til gotisk er skrevet i en blanding av greske tegn og gotiske runer.
Denne utgaven av Vulfila' 5 bibel, regnes å være fra 500-tallet, da det gotiske herrevelde var på sitt største, kanskje var den laget til keiseren selv, Theodorik. Etter at gotemes rike var brutt ned, forsvant det gotiske språk fra dette området. Forskere mener at det kanskje kan ha sammenheng med at arianismen sto så sterkt hos de gotiske folkegruppene. De gamle skriftene ble betraktet som nær mest kjetterske av den voksende romerske kirken! Sølvbibelen har hatt litt av en vandring opp igjennom historien, men er nå altså havnet i Sverige, i Uppsala' s bibliotek hvor den ankom i 1669.
Fra Dagen 26.5.95
 *
PAVENS NYESTE RUNDSKRIV
Pave Johannes Paul II er villig til å søke forsoning med andre kristne kirkesamfunn og drøfte pavestolens framtidige rolle. Hans siste rundskriv har fått tittelen "At de alle må bli ett" og er viet en søken etter enhet. Et pavelig rundskriv er den høyeste form for pavelig skrift, og katolikkene er forpliktet til å adlyde dens budskap..
Paven kommer ikke med noe klart syn på pavestolens nye rolle, men minner om at paven alltid var "mekler" i tidligere uenigheter og bevarte enheten mellom de kristne.
Den katolske kirkes overhode, gjør det ellers klart at han ikke vil godta en katolsk pavestol "uten tenner", og at en pave bør ha myndighet til å utstede ubestridte erklæringer om de grunnleggende trosholdninger.
Fra NTB/AP
*

UTTALELSER FRA EDWARD CASSIDY
President for Vatikanets råd for fremme av kristen enhet.
"Etter min mening er det realistisk å tro at kirkene kan bli forenet i vår generasjon."
"Fire hindringer må overvinnes før kirkene kan forenes; Embetsspørsmålet-hvem som er rettelig kalt til å være prest, spørsmålet om hvem som har ansvaret for kirkens lære, pavens autoritet og nattverdsynet.
Fra Vårt land 6.6.95

*

I Jewish Press 2.sept.94 (lederartikkel), får vi vite at det nå er planer for å legge den gamle bydel i Jerusalem under Vatikanets administrasjon. Ifølge brevet det er referert til (Fra S.Peres til Paven), skal Jerusalem fortsatt være Israelsk hovedstad, men byen vil lå en israelsk og en palestinsk borgermester, som begge står under Vatikanets styre.
Fra Omega nr.2/95.

*

Skjerpet søndagslov i Norge; Senterpartiet vil forby daglig vareforretninger og kjøpesentre å selge brød og melk søndager, og etter klokken 21.00 hverdager og etter 18.00 lørdager....
Politikerne skal bestemme over folks dagligliv - mye mer enn de gjør nå. Og, for å uttrykke det med partiets egne ord: SP ønsker en samfunnsutvikling der det er tydelig forskjell på helg og hver dag". Det er altså ikke en privatsak å holde det fjerde bud, men en politisk.
Erling Bø i VG 21.10.94

*

EN DESSVERRE ALTFOR VANLIG MISFORSTÅELSE;
Politikere og styringsverk setter i disse dager igjennom en fornyet helligdagslovgivning. Preget av helg og høytid er skjerpet i for hold til den slappe praksis som har utviklet seg fordi helligdags lovgivningen ikke har vært til å håndheve. Nå SKAL det være helg søndag til kl. 13.00. ..Jesus gikk i synagogen hver sabbat "av sedvane". Er vi større enn han? Er vi så suverene at vi mener vi kan skalte og valte som vi vil med det tredje bud, mens vår Frelser passet vel på å overholde det?
Dag Mysen i Sarpsborg menighetsblad.

*

STRAFFES SKAL DEN...
Ordene lyder nesten som et gufs fra okkupasjonstiden, men denne gangen er det uttalt av en prest på vegne av våre styresmakter. Det tredje bud skal håndheves ved lov. Men i Bibelen sier ikke det tredje bud noe om hviledagen, det gjør nemlig det fjerde bud, og da med en tydelig orientering om hvilken dag og hvordan den skal helligholdes.
Når vi vet at da Gud første gang ga mennesket denne forordningen ved skapelsen, var det ingen jøder på jorden. Han ga den til alle menneskers første foreldre, det første menneskepar på jorden.
Fra Sarpsborg Arbeiderblad.

*

Har de det?

"Paven har makt til å endre tider, oppheve lover og avskaffe alle ting, selv Kristi bud" ifølge Decretal de Tranlatic Episkop.
DEN FØRSTE SØNDAGSLOV:
"Alle dommere og byboere og alle håndverkere skal hvile på solens ærverdige dag" (søndag). Edikt fra kirkemøtet den 7.3  321 e.Kr. i Nikea.
*

De fleste bekjennende "kristne - og mange ideologier innen det som kalles "tradisjonell kristendom" - sier at det ikke er betingelser, intet som vi må gjøre for å motta Guds herlige nåde. De nekter at Gud forlanger lydighet mot sin lov! De vrir på sannheten og sier at det ville være som å få frelsen som lønn. De forlanger den faktisk av Gud, mens de ennå gjør opprør mot hans lov og nekter å holde den! Forestill deg hva dette ville føre til! Forstå dette! Evig liv er i sannhet Guds frie gave. Du kan ikke gjøre deg fortjent til den! Men den er ikke din rettighet! Du kan ikke for lange den av Gud som din rettighet, så lenge du trosser Gud, gjør opprør mot hans styre, nekter å la ham styre ditt liv etter Hans veier. Derfor har Gud satt betingelser! Oppfyllelsen av disse betingelser gjør deg ikke fortjent til noe som helst! Men Gud gir sin hellige Ånd til dem som adlyder Ham, Apgj.5.32. Mottakeren betaler ikke noe for den - men skriftsstedet taler om den Hellige Ånd, som Gud gir til dem som adlyder ham. Den er fortsatt en gave. En rik mann kan ha syv menn stående foran seg og si: "Jeg vil som fri gave gi kr.6000 til den eller de av dere, eller alle sammen, som trer fram for å motta dem". Dette at de trer fram, betyr ikke at de har fortjent beløpet. Det er bare en betingelse for å motta denne gaven. Ordet "nåde" betyr ufortjent, uforskyldt tilgivelse! Gud tilgir dem som ANGRER! Å angre vil si å snu seg vekk fra opprør, fiendskap og ulydighet, "anger" vil si å vende seg til lydighet mot Guds lov.
Herbert W. Armstrong i USA og Amerika i profetiene.

*

Derfor er det innlysende at ingen kan få del i senregnet eller fylden av Den Hellige Ånds kraft til å vitne, før han vet med seg selv at Gud ikke bare tilgir synd, men at han gir seier over synden. Først fylde av seier, så fylde av vitnekraft. Først noe å fortelle, så kraft til å fortelle om det. 
Evangeliets sendebud 4/1961
 opp topp