USA i Bibelens
endetidsprofetier
Den amerikanske grunnloven vil bli endret, slik at religiøs
frihet ikke lenger garanteres.At USA også har fått plass i
Bibelen, er ukjent for de fleste
La oss først komme med en påstand, som vi skal søke å belyse. Snart vil protestantiske, konservative kristne i USA, oppnå et handlekraftig politisk flertall og samarbeide med katolske interesser, i å lovfeste påtvungen søndagshelligholdelse i landet. For å nå dette målet, vil den amerikanske grunnloven bli endret, slik at religiøs frihet ikke lenger garanteres og religiøse lover kan vedtas av politiske myndigheter.

 

Alle verdens land vil etterhvert kopiere lovbestemt søndags helligholdelse, som snart isolerer de få som standhaftig fortsetter å tilbe Gud på Bibelens 7. dags sabbat - lørdagen. Disse vil bli truet med økonomiske sanksjoner og til slutt dødsstraff, om de ikke gir opp den Bibelske hviledagen. Påtvungen søndagshelligholdelse (Babylons hedenske soldagstilbedelse "gjort kristen" av den katolske kirke), vil før Jesus kommer igjen, representere dyrets merke som er omtalt i Johannes Åpenbaring.
 

USA I Bibelens profetier

At Egypt, Babylon, Persia og Rom er nevnt mange ganger i Guds Ord vet mange. Men at USA også har fått plass i Bibelen, er ukjent for de fleste. Johannes Åpenbaring kap. 13 begynner, med å beskrive et dyr (en makt eller bevegelse), som stiger opp av folkehavet og har sin autoritet og styrke fra dragen (djevelen), vers 1 og 2. Deretter nevnes noen av de ca. 50 ulike kjennetegnene som Bibelen tilsammen gir denne makten, hvorav absolutt alle passer på pavemakten, den romersk katolske kirke.

Selv om oppriktige lesere ikke trenger en slik påminnelse, vil vi igjen presisere, at dette nyhetsbrevet, på samme måte som Bibelen, selv følgelig ikke her henviser til menneskene, individene, personene eller medlemmene av dette kirkesamfunnet. Det er et system, en ideologi og lære det handler om.

Blant de mange kjennetegnene er at makten har en dominerende storhetstid på 1260 år. Denne dramatiske og viktige tidsperioden, er nevnt syv ganger i Skriften, henholdsvis som 3 ½ profetiske år, 42 profetiske måneder eller 1260 profetiske dager/år. Dan. 7,25.12,17. Åp.11,2.3. 12,6.14.13,5.

Andre kjennetegn omtalt i Åp. 13, er at denne makten har en teologi som spotter Gud, vers 5. At den skal forfølge Guds sanne barn, vers 7. At hele jorden til slutt skal følge og lyde den, vers 8. Og at denne makten mottar et dødssår (banesår) ved slutten av den aktive 1260 års storhets tiden, vers 3.

Etter denne beskrivelsen av pave makten, versene 1-10, omtales et annet dyr (en ny makt), som stiger opp av jorden og til slutt samarbeider på en spesiell måte med pave makten.

Den første makten (altså pave makten) sies å stige opp av "havet" som er et vanlig Bibelsk symbol på folkehavet, eller et tett befolket om råde på jorden. (se også Åp. 17,12 og Dan. 7,3) At dette var tilfellet med pavekirken viser historien.

Det andre dyret, derimot, omtales å stige opp av jorden, vers 11. "Jorden" er ofte Guds Ords symbol på et lite befolket område, hvor vekst og utvikling ikke kommer på grunn av krig, erobring og okkupasjon, men fra naturlig vekst og innflytting.

I vers 12 i Åp kap. 13, leser vi at dette andre "dyret", skal samarbeide med kirkemakten "som fikk sitt dødelige sår helbredet", vers 12. Her gir faktisk Bibelen oss et mulig tidsperspektiv på denne profetien. Samarbeidet skal tydeligvis skje på et tidspunkt, da den katolske kirke hadde fått banesåret helbredet. Det betyr en god tid etter 1798, for da ble det dødelige såret gitt.

Innholdet i samarbeidet, skal være at det andre dyret (eller makten) tvinger jordens befolkning til å lyde og følge den katolske lære, vers 12.

Under den mørke middelalder, var pavemakten suveren og styrte med autoritær makt. Den hadde ikke behov for samarbeidspartnere for å nå sine mål. Dødssåret ble som nevnt gitt i 1798, da paven ble tatt til fange av Napoleon og katolske kirker i Europa stengt. I mange land ble det jubel og glede over at den mørke middelalders forfølgelse, kjetterbål, inkvisisjon og tortur var over. Da dette skjedde, var USA i ferd med å vokse til noe mer enn spredte nybygger kolonier. Pavemakten ble til i den gamle verdens folkehav. Makten som i endetiden skal bli dens viktigste allierte og samarbeidspartner, vokste i sannhet fram fra jorden, den nye verdens nesten folke tomme kontinent.

Det sies i kapitlet vi studerer, at "USA-dyret" hadde to horn, som et lam, men talte som en drage. Det uskyldige og opprinnelig frihets elskende USA, er her passende beskrevet som et lam, men Guds Ord forteller at lammets milde breken skal forstumme og dragens røst høres i stedet, vers 11.

Gud vil tydeligvis, at hans folk skal forstå symbolikken Bibelen benytter. Lammets to horn, i tillegg til symbolet "jorden", illustrerer slående de to spesielle trekkene som gjorde denne makten historisk identifiserbar. USA ble synlig i det ideologiske landskapet på grunn av styresettets todelte frihetstilbud til landets innbyggere. Både politisk frihet gjennom det republikanske systemet og religiøs trosfrihet som kontrast til Europas århundrelange påtvungne katolske lære, ble garantert alle i grunnloven.

Men den amerikanske grunnloven skal endres, og religiøse krefter i USA skal bruke "hele det første dyrets (den katolske kirkes) makt, og gjøre "slik at jorden og de som bor på den, tilber det første dyret", vers 12.

De som flyktet fra religions forfølgelse i Europa, til den nye verden, ønsket «en stat uten konge og en kirke uten pave». At det andre lamdyrets to horn henleder til borgelig og religiøs frihet, som ble uttrykt i skillet mellom stat og kirke, har mange bibelgranskere forstått. I 1754 skrev John Wesley, at det andre dyret i Åp. 13 snart ville bli synlig fordi det første dyrets maktperiode på 1260 år snart var forbi. Dette skrev han før pavemakten fikk dødssåret i 1798.

Om denne tolkningen er rett, sier altså Bibelens profetier, at USA skal påtvinge katolsk lære til alle på jorden.

Vel, sier noen. Dette er en meget alvorlig påstand. Ja, men det ser ut til at Gud vil ta både æren og ansvaret for den. Alle reformatorene gjenkjente den katolske kirke i det første dyret. Alle Bibelens kjennetegn på denne makten passer. Oppgaven vår blir å se om USA virkelig er makten som i tiden mellom 1798 og endetiden, kan passe på Bibelens beskrivelse av pave maktens samarbeidspartner.

Hittil passer beskrivelsen. Kapitlet forteller videre, at det religiøse USA, ved hjelp av verdslig lov, vil forføre "dem som bor på jorden", vers 14, med hensyn til katolsk teologi og etablere "et bilde av dyret" som ble såret, men helbredet igjen, vers 14.

Til slutt vil alle som aksepterer den politiske påtvungne læren, motta et merke eller tegn, som gjør at de til lates å fungere i samfunnet, mens de som ikke aksepterer å bli forført av denne alliansen, ikke tar merket. Disse få som nekter å samarbeide, blir forhindret i å kjøpe mat eller på annen måte leve normalt. Ja, de vil bli konfrontert med dødsstraff, om de vedblir i sin ulydighet mot landets lover, versene 16 og 17.

Selv om USA har geografiske grenser, indikerer uttrykkene "jorden og de som bor på den", vers 12, "dem som bor på jorden", vers 14, og "alle, små og store, rike og fattige, frie og treller", vers 16, at hele verden til slutt vil bli implisert.
 

Det handler om Guds lov

I tillegg til å forfølge og drepe Guds trofaste barn som ikke ville akseptere ubibelsk katolsk lære gjennom den mørke middelalder, og i tillegg til å ha en forutsagt storhets tid på 1260 år fra 538-1798, er et annet av Bibelens ca. 50 kjennetegn på den antikristelige pavemakten, at den skal "tenke på å forandre tider og lov", Dan. 7,25.

Om det bare hadde vært verdslige tider og lov pavekirken hadde tenkt å endre, ville det neppe vært noe kjennetegn å merke seg. Verdslige styresmakter endrer sine lover som de vil. Bibeloversettelsen fra 1930 erkjenner, at det her selvfølgelig gjelder Guds tider og lov, med å oversette uttrykket "hellige tider og lov". Som kjent gjør pavemakten krav på og skryter av, at den katolske kirke er den eneste sanne og rette kirke.

Hovedendringen pavemakten har gjort, er å gjøre søndag (Babylon religionens soldag) til kristen hviledag. Budet som forbyr tilbedelse av bilder har de av forståelige grunner fjernet, og et annet av de ti bud er delt i to, for fortsatt å kunne ha 10 bud.

Denne endringen eller forfalskningen, er dessverre også videreført til mange protestantiske kirkesamfunn, inkludert vår norske statskirke. Sammenlign en katekisme med Guds bud i 2. Mos. kap. 20.

Ordet "tider" i teksten vi henviste til, kommer fra "zimnin" i grunnteksten, som betyr fastsatt eller etablert tid. Ordet "lov" kommer fra "dagh" og betyr "det som regnes uforanderlig" i betydning absolutt eller urokkelig. Det er videre interessant, at nettopp uforanderligheten i Guds lov, er i fokus i Jesu egen forkynnelse, Matt. 5,17 og Luk. 16,17.

Det burde ikke være vanskelig å identifisere, hva hellig og fastsatt tid i en hellig og uforanderlig lov kan være. Den eneste hellige tid i en hellig lov er det 4. bud, hviledags budet i Guds lov. Guds hellige lov har pavemakten endret, bl. a. ved å endre nettopp det 4. bud, og gjort en hedensk tilbedelsesdag til hviledag i stedet for Guds merkedag, den 7. dags sabbat, vår lørdag. Bibelen sier at makten identifisert som pavekirken skulle gjøre det. Den samme kirken sier ; ja, vi har gjort det. Bibelen sier den katolske kirke skal gjøre seg lik Gud. Paven sier; ja, jeg er lik Gud og fungerer som hans stedfortreder på jorden.

Guds ord sier at helligholdelsen av ukens 7. dags Sabbat, lørdag, er for all evighet, et loyalitetstegn eller merke mellom Guds trofaste barn og Gud som Skaper. "Et evig tegn" 2. Mos. 3,17 og "et tegn mellom meg og dere", 2. Mos. 31,13 og Esek. 20,12.20, er uttrykkene Bibelen benytter.

Den katolske kirke kaller flere steder i sin offisielle litteratur, søndags helligholdelse og endringen fra Bibelens sabbat til søndag, et tegn eller merke på sin "guddommelige" autoritet.

Hvem vil du lyde? Gud i himmelen eller paven i Rom? Vi må alle velge én av de to. Du kan ikke si at det er uvesentlig, når Bibelen sier at galt valg i endetiden representerer dyrets merke. Men la oss ta med den siste utviklingen i denne prosessen.
 

Hva skjer i USA nå?

Hvis Bibelens profetier skal stemme, vil altså religiøse krefter i USA arbeide for å påtvinge folket en lovbestemt helligholdelse av pave maktens lojalitetsmerke, den endrede hviledagen - soldagen eller søndag.

Den 10. november 1994 skrev Dagbladet at kongressvalget '94 i USA, vil bli stående som et av de mest dramatiske i landets historie. Det ble påstått at landet over natten hadde forandret ansikt og politisk aldri mer kunne bli som før.

En enorm republikansk kristen konservativ bølge slo bena under demokratenes lange styringsepoke. Kriminalitet, moralsk forfall og økologiske katastrofer, blir av observatører nevnt som årsaker til det dramatiske politiske skifte. Avisen Dagen skriver 29. oktober  '94, at 'lengselen etter moralsk fornyelse" er drivkraften.

"Moral Majority" (Det moralske flertallet) bevegelsen, er røttene til endringen. Den kristne koalisjonen, som nå har overtatt, bygger på denne bevegelsens arbeid og ideologi. Strategien har ifølge denne alliansen vært, "vinn først makten på større allmenne saker, som de fleste kan slutte opp om. Når representantene er på plass og dominerer kongressen, vedtar vi nødvendige lover innen verdispørsmål og religiøse reformer".

Mens den kristne koalisjonen var med å samle sine tropper til kongress-kuppet (men før valget 1994), uttalte en senator som lenge hadde lyttet til de kristen konservative, men som selv var redd for ideologien de formidlet. "Du og jeg vet, at dersom vi tillater at skolebønn-loven går igjennom, så har de (kristen konservative) en hel lomme full av religiøse lover, som de vil presse igjennom 'neste uke', og den siste de vil tvinge på folket, er en nasjonal søndags lov". Han fortsetter med å si; "fordi domstolene avviste å anerkjenne lover som påbyr å holde butikker lukket om søndag, vil de på det nåværende tidspunkt, ikke forsøke å gjennomføre en søndagslov. I stedet vil de rette oppmerksomheten mot skolebønnloven. Deres begrunnelse er, at ingen er imot bønn. Når de lar fått én religiøs lov igjennom, da vil de lettere få en søndagslov igjennom den lovgivende prosessen

Torsdag 17. november '94, kunne Aftenposten rapportere, at for å kunne overleve politisk, følte president Clinton seg presset til å vedta skolebønnloven, som i følge de kristen-konservative, er første trinn mot en nasjonal søndagslov.

Fra Liberty (Sonfidential newsletter: "- Det vil ikke bli noen lettelse i den voksende økonomiske krise, før det blir innført en streng søndagslov ved regjeringens inngripen."

Fra Catholic Twin Cirde : "Alle amerikanere vil gjøre vel i å anmode presidenten og kongressene om å vedta en lov, som skal gjelde hele USA - en endring av grunnloven om nødvendig, som gjeninnsetter sabbaten (her menes søndagen) som nasjonal hviledag."

Fra "Special Alert", Destiny Publishers : "Den moralske, sosiale og økonomiske tilbakegang i Amerika, har sin årsak i at Gud ikke lenger velsigner dette landet, fordi vi overtrer sabbaten (menes søndagen). Skyld i denne utviklingen er Adventistene, som i mer enn hundre år ustanselig har skrevet og forkynt imot søndagshelligholdelse."
 

Vår anmerkning

Våkne kristne, som vet hva Bibelens profetier sier om endetiden, gjør vel i å følge med på en utvikling som synes å samstemme med Guds åpenbaring.

I begynnelsen av Januar 1995, rapporterte TV 2 i en nyhetssending, at de kristne konservative har uttalt "Gi oss 50 dager og den amerikanske grunnlov er endret".

Det er mulig disse politikerene, i sin ideologiske seiersrus, overdriver tidsaspektet for den revolusjonen de arbeider for. Det vil tiden vise. Men en ting er sikkert, de vil nå sitt mål. For det sier Gud selv i sitt ord. Ja, alt dreier seg om Guds hellige lov, og menneskenes holdning til den.

Guds endetids-folk er identifisert som "de som holder fast ved Guds bud, fordi de ikke aksepterer pave kirkens endring av denne loven.

Søndagshelligholdelse vil snart representere dyrets merke. Guds segl vil like før Jesus kommer igjen, gis de få som nekter å følge den økumeniske frafallsbevegelsen, og blir "født på ny" ved Den Hellige Ånd slik at de lever etter alle Guds bud, også det fjerde.

Et sammendrag

1. Pavemakten kan identifiseres med 50 ulike kjennetegn i Guds Ord.
2. Ett av kjennetegnene er dens anstrengelser for å endre tiden for Guds hellige hviledag som er plassert i Guds uforanderlige lov.
3. Pavekirken har utført denne endringen og sier selv at endringene er et merke på dens autoritet.
4. Bibelen sier at en makt som passer svært godt på USA, skal samarbeide med katolsk teologi og påtvinge mennesker denne kirkes lære.
5. Konservative kristne i USA har lenge arbeidet for å oppnå et politisk flertall i kongressen, for å inn føre religiøse lover. Nå har de nådd en slik posisjon.

6. Én av lovene de selv uttrykker skal gjennomføres er en nasjonal søndagslov, hvor pavemaktens endrede lojalitetsmerke påtvinges alle.

7. Bibelen sier at de som ikke vil akseptere dette merket, skal forfølges.

8.I Guds Ord kalles den 7. dags sabbat, lørdag for merket Gud har gitt for lojalitet mot han.

9. Det dreier seg om to tegn eller merker. Alle må velge hvem de vil lyde, Gud eller den katolske kirke og dens samarbeidspartnere.

10. Guds folk i endetiden, er de som holder seg til Guds lov og nekter å la seg true eller presse til ulydighet.opp topp